5
Qeeseta halaqa gidi shuumetizadey daro asa giddofe doorettessinne asa gish gididi imotanne nagara gish yarsho shiishshanaas doorettes. Izikka ba baggara daburancha gidida gish eronta asatasinne oge balidaytas qadhettana dandayees. Izi ba nagara gishshinne hara asata nagara gish yarsho shiishshanaas izas bessizay hessa gishassa. * Lewe 9:7 Aaroney xeeygetidayssatho izi Xoossi xeygidade gidanas bessees attin hessa he bonchoza barka baas ekkizadey deenna. * Kessa 28:1
Hessathoka Kirstoosi Qeeseta halaqa gidana boncho barka baas ekkibenna. Gido attin
“Ne ta naakko;
ta nees hach Aawa gidadis”
gida Xoossafe ekides. * Maza 2:7 Hessathoka harason
“Malkexeedeqe shuumeta mala
neni mernas Qeeseta halaqa” gees. * Maza 110:4
Yesusi hayssa biitta bolla diza wode iza hayqoppe ashshana dandayizayssakko afunxishe gita qaalara woosa woossides. Addafe ashketethara izi azazettida gish iza woossa Xoossi siyides. * Mato 26:36-46; Mar 14:32-42; Luqa 22:39-46 Izi Xoossa Naa gidikkokka ba ekkida waayezappe azazeteth tamarides. Hessa baggara pacey bayndade gidi beettidayssafe guye bana azazettizaytas ubbaas merna atotethas gaaso gidides. 10 Malkexeedeqe shuumetetha mala Qeeseta halaqa geetetti Xoossan shuumettides.
Ammanon minnana mala imettida qofso
11 Hessa gish nu haasayana miishi buro daroy dees. Gido attin inte dota7ata gidida gish intena erisoy meto. 12 Inte hanni wode astamare gidanas bessishin Xoossa qaala buro koyroppe denthidi intena tamarsiza as intes koshshees. Intes koshshizay mino kath gidonta maatha. 13 Maath paahettizay qii guutha naa gidiza gish lo7onne iita shaakkiza timirte shaakki erenna. 14 Mino kath gidikko lo7onne iita shaakkanas banateththa dosisida wozna kunthida asatassa.

*5:3 Lewe 9:7

*5:4 Kessa 28:1

*5:5 Maza 2:7

*5:6 Maza 110:4

*5:7 Mato 26:36-46; Mar 14:32-42; Luqa 22:39-46