Yohannisi Xaafida
Nu Goda Yesus Kirstoosa Mishiraachcho Qaala
Giddo qofa
Yohannisa Mishiraachcho qaalay Yesusi asho may7idi asa giddon beettida de7o Xoossa qaala gididayssa qoncisees. Hessika Aaway Goda Xoossa gidida mala, Yesusikka Goda Xoossa gididayssa bessees. Yoha 1:1; 8:58; 12:41; 20:28. Maxaafazi lo7ethi qoncisiza mala hayssi Mishiraachcho qaalay xaafettiday nababizayti Yesusi as ashshizade gididi yaana geetettida Xoossa Naa gididayssa ammanana malanne asay iza ammanidi merna de7oy izan dizayssa erana malassa. (20:31)
Mishiraachcho qaalazas koyro kifley mernas diza Xoossa qaalaynne Yesusi issino gididayssa koyro shiishidappe guye Yesusi as ashshizade gididi yaana geetettida Xoossa Nay iza gididayssa bessiza dumma dumma malatataka shiishshees. Hessafe qasse he malatatappe ay ayfey beettidakkone qoncisiza taariketi kaallettes. Hayssi ha kifilezi issi issi asati Yesusan ammanidi iza kaallizayta gididayssanne hara asati qasse izara waani eqettidakkone izan nu ammanokko gizayssa yootettes. (13:17) gakkanaas Yesusi oykettida omars bana kaallizaytara izas ay mala mino issifetethi dizakko izas kaqetetha wodey matishin izi bana kaallizaytas giigissiza qaalanne minthethiza qaala izi ista sisidayssa qoncisettes. Hanko attida wursetha shempoti qas Yesusi oykettidayssa, pirdas shiiqidayssa, iza kaqetetha gishshinne hayqoppe dentha gish hessathoka iza denthafe guye bana kaalizaytas izi bana qoncisidayssa yootes.
Yohannisi Yesus Kirstoosa baggara beettiza merna de7o lo7ethi bessizay, Xoossa kiyatethi ha7ippe doommidi Yesusa, oge, tumanne de7o histi ammanon ekkizaytassa. Yohannisa Mishiraachcho qaala haratappe dummasizay ayana tumateth erisanas keehi erettida asi hach hach go7ettiza miishata heytikka haaththa, quma, poo7o, heemmizade, dorsata, woyne mithinne woyne mitha ayfe misatizayta leemison yootizayssa.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-18
Xammaqiza Yohannisanne Yesusa kaallida koyro tamareta 1:1-19-51
Yesusi Xoossa ooso doommides 2:1-12:50
Yerusalameninne he heeran Yesusas wursetha ooso gallassata 13:1-19:42
Hayqoppe Goda denthinne iza qonceth 20:1-31
Kuushsha qofa 21:1-25
1
Qaalay kase koyro dees. Qaalaykka Xoossa achchan dees. He qaalaykka Xoossa. Izi koyro Xoossa achchan dees. Medhetethi wuri izan medhettides. Medhettidazan izi baynda medhettiday issinaka duukku. De7oy izan dawus. Hanna de7oya asas poo7o. Poo7oy dhuman poo7ises. Dhumay poo7o mulekka xoonenna.
Xoossafe kiitettida Yohannisa geetettiza issadey dees. * Mato 3:1; Mar 1:4; Luqa 3:1-2 Iza markatethan asi wuri ammanana mala Poo7os marka gidi yides. Izi poo7o gish markattana yides attin izi ba hu7es poo7o gidenna. Asa ubbas poo7o immiza tumu poo7oy hayssa ha alamezan Yesusan dees.
10 Qaalaykka kase alamen dees. Alameyka medhettiday izanna. Gido attin alamey iza eribenna. 11 Izi ba baggatakko yiin iza baggati iza ekkibeetenna. 12 Gido attin iza ekkidayti iza sunthan ammanidayti isti Xoossa nayta gidana mala maata istas immides. 13 Istika Xoossa nayta gididay Xoossafe yelettida gish attin asa zerethafe hessika asa wogan woykko asho shenen gidenna.
14 Qaalaykka as gidides. Xoossa kiyatethaninne tuman kumidi nunan aqides; issi naas aawa matan diza boncho misatiza iza boncho nu beydos.
15 Yohannisikka “Taappe guyera yizayssi taappe aadhdhees. Gaasoyka izi taappe kasekka dees gaada ta intes yootidayssi hekko hayssi izakko!” gi markattides.
16 Iza kumeththa kiyatethan nu wuri kiyatetha bolla kiyateth ekkidos. 17 Wogay Muse baggara imettides; kiyatethinne tumay gidikko Yesus Kirstoosa baggara nuus yides. 18 Xoosse beyiday oonikka baawa. Gido attin Xoossa Aawa matan diza Xoossa Naa issoy xalala iza qoncisides.
Xammaqiza Yohannisa markateth
(Mato 3:1-12; Mar 1:1-8; Luqa 3:15-17)
19 Ayhudata daannati Yerusalameppe Qeesetanne Lewe nayta Yohannisakko kiittidi “Ne oonee?” giidi oychishin,
