7
Qeeseta halaqa Malkexeedeqe
Hessi Malkexeedeqey Saaleme kawonne Xoossa Qeese; izikka Abrahaamey kawota oli xoonidi simmishin demmidi Abrahaame anjides. Abrahaameyka baas diza ubbafe tammu kusheppe issi kushe izas immides. Koyro iza sunthas birsheththi “Xillo kawo” guussa. Kaallidi qasse “Saaleme kawo” guussi “Sarotetha kawo” guussa. Izas aayaka, aawayka woykko iza yeletethas zarkeykka baawa. Izi ayde yeletidi ayde hayqqidakkonne eretibenna; izas doomeththinne wursethi baawa; gido attin Xoossa naa mala mernas izi Qeese gididi dees.
Ane inte izi ay mala gitakkonne qoppite. Haray attoshin aawatas ubbas koyroy Abrahaamey ba di7i ekkidayssa ubbafe tammafe issa kessi immides. Istas Qeesetethi imettida Lewe nayti ista ishati Abrahaame zerethata gidikkokka derappe hessika ba ishatappe tammafe issa ekkana mala istas wogan azazettides. * Tay 18:21 Hayssa ha addeza zerethi Lewe zereth gidenna. Gido attin izi Abrahaameppe tammafe issa ekkides. Kase izas hidota qaalay imettida Abrame anjides. Bayray kaallo anjizayssi woga. Issi baggara tammafe issa ekkizayti hayqqizayta. Hara baggara qasse tammafe issa ekkizadey hayqqonta paxa diza mala izas markattidadey Malkexeedeqe. Haray attoshin Leweyka Abrahaame baggara tammafe issa kessides gaanas dandayettes. 10 Gaasoyka Malkexeedeqey Abrahaame gaaggiza wode Lewey buro ba aawa Abrahaameppe yeletibenna.
Yesusi Malkexeedeqe mala
11 Paacey baynda poloy bettidaynne wogay derezas imettiday Lewe Qeesetetha mala gididakko Aarone mala gidonta Malkexeedeqe shuumetetha malay hara Qeesey yaanas aazas koshshidee? 12 Qeesetetha zarkey laametiza wode wogaykka laamettanayssi attonta miisha. 13 Hessi wurikka izas yootetida Qeesey izi hara zeretha. Iza zerethafe oonikka yarshoson ooththi erizadey baawa. 14 Nu Goday Yuhuda baggafe yidayssi tuma. Musey Qeeseta gish yootishe ha zeretha gish yootidayssi issi miishika baawa.
15 Malkexeedeqe malay hara Qeesey dendikko nu kase yootida yo7oy daro qonce gidenna. 16 Izi Qeese gididay dhayonta de7o wolqan attin zerethafe yida wogappe gidenna. 17 Izas “Ne Malkexeedeqe shuumetetha mala mernas Qeese” gi markatides. * Maza 110:4 18 Kase azazoy laafanne go7ontayssa gidida gish attides. 19 Wogay oonakka geeshshanaas dandayonta gish nu Xoossa achchi shiiqanas izappe aadhdhiza hara hidotay nuus imettides.
20 Hessika caaqoy baynda hanbenna; hanko Qeese gididayti caaqoy bayndayta. 21 Izi gidikko Qeesetetha caaqon ekkides.
Gaasoyka Xoossi iza gish “Goday caaqides;
ba qofa izi laammenna, ‘Ne mernas Qeese’ ” gides. * Maza 110:4
22 Hessa mala caaqoppe dendidayssan Yesusi hessafe aadhdhiza caaqo qaalas waase gidides.
23 Kase Qeeseti ba ooson sinthe gujjonta mala hayqoy ista diggida gish qooday istas daro. 24 Yesusi gidikko mernas dizadde gidida gish iza Qeesetethi shaaretonta Qeesetetha. 25 Hessa gish izi ista giigissana gaannatishe ubba wode hayqqonta paxa eqqi diza gish iza baggara Xoossako yizayta wursi ashshanas dandayees. 26 Hessa gish nuus koshshiza Qeeseta halaqay hessa mala geeshshinne wosoy iza bolla baynda xillonne nagaranchatappe shaaketidi salotappe bollara bonchettida Qeeseta halaqa. 27 Izi hanko Qeeseta halaqata mala koyro ba nagara gish qasseka kaaleththidi hanko dereza nagara gish gallas gallas yarsho shiishshanaas iza koshshenna. Izi bana aaththi immida wode asa nagara gish issito sintha baggassara yarsho wursi polides.* Lewe 9:7 28 Wogay daburancha asata Qeesetas waanna halaqa histi shuumees. Wogappe kaallidi yida caaqo qaalay gidikko mernas iza bolla wosoy baynda naaza shuumides.

*7:5 Tay 18:21

*7:17 Maza 110:4

*7:21 Maza 110:4

*7:27 Lewe 9:7