24
Yesusi hayqoppe dendides
(Mato 28:1-10; Mar 16:1-8; Yoha 20:1-10)
Wogga wonta maaladora macasati ba giigissida shittoza ekkidi Yesusa woththida duufozakko bida. Shuchchaykka duufoza duunappe genderidi dizayssa beyida. Gido attin giddo gelidi Yesusa aha demmonta aggida gish, istas hanzaazi dhayin isti tollu gidashe qopponta xoliqettiza may7o may7ida nam7u asati ista achchan eqqida. Macasatikka keehi babbidi duge biitta xeellishin “He asati paxidi dendidayssa hayqqethata giddon ays koyetii? Izi dendides! Haan baawa. Qasseka izi Galilan dishe intes kase ay gidakkonne ane qopite. Asa Nay nagaranchata kushen aadhdhi imettanassinne kaqettanas, hayqoppeka heedzdzantho gallas dendanas bessees” giidi yooti woththides. * Mato 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mar 8:31; 9:31; 10:33-34; Luqa 9:22; 18:31-33
Macasatikka he wode kase izi gida qaala haasayida. Macasati duufosoppe simmidi hessa wursi Yesusa kaalliza tammanne issinetassinne haratas yootida. 10 Hessaka Hawaaretas yootiday Magdale gizasoppe yida Maaramonne Yohaano geetettizarira Yaqoobe Maaramonne istara issife diza hara macasata. 11 Gido attin istas macasati yootidayssi agumo misatin ammanibeetenna. 12 Gido attin Phexroosi wothan Yesusa duufokko gakkidinne hokkidi duufo giddo xeellishin iza aha xaaxida may7oy xalla dizayssa beyidi keehi malalettishe baso simmides.
Yesusi bana kaalliza nam7atas qoncides
(Mar 16:12-13)
13 He gallas iza kaallizaytappe nam7ati Yerusalameppe tammanne issi kilometire haakkiza Emahoose geetettiza katama beettes. 14 Bishe isti he wode hanida Yesusa hayqo gish ba giddon haasayetettes. 15 Isti haasayettishin Yesusi istako shiiqidi istara issife bishin, 16 isti iza eronta mala ista ayfey oykettides.
17 Yesusi ista “Hayssi oge hamuttishe inte inte giddon haasayettizayssi aazee?” gides. Istika dagamara modhettishe siti gi eqqagida. 18 Ista giddofe issoy Qaliyoopha geetettizayssi zaaridi “Ha mata gallassatan Yerusalamen hanidayssa eronta imatha asi nena xallaa?” gides.
19 Izikka istas zaaridi “Aazi hanidee?” giin isti qasse zaaridi “Xoossa sinthaninne ubba asa sinthan oosoninne qaalan mino nabe gidida Naazirete Yesusa gish” gida. 20 Izakka Qeeseta halaqatinne daannati hayqo pirdas aaththi immidanne kaqqida. 21 Nuni gidikko “Isra7eele woznay iza giidi ufayettidosishin harappeka hessi hanin qasse hach heedzdzantho gallassa. 22 Qasse nu giddofe issi issi macasati nuna keehi malalisida; istika maalado wontara gede iza duufokko biidi, 23 iza ahay beettonta ixin yiidi izi paxa dizayssa istas yootin Kiitanchata beyidayssa nuus yootida. 24 Nuupekka issi issi asi iza duufokko biidi macasati gida mala beyida attin Yesusa demmibeetenna” gida.
25 Izikka istas “Inte woznan wothontayto! Inte woznay kase nabeti yootidayssa ammananappe takkidayto! 26 Xoossafe kiitettidayssi ha metoza ekkanassinne gede ba bonchoso gelanas bessennee?” gides. 27 Museppenne nabetappe doommidi Geeshsha Maxaafatan iza gish xaafettidayssa istas lo7eth yootides.
28 Isti ba bizaso matida wode Yesusi aadhdhi biza misatides. 29 Istika qasse “Gadey qammiza gish nunara aqa” giidi iza keehi woossin istara aqanas gelides. 30 Istara issife maaddan uttidi uketh ba kushen oykkidi istas menthi menthi immides. 31 Hessa wode ista ayfey doyettin iza gididayssa erida; izikka ista ayfeppe geemides. 32 Istika “Nu yishe oge bolla dishin nuna haasayisidi Geeshsha Maxaafataka qoncisidi nuus gelanashe yootin nu woznay tama mala xuugettibenee?” giidi issoy issara haasayettida
33 Heerakka dendidi Yerusalame simmi bida. Tammanne issinetinne istara issife dizaytikka issi bolla shiiqi dizayta demmida. 34 Istika ba giddon issoy issas “Goday tumu dendides! Simoonaska beettides” gida.
35 Iza kaallizaytappe nam7ati oge bolla hanidayssanne Yesusi uketha menthi menthi immida wode isti wost eridakko istas yootida.
Yesusi bana kaallizaytas qoncides
(Mato 28:16-20; Mar 16:14-18; Yoha 20:19-23; Hawa 1:6-8)
36 Hessa gish isti ba giddon haasayettishin Yesusi ista giddon eqqidi “Saroy intes gido!” gides.
37 Gido attin isti moytile beyida misatin keehi daggamida. 38 Izikka istas “Aazas daro qoppetii? Aazas inte woznara sidheetii? 39 Ta kushetanne ta tohota haa xeellite tanakko; qasseka tana oykki beyite; tana inte beyizayssa mala moytiles ashoynne meqethi deenna” gides.
40 Hessa gi simmidi ba tohotanne ba kusheta ista bessides. 41 Istika ufayssa daroppenne malaletethafe dendidayssan buro ammanonta dishin Yesusi “Hessan aykko mizazi dizee?” giidi ista oychides. 42 Istika mole xiixa issi bars izas immida. 43 Izikka ekkidi ista sinthan mides.
44 Izikka “Intenara ta diza wode ‘Muse wogan nabetaninne Mazamure Maxaafatan ta gish xaafettidayssi wurikka polettanas bessees’ gaada ta intes yootida ta qaalay hayssakko” gides.
45 He wode Geeshsha Maxaafata isti erana mala wozna istas doyides. 46 Istaska “Kirstoosi waaye beyana; heedzdzantho gallas hayqoppe dendana geetettidi xaafettides. 47 Yerusalameppe doommidi ubba deres nagarappe simoynne maarotethi iza sunthan yootettana. 48 Inteka hayssas markata. 49 Takka ta Aaway immida ufayssa intes yeddana; inte qasse wolqa bollafe may7ana gakkanaas Yerusalame kataman takkite” gides. * Hawa 1:4
Yesusi pude salo bides
(Mar 16:19-20; Hawa 1:9-11)
50 Hessafe guye ista ekkidi Bitaaniya geetettizaso kezides. Ba kushetaka denthidi ista anjides. * Hawa 1:9-11 51 Ista anjishe istafe shaakattidi pude salo bides. 52 Istika izas hokki goynnida; keehi ufayettishe Yerusalame simmida. 53 Ubba wode Xoossa Keeththan Xoossa galatishe gam7ida.

*24:7 Mato 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Mar 8:31; 9:31; 10:33-34; Luqa 9:22; 18:31-33

*24:49 Hawa 1:4

*24:50 Hawa 1:9-11