12
Xoossi ba nayta seeres
Hessa gish shaara mala nuna yuuy aadhdhida daro markati nuus dishin nuna deexxiza toohonne qasse nuna qachi oykiza nagara wursi nuuppe wora yeggidi nu sinthan diza wotha gencaninne dandayan ane wooxos. Nu ammaniza ammanozas koyronne polo gidida Yesusa ane xeelloos. Izi ba sinthan diza ufaysa gish masqale bolla hayqo dandayidi masqale bolla bana gakkana kawushshatetha leqqidi Xoossa algas ushachchan uttides.
Histikko inte daaburidi hidota qanxonta mala hessathoka nagaranchatappe kase iza bolla gakkida hessa mala eqeteth dandayida Yesusa qoppite. Suuthi gukkana gakkanaas nagarara inte buro eqettibeyketa. Inte Xoossa nayta gidi uttidi qaalay gizayssa balideta. “Ta naazo Xoossa seera kawushshan xeellofa; nena izi seeriza wode hidota qanxofa. Gaasoyka Goday ba dosizadde hanqees; izi ba dosizadde seeres. Izi ba naa mala xeellizade qaxayees” gides.
Xoossi intena ba naa mala qoodiza gish hanqo dandayite. Aaway hanqonta nay oonee? Nay wuri seeran diccizaththo inte dicconta aggikko inte Karen yeletida naa attin so naa gidekketa. Hessa ubbafe bollara hayssa biitta bolla nuna hanqi dichchida asho aawati deettes. Nuka ista bonchos. Histin de7on deyanas nuus Ayana Aawa gididayssas aazas hessafe aaththi azazettokkonii? 10 Nu aawati nuna baas lo7o misati bettida mala guutha wodes qaxayettes. Xoossi gidikko nuni iza geeshshatetha izappe demmana mala nuna go7anas qaxayees. 11 Qixaatey wurikka ha7is ufaysonta iita misatees shin guyeppe qasse dosi ekkida asatas sarotethi izan kumida xillotetha ayfen gaththes.
12 Hessa gish daaburida inte qesenne inte gulbate minisite. * Isa 3:3 13 Wobey paxana mala attin kaseppe aaththi wobonta mala inte tohos lo7o oge giigissite. * Leem 4:26
Xoossas azazettontades imettida azazo
14 Asi ubbara saro daana mala intes dandayettizayssa wursi ooththite. Geeyana mala koyite. Geeshshatethi baynda Goda beyanas dandayettenna. 15 Intefe issadeska Xoossa kiyatethi pacconta mala qasseka camo ayfe ayfiza mithi mokkidi meto medhonta malanne darota mooronta mala naagetite. * Zaare 29:18 16 Issito maana kaththas ba bayrateth bayzida Eesawe mala intefe oonikka laymatizade woykko Xoosse bonchontadde gidi beettonta mala naagetite. *- Medhe 25:29-34 17 Eesawey guyeppe kase ba anjoza laattanas zaari koyin izas imettonta diggettidayssa inte ereeta. Izi bana gakkiza anjozaska daro yeekkishe koyidikka zaari demmanas dandaybenna. * demmanas dandaybenna maarettanas aykko idile [qaada] demmibenna guussa.* Medhe 27:30-40
18 Kushen bochchikko boshettiza tamay iza bolla exxiza Siina zumakko he dhumakko, he tulalezakkonne he gote carkozakko inte gakkibeyketa. 19 Inte zaye giirissakko woykko haythan siyetiza qaala giirissakko gakkibeyketa. Hessa siyida asatikka hara qaala gujjonta mala woossida. 20 Hessas gaasoyka “Haray attoshin meheykka zuma bochchiza gidikko shuchchan cadeti hayqo” giza azazoza asay naaganas dandaybenna. * Kessa 19:12-13 21 He wode heen hanizayssi wurikka daro babisizayssa gidida gish Museykka “Ta babbada kokkoradis” gides.
22 Inte qasse ha Xiyoone zuma bolla, pude salo Yerusalame, de7o Xoossa katama ufayssan shiiqida qooday baynda kiitanchatako yiddeeta. 23 Ista sunthi salon xaafetida bayrata maabaranko; ubbas daanna gidida Xoossako ista bolla wosoy baynda xillo asata shempoy dizaso matideta. 24 Ooratha caaqon maqayinthiza Yesusakko hessathoka Aabeeley shiishida suuthafe aadhdhiza caaqo qaala yootiza aracettida suuthako gakkideta. * Medhe 4:10
25 Intes yootizayssa inte akay goonta mala naagetite; heytanti Xoossi biitta bolla diza asa baggara istas yootizayssa ekkonta ixidi izappe attanas dandayonta aggikko nuni saloppe yidayssi nuus yootishin nu ekkonta ixikko izappe waanidi attanee? * Kessa 20:22 26 He wode qaala giirissan biitta qaathides. Ha7i qasse biitta xalala gidonta ta salokka qasseka zaarada issito qaathana” giza qaala yooti woththides. * Hagge 2:6 27 Hayssi “Qasseka ta zaarada issito” giza qaalay nuna bessizay qaaxontayti minni daana malanne qaxizayti heytikka medhetidayti kichchanayssa bessees.
28 Hessa gish nuni mulekka qaaxonta kawoteth laattana gish ane Xoosse galatoos. Qasseka iza ufaysiza ogera bonchossinne yashshatethan ane izas goynnoos. 29 Nu Xoossay xuugiza tama mala. * Zaare 4:24

*12:12 Isa 3:3

*12:13 Leem 4:26

*12:15 Zaare 29:18

*-12:16 Medhe 25:29-34

*12:17 demmanas dandaybenna maarettanas aykko idile [qaada] demmibenna guussa.

*12:17 Medhe 27:30-40

*12:20 Kessa 19:12-13

*12:24 Medhe 4:10

*12:25 Kessa 20:22

*12:26 Hagge 2:6

*12:29 Zaare 4:24