Ibraaweetas
Xaafetida Kiita
Giddo qofa
Hayssi ha kiitazi xaafettiday ista bolla gakkida gita metoza geedon ba ammano agganas matida ammaniza asa gishassa. Hayssa xaafidadey Ibraaweeppe ammanidaytas Yesus Kirstoosi tumanne wursethan Xoossi asa naas qoncisiday Xoossa Nay iza gididayssa bessanassa. Ha ammanizayti ba ammanon minni eqqana mala izi ista minthethes. Hessika tumu gididayssa heedzdzu tuma yo7ota qoncisi bessees.
1. Ba ekkida metoza baggara ba Aawas tumappe azazettizadde gidida gish kase gal7a caaqo maxaafan diza nabetappe, Museppenne kiitanchatappekka keehi aadhdhees.
2. Yesusi kase gal7a caaqo wode Qeesetappekka keehi aadhdhiza merna Qeesey iza gididayssa Xoossi ba duunan yootides.
3. Ammanizadey nagarappe, baboppenne hayqoppe Yesusa baggara attana. Yesusi Qeeseta halaqa gidida mala Ibraaweeta ammano wogatinne meheta yarshoy coo mela eesho mala gidida atotethay izi tuma gidana mala ooththides.
Ha maxaafa xaafidadey Isra7eele nayta taariken erettida asata ammano leemiso go7ettidi (shempo 11) nababiza asay ammanon minnana mala qofises. Hessathoka (shempo 12) bolla nababiza asay ba ayfe Yesusa bolla lo7ethi woththidi ammanon minnana malanne ay metoynne waayeykka ista bolla gakkikkoka dandayana mala zorees. Wursethanka izi istas dumma dumma zorenne seera qaala immidi kuuyes.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso, Xoossi bana Kirstoosa baggara qoncisides 1:1-3
Kirstoosi kiitanchatappe bolla gideth 1:4-2:18
Kirstoosi Museppenne Iyasuppe bolla 3:1-4:13
Kirstoosa Qeeseteth 4:14-7:28
Kirstoosa caaqo qaala bollateth 8:1-9:22
Kirstoosa yarshetetha bollateth 9:23-10:39
Ammano bayrateth 11:1-12:29
Xoossa ufaysso 13:1-19
Wursetha woossa 13:20-21
Kuushsha qofa 13:22-25
1
Xoossay ba naaza baggara yootides
Beni wodeppe oykidi Xoossi dumma dumma ogera nabeta baggara kase nu Aawatas daro wode yootides. Qasse hayssa wursetha wode bolla wursi laatisidadenne ha alameza medhdhida ba naaza baggara nuus yootides. Izikka Xoossa boncho bessizadenne Xoossa Xoossatethas lo7o leemiso gididi ba wolqama qaalan wursikka shiishshi oykkides. Izi asa nagarappe geeshidappe guye salon boncho Xoossa ushachchan uttides.
Xoossa nay kiitanchatappe aadhdhees
Hessa gish izas imettida sunthay kiitanchata sunthafe aadhdhizayssa mala izikka kiitanchatappe keehi aadhdhees. Xoossi kiitanchappe
“Neni ta naa;
Ta nena hachchi yeladis.
Woykko
ta izas Aawa gidana;
izikka ta naa gidana”
oonas gidee? Qasseka Xoossi ba bayra Naaza duge ha biitta bolla yeddishe “Xoossa kiitanchati wurikka izas goynnetto” gides.* Zaare 32:43 Kiitanchata gish haasayishe qasse “Kiitanchata ayanata; ba oosanchataka tama laco kesses” gides.* Maza 104:4 Naaza gish qasse “Godo! Ne zufaney mernappe merna gakkanaas minni daana. Neni ne kawoteththa likke kaaleththasa. Neni xilloteth dosadassa; makalaka ixxaasa; hessa gish Xoossi ne Goday nena ne laggetappe bolla kessides. Nena ufayssa zayte tiyides” gees. 10 Qasse “Godo neni koyro biitta medhadasa. Salotikka ne kushen oosettida. 11 Isti dhayana, neni gidikko minna daana. Isti wurikka may7o mala gal7ana. 12 Neni ista may7o mala qalam7ana. Istika may7o mala laamettana. Ne gidikko aydekka neni nena. Ne duussas wursethi deenna” gees. 13 Xoossi kiitanchatappe “Tani ne morketa ne toho garsan yedhisana gakkanaas ne ta ushachchan utta” Oona gidee? * Maza 110:1
14 Kiitanchati wurikka atotetha laattana asata ooththanas Xoossafe kiitetiza oosancha Ayana gidettennee?

*1:6 Zaare 32:43

*1:7 Maza 104:4

*1:13 Maza 110:1