10
Kirstoosi issito mernas shiishida yarsho
Muse wogay buro sinthara yaana lo7o hanotas eeshoppe attin tumu adda medhay izas deenna. Hessa gish laythan laythan pacey baynda shiri shiri shiishshiza yarshoy Xoosse goynnanas shiiqiza asa geeshshanas mulekka dandaybenna. Asa mulera geeshshana dandayizayssa gididakko isti yarsho yarshanayssa aggagettenee? Qasseka Xoosse goynnana shiiqiza asay issito geeyizakko ba woznara nagarancha gididayssa sidhana. Gido attin heyti yarshoti laythan laythan nagara zaari zaari qofisetees. Gaasoyka woppanotanne deyshata suuthi asappe nagara digganas dandayenna.
Hessa gish Kirstoosi hayssa ha alameza yiidi
“Neni imotanne yarsho koyabeykka shin
ne taas asho giigissadassa. * Maza 40:6-8
Taman xuugetiza yarshonne
nagara gish shiiqiza yarshon
ufayetabeykka” gides.
He wode tani
“Ta gish Geeshsha Maxaafan xaafetida mala
‘Xoosso hekko tani ne shene ooththanas yadis’ gadis”
gides. Muse wogay hessi hessatho hanana mala azazikkokka izi qasse koyro “Yarsho, imota, xuugetiza yarshonne nagara gish shiiqiza yarsho ne koyabeykanne izan ufayetabeykka” gees. Kaalethidikka “Hekko ta ne shene ooththana yadis” gides. Nam7anthoza essanas koyroyssa diggides. 10 Hayssa ha “Iza shene” giza qaala mala hara yarsho zaarethi shiishshanaas koshshonta mala Yesus Kirstoosa baggara issito shiiqida yarshon geeyidos.
11 Qeesey hach hach eqqidi ba ooso polees. As nagarappe geeshshanas dandayontayata wontin wontin shiishshees. * Kessa 29:38 12 Kirstoosi gidikko yarsho issito mernas gidanayssa shiishshidi Aawa ushachchan uttides. 13 He gallassafe simmin iza morketi iza toho garsan yedhettana gakkanaas naagon dees. 14 Gaasoyka issito shiishida yarshon geeyana asata mernas geeshshides.
15 Hessa he hanoza gish Xillo Ayanaykka nuus markatees. Koyro,
16 “Hessafe guye
ta istara gelana caaqo qaalay hayssa.
Ta woga ta ista woznan wothana.
Ista woznan ta xaafana”
gees Goday. * Er 31:33 17 Qasseka “Ta ista nagaranne makala nam7antho qoppikke” gees Goday. * Er 31:34
18 Heytanti wurikka atto geetettidappe guye nam7antho nagaras shiiqana hara yarshoy deenna.
Wurseth gakkanaas minni daana mala shiiqida xeeys
19 Hessa gish ta ishato; nuni Yesus Kirstoosa suutha baggara gede ubbafe dumma geesh geetettizasoyo gelanas xalateth demmidos. 20 Hessika magalasha baggara; hessika izi ba asho baggara nuus doyida oorathinne de7o gidida ogenna. 21 Xoossa Keeththa bolla shuumetida Qeeseta halaqay nuus diza gish, 22 nuni nu iita qofappe geeyanas nu wozna aracettidi nu asatethaka xillo haaththan meecetidi tumu woznappenne kumeththa ammanon Xoossako ane shiiqoos. * Lewe 8:30; Hizi 36:25 23 Nuus hidota qaala immidadey ammanettizade gidida gish nuni ammanidi iza gish markattiza hidotappe hee haa goonta ane lo7ethi oykkos. 24 Siiqoninne lo7o ooson nu minni daana mala ane issoy issa qofisos. 25 Ane nu ubba gallas issoy issara gakki gakki issoy issa minthethos attin issi issi asati shiiqo aggida mala ane nuni shiiqoza aggokko; harappeka Goda Yesusi matatidayssa qoppishe kaseppe minni shiiqite.
26 Nuni tuma shaakki eridi ekkidayssafe guye erishe nagara ooththikko hayssafe guye nagaras shiiqanas hara yarshoy deenna. 27 Hara buro hananay daro babisiza pirday Xoossa morketa xuugana naagiza mino tamay xalala dees. * Isa 26:11 28 Muse woga kadhida asi nam7u woykko heedzdzu markati markattikko maaroy baynda hayqon qaxayeetes. * Zaare 17:5-7; 19:15 29 Histin Xoossa naa kadhida asi izan geeyida caaqo suutha hiraaysso miisha mala qoodidadessinne iza kiyatetha Ayana isethidades ay mala hessafe aadhdhiza pirday izas bessiza intes misatizee? * Kessa 24:8 30 Tani izas halo kessana; “izaade ooso mala izaades ta zaarana” gidayssa nu eroos. Qasseka “Goday ba dereza bolla pirdana” gees Goday. * Zaare 32:35-36 31 De7o Xoossa kushen kundethi daro babises.
32 Intes issito poo7oy poo7idappe guye meto wode daro baaxen inte kase minni eqqida beni wodeza yuushi qoppite. 33 Issi issi wode inte duulata dere sinthan cashshassinne goodeteththas aadhdhi imettideta. Qasse hara wodekka hessa mala waayey ista bolla gakkida asatara inteka issife waaye beydeta. 34 Inte intes harappe aadhdhiza mernas daana haaroy dizayssa eriza gish qashetidaytas mishetidetanne inte haaroy bonqettishin ufayssan dandaydeta.
35 Hessa gish gita waagay diza kase inte ammanetetha aggofte. 36 Inte Xoossa shene polidi izi intes immida ufaysa qaala ekkanas minni eqqanas intena koshshees. 37 Gaasoyka guutha wodeppe kaallidi “Yaanayssi izi yaana; gam7enna” 38 Xillo asi gidikko ammanon de7o demmana; guye undudizadey diikko ta shempoya izaade bolla ufayetuku.
39 “Nuni gidikko ammanidi attidayta bagga attin gede guye undudi dhayizayta bagga gidokko” gides.

*10:5 Maza 40:6-8

*10:11 Kessa 29:38

*10:16 Er 31:33

*10:17 Er 31:34

*10:22 Lewe 8:30; Hizi 36:25

*10:27 Isa 26:11

*10:28 Zaare 17:5-7; 19:15

*10:29 Kessa 24:8

*10:30 Zaare 32:35-36