11
Ammano
Ammano geethi issi miishe hanana giidi nu sidhonta dishe beyonta miisheka beyida mala ero gi ekko. Kase Aawati galattettiday hessa mala ammanonna.
Hayssi ha alamey Xoossa qaalan medhetidayssa nu ammanon eroos. Hessathoka ayfen beettizayssi medhetiday beettiza miishafe gidontayssa nuni eroos. * Medhe 1:1; Maza 33:6-9; Yoha 1:3
Aabeeley Xoossas Qayeele yarshofe aadhdhiza yarsho ammanon shiishshides. Xoossi iza yarshoza gish haasayishe izi ammanon geesh gididayssa markattides. Izi hayqqinka iza ammanoy ha7i gakkanaas hasayettes. * Medhe 4:3-10
Henookey hayqo beyonta mala hayssa alamezappe ammanon eketides. Xoossi iza ekkida gish izi bettibenna; eketanappe kasetidi izi Xoossa ufaysidayssi yootetida gish izi ekettides. * Medhe 5:21-24 Qasseka ammanoy baynda dishin Xoossa ufayssanas mulekka dandayettenna. Gaasoyka Xoossako shiiqizadey wurikka Xoossi gizayssanne woznappe iza koyizaytas izi waaga immanayssa ammananas bessees.
Nohes Xoossi buro Nohey ba ayfen beyonta miisha gish naagettana mala yootin Nohey Xoossa babbidi baso asa ashshanas ammanon markabe keexxidi alame asa pirdisides; ammanon beettiza xilloteth laattizade gidides. * Medhe 6:13-22
Abrahaamey baas laata biitta ekkanas xeeygetida wode ammanon azazetides. Awa bizakkonne eronta aggikkokka ero giidi bides. * Medhe 12:1-5 Alaga biittan bete asa mala buro nees imettana geetettida biittan ammanon uttides. Izas imettida hidota qaala izara issife laattana Yisaaqa malanne Yaqoobe mala dunkanen de7ides. * Medhe 35:27 10 Gaasoyka minna dizaaro Xoossi izo qoppi medhdhida katamayo ekkana naagides.
11 Abrahaames wodey gede biddade gidikkokka Saaraykka yelonta makara gidikkokka hidota istas immidadey ammanettidade histi xeelidi ammanon naa aawa gidanas gakkides. * Medhe 18:11-14; 21:2 12 Hessa gish hayssa hayqqida asa mala qoodetida issi Abrahaameppe salo xoolinte malanne abba ace mala qooday baynda daro zerethay beettides. * Medhe 15:5; 22:17; 32:12
13 Heyti wurikka istas imettida hidota qaala demmoonta ba ammanon naagida mala hayqqida. Gidikkoka isti hayssa biitta bolla imathenne bete as gididayssa erida gish haahon dishe beyidi kushen aaththida mala ufayssan ekkida. * Medhe 23:4; 1Taar 29:15; Maza 39:12 14 Hessa mala giza asati ista derey awakkonne ba dere naagizayssa qonccen bessetes. 15 Isti ba yeggi kezida dere zaari qoppizakko guye simmi baana dandayeettes. 16 Ha7i hessafe aadhdhiza pude salon diza dere laamotettes. Hessa gish Xoossi istas salon katama giigissida gish “Ista xalla Xoossa” geetetti xeeygetanas yeellatibenna.
17 Xoossi Abrahaamey ba naaza Yisaaqa shukana mala paacin Abrahaamey Yisaaqa yarshanas ammanon shiishshides. Xoossi izas immana gidayssa izikka ba naa issineza shukanas giigetides. * Medhe 22:1-14 18 Hessika Xoossi izas “Ne zerethi Yisaaqa baggara xeeygettana” gidayssa mala. * Medhe 21:12
19 Xoossi hayqqidadde denthanas dandayizayssa Abrahaamey ammanida gish Yisaaqakka hayqoppe dendida asa mala nam7antho demmides. 20 Yisaaqay buroppe hananayssa qoppi ekkidi Yaqoobenne Eesawe ammanon anjides.
21 Yaqoobey hayqqana gish Yoosefe nayta issa issa ammanon anjidaynne ba guufe bolla darti eqqidi goynniday ammanona. * Medhe 47:31; 48:1-20
22 Yoosefi hayqqana gish Isra7eele asay Gibxeppe kezanayssa izi yootidaynne ba meqetha gish isti ay ooththanakkonne ista azaziday ammanona. * Medhe 50:24,25; Kessa 13:19
23 Musey yeletin izas malay lo7o gididayssa beyidi iza yelidayti iza heedzdzu agina gakkanaas kawoza azazo babbonta qotiday ammanona. * Kessa 2:2; 1:22 24 Musey dicci gakkidi “Paaroones nay naa” geetetanayssa ammanon ixxides. * Kessa 2:10-12 25 Guutha wodes nagaran beettiza ufayssafe aaththidi Xoossa asara meto beyanas doorides. 26 Gibxe deren diza haaroppe bollara Kirstoosa gish waaye ekoy daro aadhdhiza haaro gididayssa yuushi qoppides. Gaasoyka izi sinthafe ekanayssa buro haahon beyida gishassa.
27 Kawo hanqqos babbonta ammanon Gibxe yeggi kezides. Buro beettontayssa beyiza mala qoppidi he qofan minni eqqides. 28 Bayrata wursi wodhizayssi Isra7eeleta bayra nayta wodhonta mala ammanon Paaziganne suutha wuxxetha woga woththides. * Kessa 12:21-30
29 Isra7eele asay mela biitta bolla hamuttiza mala Zo7o Abba giddora ammanon pinnides. Gibxe asay qasse istatho hanana gish abban mitetides. * Kessa 14:21-31
30 Isra7eele asay Iyarko gimbeza laapun qamma yuuyi yuuyi aadhdhidappe guye gimbeza ammanon laallides. * Iya 6:12-21 31 Layman aqiza Era7aaba dere xomoosana yidayta saron mokka ekkida gish hanko azazettonta asara dhayonta ammanon attadus. * Iya 2:1-21; 6:21-25
32 Hayssafe aadhdheth hara ay gaanee? Geedoone gish, Baaraqe gish, Samsoone gish, Yofitahe gish, Dawute gish, Sameela gish qasse nabeta gish ta yootonta mala taas wodey deenna. * Daanna 6:11-8:32; 4:6-5:31; 13:2-16:31; 11:1-12:7; 1Same 16:1; 1Kawo 2:11 33 Heytanti ammanon kawota xoonida; suure pirda pirdida; baas imettida hidota qaala ekkida; gaammota duuna gordida; * Dane 6:1-27 34 tama wolqa toyssida; qara mashshafe kessi ekki attida; daaburappe minnida; Olason goobata gidida; alaga asa ola goodida; * Dane 3:21-30 35 Macasatas hayqqidayti paxida; baggayti qasse hessafe aadhdhiza hayqoppe denthi demmanas giidi hayqoppe atethi leqqidi hayqos bana aaththi immida; waayeppe attanas koybetenna. * 1Kawo 17:17-24; 2Kawo 4:25-37 36 Issi issi asati asan kaa7ettida; garafettida; baggayti qasse qasho keeththi gelida. * 1Kawo 22:26-27; 2Taar 18:25-26; Er 20:2; 37:15-16; 38:6 37 Shuchchan cadettida; magazenka nam7u kezi phaliqettida; mashshan shuketi hayqqida; waayetishe, goodetishenne daaburshe dorsa itenne deysha ite may7idi waayetida. * 2Taar 24:21 38 Ha alamey istas bessontayssa gidida gish bazzoninne gezzen gongoloninne olla giddon waayetida.
39 Heytanta ubbata ammano gish markattikkokka istafe oonikka imettana geetettida hidota qaala gakkidi ekkidadey deenna. 40 Xoossi nuus hessafe aadhdhizaz giigissida gish nu baynda isti xalala kumeth gidana dandaybeetenna.

