13
Wursetha zore
Inte inte giddon ishata mala dosettite. Imatha moko baloppite; issi issi asati hessatho ooththishe eronta kiitanchata imathateth mokki ekkida. * Medhe 18:1-8; 19:1-3 Qasho keeththan dizaytara inteka qashettida mala istas qoppite. Hessathoka asa kushen waayetizaytara inteka waayetiza mala istas qoppite.
Ekoy geloy ubba asa achchan bonchetto. Inte hiithey geesh gido. Gaasoyka layma amoy dizaytanne laymatizayta bolla Xoossi pirdana.
Mishsha siiqoppe naagetite. Intes dizayssi gidana; hessas gaasoy Xoossi “Ta intena mulekka aggikkenne yeggike” gides. * Zaare 31:6,8; Iya 1:5 Hessa gish kumeththa woznappe nuni “Goday taas maado; ta babbike. Tana asi ay ooththana dandayizee?” goos. * Maza 118:6
Intes Xoossa qaala koyroppe yooti kaalethizayta baloppite. Ista duussan beettiza lo7o ayfey dizayssa yuushi qoppite. Inteka ammanon ista misatite. Yesus Kirstoosi hachchika wontoka mernaska izi izakko! Dumma dumma imatha timirte ekkofte; nu woznay minni eqqizay Xoossa kiyatethan attin kaththa woga naagon gidenna. Hessa he woga naagizaytikka izan go7ettibeetenna.
10 Nuus yarshosoy dees. Gidikkoka dunkaneza giddon ooththiza Qeeseti he yarshosoza bolla diza kathafe ekki moonta mala diggettida. 11 Qeeseta halaqay nagara teqiza mehe suuth ekkidi ubbafe dumma geetettiza kifile geeles. Meheta ashoy gidikko katamappe Karen xuugetes. * Lewe 16:27 12 Hessathoka Yesusi ba suutha baggara asa geeshshanas katama pengefe Karen meto beyides.
13 Hessa gish nuka izi tookkidi kawushshatetha tookkida nu dizasoppe gede izakko kare ane kezoos. 14 Gaasoyka hayssan eqqi daana Katamay nuus deenna. Gido attin buro sinthafe yaana katamayo naagos. 15 Hessa gish ubba wode galata yarsho hessika iza sunthas markattiza nu duunappe beettiza ayfe gididaz Yesusa baggara Xoossas ane shiishoos. 16 Qasseka lo7o oosonne intes dizayssafe haratas imo baloppite. Xoossi heytanta mala yarshon ufayetes.
17 Intena kaalethizaytas azazetitenne haarettite. Hessas gaasoyka inte gish ista alafetethan daro oychiza guday diza gish inte shempo gish daro baaxetetes. Hessa gish isti ba ooththiza oosoza lancettishe gidonta ufayssan ooththana mala inte istas azazetite. Inte hessatho histonta aggikko intes lo7enna. 18 Nuuska woossite. Ubbasorakka lo7o duus daanas laamotiza lo7o qofay nuus dizayssa nu sidhokko. 19 Harappeka ta inteko ellen simma baana mala taas inte woossana mala hadara gays.
20 Dorsata henthanchay wogga Goda Yesus Kirstoosa ba merna caaqo qaala suuthan iza hayqoppe denthida sarotetha Xoossi, 21 inte iza shene polana mala lo7etethan intena gixiso. Xoossa ufaysizayssa Yesus Kirstoosa baggara nunan ooththo. Izas mernappe mernas bonchoy gido. Amiin. 22 Ta ishato! Intes xaafida zore qaalay guuth gidida gish inte hanqettonta mala ta intena hadara gays. 23 Nu isha Ximtoossi birshettidayssa inte erana mala ta koyays. Izi eeson taakko yiikko ta izara hee baada intena heen beyana.
24 Intena kaalethizayta ubbatasinne ammaniza asa ubbas ta saroka yootite. Ixaaliyan diza ammaniza asaykka intena saro gees. 25 Xoossa kiyatethi intenara gido. Amiin.

*13:2 Medhe 18:1-8; 19:1-3

*13:5 Zaare 31:6,8; Iya 1:5

*13:6 Maza 118:6

*13:11 Lewe 16:27