20 Yohannisi “Tani Kirstoosa gidikke” giidi geeshshi markattides attin markattanas ixibenna.
21 Istika “Histin ne oonee? Ne Elaasaa?” giidi oychida. Izikka “Gidikke” giidi istas zaarides. Istika “Izi yaana geetettida nabey nenee?” gida. Izikka “Akay tana gidikke” gides. * Mil 4:5; Zaare 18:15-18
22 Isti qas “Histin ne oonee? Nuna kiittida asas nu yootana mala ne nena oona gay?” gida. 23 Izikka “Nabe Isayaassi yootida mala tani ‘Xoossa oge suurisite’ gishe bazzo biittan waassizade qaala giirisa” gides * Isa 40:3
24 Farsaaweetappe kiitettida issi issi asati 25 Hessa gish “Ne Xoossi kiittidade woykko buro yaana geetettida nabey nena gidonta gidikko histin aazas nuna xammaqay?” giidi iza oychida.
26 Yohannisikka istas “Ta haaththan xammaqays; gido attin inte erontaddey inte giddon eqqides. 27 Taappe guyera yaanayssi iza. Ta iza caamma qasho birshanas bessizade gidikke” gides.
28 Hayssi wuri haniday Yohannisi xammaqiza Yordanoose shaafappe he pinthan diza Bitaaniya geetettiza katamanna.
Xoossa dors
29 Wontetha gallas Yohannisi Yesusi baako yishin beyidi “Dere nagara biittafe diggana Xoossa dorsi hekko hayssich! 30 ‘Taappe guyera yaanayssi izi taappe kasekka diza gish taappe aadhdhees’ gaada ta intes yootizay hayssich! 31 Takka ta baggara iza erabeekke shin gidikkokka izi Isra7eele deres qoncana mala ta haaththan xammaqashe yadis” gides.
32 Kaalethidikka Yohannisi hizgi markattides “Xillo Ayanay haraphe kafo misatdi saloppe wodhdhishininne iza bolla uttishin beyadis. 33 Ta ta baggara iza erike shin ta haaththan xammaqana mala tana kiittidadey ‘Xillo Ayanay iza bolla wodhdhi shempishin ne beyanaddey Xillo Ayanan meecanay iza’ giidi taas yootides. 34 Takka hessa beyadis. Hessa gish izi Xoossa naa gididayssa ta markatays” gides.
Koyro Yesusa kaallidayta
35 Wontetha gallas Yohannisi bana kaalliza nam7atara heen eqqides. 36 Yesusi iza achchara aadhdhishin Yohannisi beyidi “Xoossa dorsi hekko hayssich!” gides.
37 Yohannisa kaalliza nam7ati hessa siydi Yesusa kaallida. 38 Isti iza kaallishin Yesusi guye yuuy xeelidi “Ay kooyetii?” gides. Istika “Astamare! Ne duussasoy awaa?” gida.
39 Izikka ista “Ha yiidi beyte” gides. Hessa gish biidi izi awan dizaakko beyidanne he gallas izara issife pe7ida. Wodeykka gede tammu saateso bides.
40 Yohannisi yootida qaala siydi Yesusa kaallida nam7atappe issoy Simoona Phexroosa isha Indiraasa. 41 Indiraassi koyro ba isha Simoonakko biidinne “Xoossi kiittida Kirstoosa nu demmidos!” gides. 42 Hessafe guye Indiraassi Simoona Yesusakko ekki yides.
Yesusikka iza tishshi histi xeelidi “Haysso! Ne Yoona naa Simoona; hayssafe guye ne Keefa geetettana.” Keefa gussi Phexroosa guussa woykko zaalla shuch guussa.
Yesusi Piliphoosanne Natina7eele xeygides
43 Wontetha gallas Yesusi Galila baanas koydes. Piliphoosakka demmidi “Tana kaalla” gides. 44 Piliphoosikka Indiraasa malanne Phexroosa mala Betesayda katama asa. 45 Piliphoosi Natina7eele demmidi “Musey woga maxaafan qasse nabetikka buroppe hananayssa yootiza ba maxaafatan iza gish xaafida addeza nu demmidos. Izikka Yoosefe naa Naazirete Yesusakko!” gides.
46 Natina7eeley qas “Naazireteppe lo7o miishi beetti erizee?” gi oychin Piliphoosi iza “Haa yaada beya” gides. 47 Natina7eeley Yesusa beyana yishin Yesusi beyidi iza “Hekko! Geney baynda tumu Isra7eele asa!” giidi iza gish yootides.
48 Natina7eeleykka zaaridi “Tana wosta eradii?” gi oychin Yesusikka “Piliphoosi nena xeeyganappe kase balase mitha garsan ne dishin ta nena beyadis” gi zaarides. 49 Natina7eeley “Astamare! Ne Xoossa naa; Ne Isra7eele kawo” gides.
50 Yesusikka izas “Ne ammaniday; ta nena ‘Balase mitha garsan beyadis’ gida gishee? Ne buro hessafe aadhdhiza daro miish beyana. 51 Gujidikka ta intes tumu gays; buro saloy doyettin Xoossa Kiitanchati Asa Naa bolla wodhdhishininne kezishin inte beyana” gides. * Medhe 28:12

*1:6 Mato 3:1; Mar 1:4; Luqa 3:1-2

*1:21 Mil 4:5; Zaare 18:15-18

*1:23 Isa 40:3

*1:51 Medhe 28:12