*11:3 Medhe 1:1; Maza 33:6-9; Yoha 1:3

*11:4 Medhe 4:3-10

*11:5 Medhe 5:21-24

*11:7 Medhe 6:13-22

*11:8 Medhe 12:1-5

*11:9 Medhe 35:27

*11:11 Medhe 18:11-14; 21:2

*11:12 Medhe 15:5; 22:17; 32:12

*11:13 Medhe 23:4; 1Taar 29:15; Maza 39:12

*11:17 Medhe 22:1-14

*11:18 Medhe 21:12

*11:21 Medhe 47:31; 48:1-20

*11:22 Medhe 50:24,25; Kessa 13:19

*11:23 Kessa 2:2; 1:22

*11:24 Kessa 2:10-12

*11:28 Kessa 12:21-30

*11:29 Kessa 14:21-31

*11:30 Iya 6:12-21

*11:31 Iya 2:1-21; 6:21-25

*11:32 Daanna 6:11-8:32; 4:6-5:31; 13:2-16:31; 11:1-12:7; 1Same 16:1; 1Kawo 2:11

*11:33 Dane 6:1-27

*11:34 Dane 3:21-30

*11:35 1Kawo 17:17-24; 2Kawo 4:25-37

*11:36 1Kawo 22:26-27; 2Taar 18:25-26; Er 20:2; 37:15-16; 38:6

*11:37 2Taar 24:21