9
Biitta bollanne salon diza goynno woga
Koyro caaqo qaalazan Xoossas goynniza wogaynne biitta bolla diza Xoossa Keeththi dees. Kase nam7u kifilera diza dunkaney giigeti dees. Koyro kifilezan xompe wothizasoynne xaraphezay qasse ukethi dees. Hessa he kifilezi dumma kifile geetettes. * Kessa 25:31-40; 26:1-30 Nam7antho kifilezi nam7antho magalashappe guye baggara diza kifiley ubbafe dumma geetettes. * Kessa 26:31-33 Hessa giddon worqafe oosettida exane cuwasiza qeeri shel7e malaynne worqan meeshettida caaqo taabotay dees. He taabotaykka iza giddon mannay diza worqa leematey, cililida Aarone guufeynne caaqo qaalati iza bolla xaafetida shuchcha masethi dees.* Kessa 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Tay 17:8-10; Zaare 10:3-5 He taabotaza bolla diza nagarappe maarotetha kamaza bolla ba qefera kammiza boncho kurubeti deettes. Ha7i qasse nu heytanta issa issa gish shaakki shaakki haasayanas dandayokko.* Kessa 25:18-22
Wurikka hessatho giigetidappe guye Qeeseti ba ooso polanas dunkanas koyro kifile geletes. * Tay 18:2-6 Gidikkokka ubbafe gidotiza kifile Qeeseta halaqay xalala gelees. Hessika layththan issito xalala gidishin izi ba nagara gishshinne derey eronta ooththida nagara gish shiishshiza yarsho suuth oykkonta mulekka gelenna.* Lewe 16:2-34 Koyro dunkanezi kase diza wode gede ubbafe dumma geetettizaso efiza ogey he wode qonce gidontayssa Xillo Ayanay bessees. Hessika hayssa ha wodezas leemiso gidishin kase shiiqiza yarshotinne coo imettiza imotati immizayta wozna shempissanassinne mule geeshshanas dandaybeetenna. 10 Heytanti wurikka ooratha wogay yaana gakkanaas coo mela duuna haasaya mala. Qasseka isti muussa gishshinne ushsha gish qasseka dumma dumma geesho wogata xalala.
Kirstoosa suuth
11 Gidikkoka Kirstoosi buroppe yaanas diza lo7o miishatas Qeeseta halaqa gididi qoncides; izi izan gelida dunkanezi gitanne geeshsha. He dunkanezi asa kushen oosetontayssanne hayssa ha medhetethafe gidenna. 12 Izi he dunkanezan gelishe deyshata suuthunne woppano boorata suuth ekki gelibenna. Gido attin as ashshanas mernas ba suuth ekkidi ubbafe dumma geetettiza kifile hara wode nam7antho gelonta mala wursetha gelo gelides. 13 Istas kare bagga asatethay tunida asata bolla araciza deysha suuthinne woppano boorata suuthi hessathoka yarshos xuugettida ussa bidinthi ista geeshshizayssa gidikko, * Lewe 16:15-16; Tay 19:9,17-19 14 Merna Ayanan bana wosoy baynda yarsho ooththi Xoossas shiishida Kirstoosa suuthi nuni de7o Xoossas goynnanas hayqetha oosoppe nuna ay mala aaththi geeshshandee?
15 Hessa gish xeeygetidayti istas immana geetettida merna laata ekkana mala Kirstoosi ooratha caaqos gaannatizadde gidides. Koyro caaqoza garsan diza wode isti ooththida nagarappe geeyana mala ista gish izi hayqqides.
16 Bazay bazettizayssa gidikko bazidade hayqo shaakki eranas bessees. 17 Gaasoyka bazay minnizay bazidaddey hayqqinna. Bazidaddey paxa dishin bazay aykkokka ooththenna.
18 Hessa gish koyro caaqo qaalay suuthi baynda minnibenna. 19 Musey ba azazo woga deraas yooti simmidi deyshata suuthinne woppano boorata suuth haaththara ekkidi zo7o dorsa isiken ecere wurce mala hesophe geetettiza mithara ekkidi ba xaafida woga maxaafa bollaninne dereza bolla wuxxides. 20 “Inte naagana mala intena Xoossi azazida caaqo qaala suuthay hayssa” gides. 21 Hessathoka dunkanezanne iza giddon diza ooso miisha bolla ubba suuth wuxxides. * Lewe 8:15 22 Addafeka guutha miishati attishin hanko daro miishay suuthan geeyanas bessizayssa wogay azazes. Suuthi gukkonta dishin maaroy baawa. * Lewe 17:11
23 Hessa gish salo miishatas leemiso gididayti haytantan geeyanays attenna shin. Salon diza miishati gidikko hayssafeka aadhdhiza yarshon geeyanas bessees. 24 Kirstoosi tumu dunkaneys leemisonne asa kushen oosettida Xoossa Keeththe gelibenna; gido attin ha7i nu gish Xoossa sinthan beettanas pude salo gelides. 25 Qeeseta halaqay ba suuth gidonta suuth ekkidi laythan laythan ubbafe dumma kifile gelizayssatho Kirstoosi bana yarshanas pude salo shireti shireti gelibenna. 26 Hessa mala gidizakko Kirstoosi alamey medhetosappe haa simmin daro wode meto ekkanas bessees; ha7i qasse wode wursethan bana yarshidi nagara digganas wursethas issito qoncides.
27 Hessathoka asi issito hayqqees; hessafe kaallidi pirda sinthan eqqanas giigi uttides. 28 Kirstoosi daro asa nagara digganas issito yarshetides. Nam7anthokka izi qoncana; hessi iza naagizaytas atotethi ekki yaanas attin nam7antho zaari nagara tookkanas gidenna. * Isa 53:12

*9:2 Kessa 25:31-40; 26:1-30

*9:3 Kessa 26:31-33

*9:4 Kessa 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Tay 17:8-10; Zaare 10:3-5

*9:5 Kessa 25:18-22

*9:6 Tay 18:2-6

*9:7 Lewe 16:2-34

*9:13 Lewe 16:15-16; Tay 19:9,17-19

*9:21 Lewe 8:15

*9:22 Lewe 17:11

*9:28 Isa 53:12