Yaqobi
Xaafida Kiita
Giddo qofa
Hayssi Yaqoobe kiitazi asi hach hach daana duussa gish yootizaz gidishin izi xaafetiday dumma dumma deren laaletti diza tammanne nam7u Isra7eele zarketassa; hessa xaafidadey nuni nu erateth ooson peyshshana oge gish ammaniza asa mokko gishshinne amale lo7ethana oge bessiza yo7ota qoncisiza haasayata leemisora bessees. Manqotetha gish, paace gish, lo7o amale gish, qangetetha gish, ammano gishshinne lo7o ooso gish inxarsa iitatetha gishshinne lo7etetha gish, aadhdho eratetha gish issoy issara oosha gish, otoretetha gishshinne ashiketetha gish, hara asa bolla pirda gish, ceeqeteththa gish, dandaya gishshinne woossa gish, ammanizayti ooththanas bessiza miishata hu7en hu7en xaafides.
Ha kiitazi ammanoy ammano de7an ooththetana bessiza ogeta lo7ethi qoncisees.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1
Ammanonne aadhdho erateth 1:2-8
Manqotethinne dureteth 1:9-11
Paace 1:12-18
Xoossa qaala siydi ooson peysho 1:19-27
Ogey baynda maado maadonta mala imettida qofiso 2:1-13
Ammanonne ooso 2:14-26
Ammanizadenne iza haasaya 3:1-18
Ammanizadenne hayssa ha alameza 4:1-5:6
Dumma dumma hanota gish imettida zore 5:7-20
1
Xoossa oosanchanne Yesus Kirstoosa oosancha gidida Yaqoobeppe biitta bolla laalettida tammanne nam7u kochchatas sarotethi intes gido. * Mato 13:55; Mar 6:3; Hawa 15:13; Gala 1:19
Metonne paace
Ta ishato! Inte bolla dumma dumma waayey gakkikko hessa wursi ufayssan qoodite. Gaasoyka inte ammano paacetethi intes dandaya immizayssa inte ereeta. Inte dandayan minni eqanayssi intes issi miishikka pacconta kumeththa asinne wosoy bayndayta gidana mala ooththo. Inte giddofe oonaska eratethi paccikko oonakka leqqonta ba kiyatethara ubbas immiza Xoossa woosso; izaadeska imettana. Gido attin sidhey baynda ammanon woosso. Gaasoyka sidhizadey abba qaathiza dambala carko mala. Hessadey Godappe aykkokka demmana giidi qoppofo. Hessadey nam7u qofan oykketidi ba biza oge bolla yaanne haanne giza asa mala.
Kase ziqa duussan dizade Xoossi dhoqu histana gish ufayetto. 10 Asa dureteth maata ciishsha mala qokana gish duussan dhoqu gidadey Xoossi iza ziqqi histikko ufayetto. 11 Awa arshey xuugidi maata shullisees; maata ciishshaykka shullees; iza lo7etethikka dhayees; hessathoka durey hach hach daabursan dishin iza duretethi dhayees.
12 Paacen minni eqidadey izi anjetidade. Gaasoyka izi paacera eqetishin Xoossi bana dosizaytas immida hidota de7o aklile izi ekkana. 13 Oonikka paacetiza gidikko tana Xoossi paaces gooppo; gaasoyka Xoossi ase iitan paacenna; izi oonakka paaci erenna. 14 Gido attin issi issi asi paacetizay barka ba iita amo kaallishenne balettishe paacetes. 15 Amoy qanthatidi nagara yelees; Nagaraykka diccidappe guye hayqo yelees.
16 Ta siiqo ishato! Inte balettofte. 17 Lo7o imotethinne kumeththa anjoy wuri bolla salo poo7ota Aawappe wodhdhetes. Iza achchan heene ha yuuyiza eeshoykka deenna. 18 Nu iza medhetethas koyro bayrata gidana mala ba sheneninne ba tuma qaalan nuna yelides.
Siyidayssa ooso
19 Dosettida ta ishato! Hayssa yuushi qoppite; asi wurikka siyanas eesoto; haasayassinne hanqos eesotoppo. 20 Asa hanqoy Xoossa xilloteth ooththenna. 21 Hessa gish tunatethinne dalgida iitateth intefe kessi yeggidi inte shempo ashshanas dandayiza inte giddon tokketida qaala ashketethara ekkite.
22 Qaalay gizayssa ooththite attin mela sisi xalala siyizadenta gididi interka intena baleththofte. 23 Qaala siyishe siyida qaalay gizayssa ooththontadey ba ayfeso mastootera xeelliza asa mala. 24 Bana xeelli beyidi bees; izi ay misatizakkone heerakka balettiches. 25 Gido attin bana geeshshiza lo7o woga xeelli beyidi izan minnizadey ba siyidayssa ooththizadeynne balontaddey izi ba ooson anjettidade gidana.
26 Ba duuna naagonta barka ba wozna baleththishe ta ammanays gizaddey barka bana baleththees. Iza ammanoyka mela hada ammano. 27 Xoossa Aawa sinthan iitatethi baynda lo7o ammanoy; Aayanne aaway hayqqida nayta, ista azinati hayqqida macasata metotetishin maadonne hayssa alameza tunatethafe bana naago.

*1:1 Mato 13:55; Mar 6:3; Hawa 15:13; Gala 1:19