3
Yesusi Museppe aadhdhees
Hessa gish saloppe xeeyssi intena gakkin ammaniza nu ishato! Nu ammanos Hawaarenne Qeeseta halaqa gidida Yesusa qoppite. Musey Xoossa Keeththa ubba bolla ammanettidade gidida mala Yesusikka bana shuumidades ammanettidade. Keeththe keexxidades keeththafe bollara bonchoy diza mala Yesusasikka Museppe aadhdhiza bonchoy bessizade gidanas bessees. Keeththe ubbaska keexxidadey dees; gido attin wursikka ooththidadey Xoossa. Musey tinbite markatishe Xoossa Keeththa ubba bolla issi ammanettida oosancha mala gidi de7ides. Kirstoosi gidikko Xoossa Keeththa bolla ammanettida naa mala. Nunikka iza bolla ammanettiza ufayssaynne ceeqqettiza hidota lo7ethi oykikko nu izas duussa keeththa.
Xoossa asas imettida qofiso qaala
Hessa gish Xillo Ayanay giza mala
“Inte hach iza qaala siyikko * Maza 95:7-11
bazzo biittan inte tana paacida wode makalidayssatho
inte wozna muumisoppite.
Inte aawati kase heen tana paacidanne tanara eqetida.
Ta ooththidayssa wursi oyddu tammu layth gakkanaas beyida.
10 He wode yeletethata bolla ta hanqettada;
ista woznay ubba wode balettees;
isti ta oge eribeytenna. 11 Qasse
‘Ta istas immiza shemposo isti mulekka geletenna!’ gaada
tani ta hanqon caaqadis” gees.
12 Ta ishato! Intefe oonikka de7o Xoossafe haraso intena haassiza iitanne ammanonta woznay doonta mala naagetite. 13 Harappeka inte garsafe oonikka nagaran balettidi ba wozna muumisonta mala “Hach” geetettishin hach hach inte inte garsan minetite. 14 Nuus kase koyroppe diza ammano nuni wurseth gakkanaas lo7ethi minthi oykikko nuni Kirstoosara issife laattana.
15 Hessika “Inte hach iza qaala siyikko kase makalidaytayssa mala ha7ikka inte wozna inte minthonta mala” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettidayssatho hanides.
16 Siydi makaldayti isti oonantee? Musey Gibxeppe kaaleth kessidayta ubbata gidettennee? 17 Xoossi ista bolla oyddu tammu laytha hanqettidayti isti oonantee? Nagara ooththin ista ahay bazzo biittan kundi attidayta gidettennee? 18 Izas azazettonta ixidaytappe attin iza shemposo gelonta mala izi caaqi diggiday haray oonantee? 19 Hessa gish isti gelonta attiday ammanoy baynda gish gididayssa nu eroos.

*3:7 Maza 95:7-11