23
Yesusi Philaxoosa sinth shiiqides
(Mato 27:1-2,11-14; Mar 15:1-5; Yoha 18:28-38)
Heen shiiqida asay wuri dendidi Yesusa Philaxoosakko ekki bides. “Ays nu asay Qeesares giira giironta mala baleththishenne bana ‘Tani Kirstoosi kawo’ giidi baleththishin hayssa addeza demmidos” giidi mootida.
Philaxoosikka Yesusa “Neni Ayhudata kawoo?” giidi oychides. Yesusikka zaaridi “Ne gida mala” gides.
Philaxoosikka Qeeseta halaqatassinne shiiqida asas “Hayssa addeza bolla iza mootisiza iita yo7o demmabekke” gides.
Isti zaaridi “Hayssi addezi Galilappe hayssa gakkanaas kumeththa Yuhuda waayiso bolla dees” giidi minthi yootida.
Yesusi Herdoosa sinth shiiqides
Philaxoosi asay gizayssa siydi “Yesusi Galila asakkone giidi lo7ethi eranas” oychides. Yesusi Herdoosa Kawoteththa giddon dizayssa shaakki eridi he wode Herdoossi Yerusalamen diza gish izakko Yesusa yeddides.
Herdoossika kase Yesusa beyanas daro koyishe diza gish Yesusa beyidi keehi ufaydes. Iza gish kase siydi izi ooththishin beyanas koydi ufayettides. Daro oyshataka iza oysherechides shin Yesusi iza oysha zaaribenna. 10 Qeese halaqatinne Xaafeti heen iza matan eqqidi keehi wordo mooto mootida. 11 Herdoosikka ba wotadaratara issife iza kadhida; kawo may7o mayzidi gede Philaxoosakko zaari yeddides. 12 Herdoossinne Philaxoosi kase ba giddon issoy issara oosha shin he gallas giigida.
Yesusa bolla hayqo pirday pirdettides
(Mato 27:15-26; Mar 15:6-15; Yoha 18:39-19:16)
13 Philaxoosi Qeeseta halaqatara, dere daannataranne dere asa shiishshidi, 14 “Hayssi addezi asay wuri makalana mala dentheththes giidi inte taakko ehin ta qorn iza oythiza issi iita miishikka demmabekke. 15 Qasseka Herdoossi issi iita miishikka iza bolla demmonta aggida gish ha nuukko zaari yeddides. Ha7i inte beyiza mala iza hayqos gaththiza issi iita miishikka ooththibenna. 16 Hessa gish qaxayada ta iza yeddana” gides. 17 Izi hessa giday ista ba7aale gallas qashettida asappe issade birshiza wogay diza gishassa.* Issi issi Geeshsha Maxaafati paydo 17 bolla diza qofa gujjetes; qofazikka Marqoosan shempo 15:6 dizayssa misatees.
18 Derey wurikka issi bolla “Barbaane birshada hayssa addeza digga!” giidi waassides. 19 Barbaaney katama giddon asa makala yo7on dentheththidi as wodhi qashettida asa.
20 Philaxoosikka Yesusa birshanas koyda gish qasseka zaaridi oychides. 21 Asay zaaridi iza “Kaqqa! Kaqqa!” giidi waassides.
22 Philaxoosi heedzdzanthokka “Aazas kaqqoo? Hayssi addezi ay iita ooththidee? Tani iza hayqos gaththiza iita ooso iza bolla beyabeekke; hessa gish qaxayada ta iza birsha yeddana” gides.
23 Asaykka qaala dhoqu histidi Yesusi kaqqettana mala Philaxoosa keehi woossishe waassida. 24 Hessa gish Philaxoosi ista oyshoy polettana mala azazides. 25 Asa makalisidi shempo wodhdhida gish qashettidayssa birshana mala isti woossidade birshidi qasseka Yesusa isti dossida mala ooththeto giidi deraas aaththi immides.
Yesusa kaqeteth
(Mato 27:31-44; Mar 15:21-32; Yoha 19:17-27)
26 Istika Yesusa oykkidi ekki bishin Qareena geetettiza katamappe issi Simoona geetettiza addey hahoppe yizayssa demmida Yesusi kaqqettana masqale koca izi tookkidi Yesusa kaallana mala wolqathida.
27 Daro derey ba tira icci icci yeekkiza macasati, 28 Yesusappe guyera iza kaallida. Yesusi istako simmi xeelidi “Inte Yerusalame macasay intessinne inte naytas yeekkite attin taas yeekkofte. 29 ‘Sinthafe inte hekko makkara gidida macasati, yelonta ulotinne nay dhammonta dhanthati anjettidayta!’ gaana wodey sinthara yees. 30 He wode asay ‘Zumato! Nu bolla woddite; qeeri zumatikka nuna qottite!’ gaana. * Hose 10:8; Ajju 6:16 31 Histin qaye mitha bolla hayssatho ooththidayti mela mitha bolla wostaneshaa?” gides.
