8
Yesusi ooratha caaqo Qeeseta halaqa
Hessa gish nu ha7i ooththana waanna yo7oy hayssa. Hayssa mala salo bolla Xoossa boncho alga ushachchan uttida Qeeseta halaqay nuus dees. * Maza 110:1 Izi asi tokkida dunkane giddon ooththizade gidonta Goda Xoossi tokkida tumu dunkanen geeshshason ooththizade.
Qeeseta halaqay shuumetizay asay Xoossas immizayssa Xoossas shiishshanaassinne yarsho yarshanassa. Hessa gish hayssi ha Qeeseta halaqayka Xoossas shiishshanaas issi shiishshiza miishi izas koshshees. Izi biitta bolla dizaakko Qeese gidenna. Aazas giikko wogay giza mala yarsho shiishshiza hara Qeeseti deettes. Isti kase salon diza Xoossa Keeththays leemisonne eesho. Musey dunkaneza ooththana gishin “Nees zuma bolla qoncidayssatho wursa ooththanas naageta” giza azazoy hessa gish izas imettides. Gido attin Yesusi giddo geli gaannatizay caaqo qaalay kaseyssafe aadhdhizayssa mala izi ekkida oosoykka kaseyta oosoppe aadhdhees. Hessika kaseyssafe lo7iza hidota qaalanna.
Kase caaqo qaalan pacey bayndakko nam7antho hara caaqanas koshshenna. Gido attin Xoossi dereza bolla pacey dizayssa demmida gish “Isra7eele asaranne Yuhuda asara tani ooratha caaqo caaqettana wodey yaana. * Er 31:31-34 Hessika ta ista Gibxeppe kessanas ista kushe oykkada kase ista aawatara caaqettida qaala mala gidenna. Gaasoyka isti kase ta caaqo qaalan eqqibetenna. Takka ista yedda bessadis.
10 Hessafe guye
Isra7eele asara ta caaqettana qaalay hayssa mala gees Goday.
Tani ta woga ista woznan wothana.
Ista wozna bollaka xaafana.
Ta ista Xoosse gidana.
Istika ta dere gidana.
11 Hayssafe guye asi ba guta asa woykko
ba isha ‘Ne Goda era’ gi tamarsenna.
Gaasoyka asi guuthafe gitata gakkanaas
wurikka tana erana.
12 Ista qohoza ta maarana.
Hayssafe sinthan ta asa nagara nam7antho zaara qoppikke” gees.
13 Hayssa ha caaqoza izi “Ooratha Caaqo” giidi kase caaqoza gal7a kessides. Hessa gish gal7idi wuridayssi dhayana wodey matides.

*8:1 Maza 110:1

*8:8 Er 31:31-34