Phawuloosi
Pilmoonas
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Pilmoonay daro erettida ammanizade. Izi Qolasiyase Woossa Keeththan ammaniza asa garsan dizadde misatees. Pilmoonas Anasmoosa geetettiza aylle dees. Hessi hessadey ba goda soppe bete biidi qasho keeththan diza Phawuloosara gaaggides. Izi Phawuloosa baggara ammanides. Phawuloosi Pilmoonas xaafida kiitay Pilmoonay simmidi izakko biza he oosanchazara igintana mala qofisees. Qasseka Anasmoosi ha7i ammanidade gidida gish hayssafe guye Pilmoonay ammanon erays isha mala ekkanappe attin aylletho qoodonta mala yootees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1-3
Pilmoonas Phawuloosi shiishida qaalata 4-7
Phawuloosi Anasmoosa gish shiishida mino woossa 8-22
Kuushsha qofa 23-25
1
Yesus Kirstoosa gish qashettida taappe Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe nu siiqo isha gididi nunara issife ooththiza Pilmoonas; ne keeththan shiiqiza ammaniza asassinne nu micheyo Ampibyas qasseka nunara issife Kirstoosa wotadara gidida Arkiphasses; * Qola 4:17
Nu Aawa Xoossafe nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido.
Pilmoona siiqonne ammano
Tani ta woossan nena qoppashe ubba wode Xoossa galatays. Gaasoyka ne Xoossa asa siiqizayssanne Goda Yesus Kirstoosan ne ammanizayssa ta siyadis. Nuni Kirstoosas gididayssanne nuus diza lo7o yo7oy wuri qonccen erettana mala nekka ne ammano hara asas bessana mala ta nees minna woossays. Ta ishazo! Ne hanon Xoossa asa woznay ooraxida gish ne siiqoy ta wozna keehi minthides.
Anasmoossi Pilmoonakko simana mala Phawuloosi woossides
Hessa gish ne ooththanas beesizayssa ooththana mala nena azazanas taas Kirstoosan xalateth deesskoshin. Gidikkoka ta nena azazanappe siiqora woossays. Gaasoyka tani Yesus Kirstoosa gish qashetada qasho keeththan diza Phawuloosa. 10 Ta nena woossizay ta qasho keeththan dashe Yesus Kirstoosan yelida naa Anasmoosa gishassa. * Qola 4:9 11 Anasmoossi hayssafe kase nena go7ibenna shin ha7i gidikko izi nenakka tanakka go7izade. * Anasmoose guussi Girike qaalan go7izade guussa.
12 Ta ha7i iza neekko zaara yedadis. Ta neekko yeddizay iza gidonta ta wozna neekko zaara yeddiza mala qoodays. 13 Mishiraachcho qaala gaason ta haan qasheta dishin ne tana ooththa maaddanayssa izi tanara deyidakko tana ufaysses. 14 Gido attin ne lo7o oosoy ne dosanpe attin wolqara gidonta mala gaada nena oychonta aykkokka ooththana koyabeykke.
15 Anasmoossi hanno gakkanaas neeppe guutha wode shaaketikkokka oone erizay hayssafe guye ubba wode nenara daana dandayees. 16 Hayssafe guye izi nenara daanay aylle mala gidonta ayllefe aadhdhi nees asho isha mala gidana. Izi taas dosettida isha. Gido attin izi nena ooththi go7ana as gidida gishshinne izi nees Kirstoosa baggara isha gidida gish nees keehi dosetidade gidana.
17 Nuus diza issifetetha gaason ne tana nees isha mala qoodiza gidikko tana ne mokka ekkiza mala izakka mokka ekka. 18 Izi ne bolla gaththida qohoy diikko woykko ne accoy iza bolla diikko iza accoza ta bolla qooda. 19 Hekko ta Phawuloosi “Iza accoza ta nees qanxana” gaada ta kushera xaafadis. Gidikkokka ne Kirstoosa ammaniday ta baggara gidida gish haray attoshin nekka taas qanxana accoy dizadde gididayssa ta nena erissanas koshshenna. 20 Hi7a ta ishazo hessa lo7o ooso ne taas ooththana mala Goda sunthan Kirstoosa gish gaada ne ta wozna shempissana mala nena woossays.
21 Ta nees hayssa xaafiday ne taas azazettanayssa ammanadakko! Ta nena oychidayssafe ne aaththa ooththanayssa ta erays. 22 Xoossi inte woossa siydi ta inteko baana mala taas hidotay diza gish ta baada intekon shempanaso taas hayana giigissa.
Wursetha saroka
23 Yesus Kirstoosa gaason tanara qashettida Ephapiray nena saro gees. * Qola 1:7; 4:12 24 Hessathoka tanara ooththizayti Marqoosi Arsixirokoosi, Deemaassinne Luqaasi nena saro geettes. * Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Qola 4:10,14; 2Xim 4:10-11 25 Goda Yesus Kirstoosa kiyateth intenara gido.

*1:2 Qola 4:17

*1:10 Qola 4:9

*1:11 Anasmoose guussi Girike qaalan go7izade guussa.

*1:23 Qola 1:7; 4:12

*1:24 Hawa 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Qola 4:10,14; 2Xim 4:10-11