4
Xoossa deres imettida Sambata shempo
Gede shemposo gelanas imettida hidotay ha7ikka naageti diza gish inte giddofe oonikka hessas bessontade gidonta mala ane naagetos. Heytantas sabaketida mala nuuska mishiraachcho qaalay sabaketides. Gidikkoka siyida asatara siyida qaalay istara ammanon walaketonta aggida gish ista maaddibenna. Nu qas ammanizayti he shemposoza gelana. Xoossi “Hessa gish tani ta hanqon ‘Isti ta shemposo mulekka geletenna’ gaada ta caaqadis” gides. Gido attin hayssi alamey medhetosappe ha simmin iza oosoy poletides. * Maza 95:11 Issi soon laapuntho gallasa gish “Laapuntho gallassi Xoossi ooso ubbafe shempides” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafetides. * Medhe 2:2 Qasseka he sozan “Tumappe isti ta shemposo mulekka geletena” gees. * Maza 95:11 Iza shemposo buro gelana issi issi asati deettes. Kase istas mishiraachcho qaalay sabaketidayti azazettonta ixida gish iza shemposo isti gelibeetena. Hessa gish Xoossi “Hach” giidi qasseka hara gallas woththides; hessika daro laythatappe guye Dawute baggara
“Hach inte iza qaala siyikko
inte wozna muumisoppite”
geetetti kase yootetida mala hanides. * Maza 95:7-8 Iyaasoy istas shempo immidako Xoossi hara gallas giidi yootenakoshin. * Zaare 31:7; Iya 22:4
Hessa gish Sambata gallas shempoy Xoossa deres ha7ikka dees. 10 Gaasoyka Xoossa shemposo gelizay wuri Xoossi ooththi shempida mala izikka ba oosoppe shempana. * Medhe 2:2 11 Hessa gish oonikka heytanta mala azazettonta ixidayssa leemiso kaallidi kundonta mala he shemposoyo gelanas ane minnos.
12 Xoossa qaalay paxa dizayssanne ooththiza qaala. Nam7u bagga qara mashshafeka aadhdhi qara; shemponne ayana, shayanne koldzekka shaakkana gakkanaas caddees; wozina qofanne amotethaka paaci xeelles. 13 Xoossa ayfeppe geemetida medhetay mulekka deenna. Nu izas nu gish zaaro immanas bessiza iza sinthan hanoy wurikka kallo qoncen beettana.
Qeeseta halaqa Yesusa.
14 Hessa gish pude salo bida Qeeseta halaqa Xoossa Naa Yesusi nuus diza gish ane nuni nu ammano minthi oykkos. 15 Nu daaburishin nuus qadhettana dandayiza Qeeseta halaqay nuus dees. Izi nu mala ubba miishan paacettides; gidikkokka izi aykko nagarakka ooththibenna. 16 Hessa gish nuni maaroteth ekkanassinne nuna koshshiza wode nuna maaddiza iza kiyateth nu demmana mala gede iza maarotetha algako ane ammanon shiiqos.

*4:3 Maza 95:11

*4:4 Medhe 2:2

*4:5 Maza 95:11

*4:7 Maza 95:7-8

*4:8 Zaare 31:7; Iya 22:4

*4:10 Medhe 2:2