6
Hessa gish koyroppe Kirstoosa gish imettida timirteza aggidi ane gede mino timirteko boos. Hayqqida oosoppe maarotethan gelo gishshinne Xoossan ammano gish buro ane izan wodhdhi maadhoko. Hessathoka xinqate gishshinne kushe asa bolla wotho gish qasseka hayqqidayata dentha gishshinne merna pirda gish buro woththi doommokko. Xoossa shene gidikko nu hessatho ooththana.
Ba ammano kaddida asata ista maarotethan wosti zoranee? Poo7oy istas issito poo7idayta salo imotetha ekki beyidayta, Xillo Ayana ekki beyidayta, lo7o Xoossa qaalanne buro yaana alameza wolqa ekki beyidayta; zaaridi kadidayta ista nam7antho zaaridi maarotethan ekoy dandayettenna. Gaasoy isti ba mooros Xoossa Naa zaari kaqettessinne kawushettes.
Ubba wode ba bolla ira uyiza biittay qasseka iza goyzades ayfe immiza biittiya Xoossa achchan anjetadus. Gido attin agunthinne odoroy mokiza biittaya go7ay beyidaaro gidana. He biittays qangetethi matan dees. Izi wursethi taman xuugeteth gidana. * Medhe 3:17-18
Ta ishato! Nuni hessatho hasaykkoka intes inte atotethara oyketida lo7o miish dizayssa nu sidhokko. 10 Kase gidin woykko ha7i gidinka inte ammanizayta maaddidayssanne iza suntha gish inte bessida siiqotetha balanaas Xoossi makalancha gidenna. 11 Intes imettida hidotay polettana gakkanaas intefe issi issi asi hessa mala ooso wurseth gakkanaas gencidi ooththana mala nu amottos. 12 Ammanoninne dandayan inte iza hidota qaala laattizayta misatanappe attin dota7ata gidanayssa nu koyokko.
Xoossi immida hidota qaala tumateth
13-14 Xoossi Abrahaames hidota immida wode caaqishe hara izappe aadhdhizadey baynda gish barka banan, “Ta nena tumappe anjana; tani ne zereth darsana” gi caaqides. * Medhe 22:16-17 15 Abrahaameyka genci naagidappe kaallidi izas imettida hidota demmides.
16 Asay caaqo caaqishe bappe dhoqan caaqqees. Caaqqozikka geetettidayssi poletanna mala minthiza gish caaqidayta giddon palamay dendikko kase caaqqo qaalay diggees. 17 Xoossi laamettonta ba qofa hidota qaala laattanaytas qoncisana mala koyda gish caaqo qaalan minthides. 18 Xoossi ay wodekka wordotanas dandayenna; izi laamettonta nam7u miishatan nu sinthan diza hidota oykkanas izakko shiiqida nuni gita minoteth demmana mala ooththides. 19 Nuka shempo teqe gidida minonne ammanthiza hidota demmidos; he hidotayka magalashazappe guye baggara diza gede Xoossa Keeththa gido gelees.* Magalasha gizayssa issi issi bagga Gamoththon qaalan magaraja geettes.* Lewe 16:2 20 He sozikka nu gish Yesusi kaseti gelida so; izikka Malkexeedeqe shuumetetha mala mernas Qeeseta halaqa gidides.

*6:8 Medhe 3:17-18

*6:13-14 Medhe 22:16-17

*6:19 Magalasha gizayssa issi issi bagga Gamoththon qaalan magaraja geettes.

*6:19 Lewe 16:2