3
Ammanon duus woykko woga naago
Inteno yuushi qopponta Galatiya asato! Intes balettonta mala iza kaqetetha ta inte sinthan misile mala giigissa bessadisko shin intena oone bitiday? Inte Xillo Ayana ekiday woga naagoneyee? Sabaketida qaala ammanonee? Ta hanno issiniyo intefe erana koyays. Inte hessa mala qoppi eronta asee? Xoossa Ayanan oykkidayssa zaaridi asho hanon polanas waayetetii? Tumu inte hanno gakkanaas daaburida daabursay coo melaa? Coo mela gidikko hada daaburideta. Xoossi intes Ayana immidaynne inte achchan malata ooththiday inte woga naagida gishsheyee? Woykko inte siyida qaalan ammanida gishee?
Ane inte Abrahaame gish qoppite; geeshsha Maxaafan “Izi Xoosse ammanin ammanoy izas xillotethan qoodettides” geetetti xaafettides. * Medhe 15:6; Oro 4:3 Hessa gish ammanizayti Abrahaame nayta gididayssa woznan woththite. * Oro 4:16 Ayzaabey ammanon attanayssa eridi Xoossi kase Geeshsha Maxaafan “Derey wuri ne baggara anjettana” giidi Mishiraachcho qaala Abrahaames yooti woththides. * Medhe 12:3 Hessa gish ammanizayti wuri ammaniza Abrahaamera issife anjettidayta.
10 “Woga naagon ammanettizayti wurikka qangetha garsan deettes. Woga maxaafatan xaafettidayssa wursi ooththontadey izi qangetidade” geetetti xaafettides. 11 “Xillo asi ammanon de7ees” giza gish oonikka Xoossa sinthan wogan attontayssi geeshsha. * Ib 2:4 12 Wogay ammanon xaphibenna. Gido attin “Wogata wursi naagizadey he izi naagidayssan de7on daana” geetettides. * Lewe 18:5
13 “Mitha bolla kaqettiza asi qangetidade” geetetti xaafettida gish Kirstoosi nu gish qangetidade gididi nuna woga qangethafe wozides. * Zaare 21:23 14 Abrahaames imettida anjoy Yesus Kirstoosa baggara deres gakkana mala nuna wozides. Hessika nuni ammanon Xillo Ayana ekkana mala hanides.
Woganne hidota yootida qaala
15 Ta ishato! Ane ta intes asi ba duussan haniza miish leemiso immays. Haray atto shin asi issito caaqida qaala issito caaqidappe guye oonikka shaaranas woykko hara iza bolla gujjana dandayontayssa mala hayssika hessa mala. 16 Xoossi Abrahaames yootida qaalay Abrahaamesinne iza zerethassa. Geeshsha Maxaafay daro asas yootiza mala “Iza zerethatas” geenna; gido attin issi asas yootetiza mala “Ne zerethas” gees. Hessika Kirstoosa.
17 Ta gizayka hayssa; oyddu xeetanne heedzdzu tammu laythafe guyen imettida wogay kasetidi Xoossi minthida caaqqoza laallidi buro hanana hidota qaala shaarenna. * Kessa 12:40 18 Laatay wogan hanizakko hidota qaalan gelanas koshshenna shin; Xoossi ba kiyatetha qaalan Abrahaames immides. * Oro 4:14 19 Histin wogay aazas imettidee? Wogay imettiday asay woga yedhi aadhdhiza gish he ufayssay bessiza zerethay yaana gakkanaasa; wogay yidaykka kiitanchata baggara gaanna gidiza issade baggara yides. 20 Gidikkoka gaannazi issa bagga xalla xeellizade gidenna. Xoossi gidikko issa xalla.
21 Histin wogay sinthafe Xoossi wothana qaala diggizazee? Mulekka diggenna. Wogay imettiday asi izan de7o demmanas gididakko tumukka xillotethi woga baggara beettanakoshin. 22 Qasse Geeshsha Maxaafay hayssi alamey wurikka nagaran qashetidayssa awajjes. Hessika asi wurikka Yesus Kirstoosa ammanon beettiza hidotay ammanizaytas ubbas imettanassa.
23 Hayssi ammanoy yaanappe kase nuni wogan qashetidi gordan doos. 24 Hessa gish nu ammanon xillana mala wogay nuna Kirstoosakko gaththanas naagizade mala gididi nuna naagides. 25 Ha7i qasse he ammanoy yida gish hayssafe guye nuni woga garsan dookko.
Xoossa nayta
26 Inte wurikka Yesus Kirstoosa ammanon Xoossa nayta. 27 Inte Kirstoosara issino gidanas xammaqetidayti wurikka Kirstoosa may7o mala may7ideta. 28 Inte wurikka Yesus Kirstoosan issino attin Ayhudanne Girike, Ayllenne goqa, macanne adde giza dummateththi deenna. Inte wurikka Yesus Kirstoosan issino. 29 Inte Kirstoosayta gidikko inte Abrahaame zerethata; kase imettida hidota qaala mala inte laattanayta. * Oro 4:13

*3:6 Medhe 15:6; Oro 4:3

*3:7 Oro 4:16

*3:8 Medhe 12:3

*3:11 Ib 2:4

*3:12 Lewe 18:5

*3:13 Zaare 21:23

*3:17 Kessa 12:40

*3:18 Oro 4:14

*3:29 Oro 4:13