32 Izara issife hayqqana mala hara nam7u iita ooththida asata izara efida. 33 Qaaraaniyo geetettizaso gaththidi kaqqida. Iita ooththidaytappe issa ushacha baggara issa hadirsa baggara kaqqida. 34 Yesusikka “Ta Aawawu! Hayti ba ooththizayssa eridi ooththonta gish istas atto ga!” gides. Istika iza may7oza saama yeggidi ba giddon gishetti ekkida. * Maza 22:18 35 Hessi hanishin asay wuri eqqi xeellides; daannatikka “Izi hara asa ashshides shin Xoossafe doorettida Kirstoosi iza gidikko ane ha7i bana asho” giidi qidhida. * Maza 22:7
36 Wotadaratikka shiiqidi woyneppe aggettida caala ushsha ushshidi iza qidhida. * Maza 69:21 37 “Neni Ayhuda kawo gidikkii? Ane ha7i nena ashsha” gida.
38 Iza hu7eppe bolla baggara masqale koca bolla “Hayssi Ayhudata kawo” giza qaala xaafi qaaphida.
Yesusi nam7u pangatara kaqettides
(Mato 27:38-44; Mar 15:27-32)
39 Iita ooththidi kaqqettida asatappe issoy cashsha qaala Yesusa bolla qoqofides. “Ne Kirstoosa gidikii? Ane nenakka nunakka ashsha” gides.
40 Iita oosidaytappe issoy “Neni nees bessiza pirda ekkashe Xoossas babbikkii? 41 Nuni nu ooththida iita oosos bessizayssa ekkoos; hayssi addezi gidikko issi iitakka ooththibenna” gides.
42 Yesusa “Neni ne kawoteththara yiza wode tana qoppa!” gides.
43 Yesusikka zaaridi “Ta nees tumu gays; hach ne tanara Gannaten daana” gides.
Yesusi hayqqides
(Mato 27:45-56; Mar 15:33-41; Yoha 19:28-30)
44 Hessa wode gadey seeta gallas shin biidi uddufun saate gakkanaas kumeththa biitta bolla dhumay dhumides. 45 Awa arshe poo7oy diggettides. Xoossa Keeththa magalashaykka dakkettidi nam7u kezides. * Kessa 26:31-33 46 Yesusikka keehi waassidi “Ta aawawu! Tani ta shempo ne kushen immays” gida mala shempo kezides. * Maza 31:5
47 Mato halaqay hessa beyidi “Hayssi addezi tumappe xillo asakkoshin” giidi Xoossa galatides.
48 Hessa beyanas heen shiiqidi derey wuri he hanidayssa beyidi tira icci icidi simmides. 49 Gido attin Yesusa kase lo7ethi erizayti wuri qasseka Galilappera iza kaalliza macasati hessa xeellishe haakki eqqida. * Luqa 8:2-3
Yesusa moogeteth
(Mato 27:57-61; Mar 15:42-47; Yoha 19:38-42)
50 Ayhudata duulata asappe issoy izikka Yoosefe geetettizayssi issi daro kiyanne xillo asa. 51 Izikka kase asay Yesusa bolla duulatishin he duulatan deenna; izikka issi Armatiyasa geetettiza Ayhudata katama asa shin Xoossa Kawotethi yaanayssa naagishe gam7ides. 52 Izikka Philaxoosakko biidi Yesusa aha baas immana mala Philaxoosa woossides. 53 Philaxoosi izas ero gin Yoosefey aha masqale kocappe woththida mala xaaxidi shuchchafe woocettida kase hara asi moogettonta duufon efidi woththides.
54 He gallassay asay Sambatas giigettiza gallas gidida gish Sambatay gelana hanees.
55 Galilappe dendidi Yesusara yida macasatikka Yoosefe kaalli biidi duufoza beyida. Yesusa aha wost woththidakkone beyida. 56 Heeppe simmidi shittonne tiyiza miish giigissida. Wogay giza mala Sambata gallas shempida. * Kessa 20:10; Zaare 5:4

*23:17 Issi issi Geeshsha Maxaafati paydo 17 bolla diza qofa gujjetes; qofazikka Marqoosan shempo 15:6 dizayssa misatees.

*23:30 Hose 10:8; Ajju 6:16

*23:34 Maza 22:18

*23:35 Maza 22:7

*23:36 Maza 69:21

*23:45 Kessa 26:31-33

*23:46 Maza 31:5

*23:49 Luqa 8:2-3

*23:56 Kessa 20:10; Zaare 5:4