22
Yesusa bolla maqettida maqqo
(Mato 26:1-5; 14:16; Mar 14:1-2; Yoha 11:45-53)
He wode Paaziga geetettiza ukethara bonchettiza ba7aaley mati uttides. * Kessa 12:1-27 Qeeseta halaqatinne Xaafeti hanko dere asaas babbiza gish Yesusa dhayssana oge koyda.
Yuhuday Yesusa aaththi immana zorettides
(Mato 26:14-16; Mar 14:10-11)
Yesusa kaalliza tammanne nam7atappe Asqoroonto dere asa Yuhuda geetettizayssan Xala7ey gelides. Yuhudaykka Qeeseta halaqatakkonne Xoossa Keeththa alafetakko biidi istas Yesusa wost aaththi immanakkonne istara haasayettides. Istika hessan ufayettidi miishe immanas izara giigida. 6-7 Yuhudaykka ista qofa dossides; Yesusa istas asi beyonta aaththi immanas inje wode naagishin Paaziga dorsa shukidi ukethara bonchiza ba7aale gallas gakkides.
Yesusi bana kaallizaytara Paaziga kawo mides
(Mato 26:17-25; Mar 14:12-21; Yoha 13:21-30)
Yesusikka bana kaallizayta “Paaziga kawo maanas biidi nuus giigissite” giidi Phexroosanne Yohannisa kiittides.
Istika “Nu awan giigissana mala koyay?” gida.
10 Izikka zaaridi “Inte gede Yerusalame katama gelishin haaththa oto tookkida asi intena demmenna; inteka izi biidi geliza keeththe gakkanaas iza kaallite. 11 Keeththadezas ‘Astamarey tana kaallizaytara Paaziga kawo maanas imatha keeththi awan dizee?’ gees giite. 12 Izikka imathas giigettida aahoso intena bessana; izi bessiza soon giigissite” gides. 13 Istika biidi Yesusi gida mala keeththa demmidi Paaziga heen giigissida.
Goda kawo eko woga
(Mato 26:26-30; Mar 14:22-26; 1Qoro 11:23-25)
14-15 Wodey gakkida mala Yesusi Hawaaretara quma maaddan uttidi “Ta waaye beyanappe kasetada hayssa Paaziga intenara issife maanas keehi amottadis. 16 Ta intes tumu gays; Xoossa Kawoteththan hayssa birsheththi polettana gakkanaas hayssa Paaziga nam7antho ta intenara miikke” gides.
17 Woyneppe oosettida ushsha xu7ara ekkidinne Xoossa galati simmidi “Heyte; wurikka izappe uyte” giidi istas immides. 18 “Ta intes tumu gays; hayssafe guye Xoossa Kawotethi yaana gakkanaas nam7antho ha woyne ushshafe uyikke” gides.
19 Uketha ekkidi Xoossa galatides. Izappe istas menthi immidi “Hayssi inte gish imettana ta asho leemiso gidiza gish hayssa ubba wode tana qoppanas ooththite” gides. 20 Izathoka kawoppe guye ushsha xu7a denthidi “Hayssi ushshay inte gish ta suuthan hanana oorath caaqo woga. * Er 31:31-34
21 “Gido attin tana aaththi immanade kushey ta kushera issife maaddan dees. * Maza 41:9 22 Asa Nay kasetidi iza gish hananayssi wuri uttida mala izi baana; gido attin iza aaththi immizades aayye-ana” gides.
23 Istika hessa ooththanay oonee? giidi ba giddon issoy issa oysherethida.
24 Qasseka “Ooni oonappe aadhdhizakkonne” giidi ba giddon issoy issara palamettida. * Mato 18:1; Mar 9:34; Luqa 9:46 25 Yesusikka ista “Dere haariza kawoti ba dere asa wolqara haarettessinne istika lo7o kawota geetettidi xeygettetes. * Mato 20:25-27; Mar 10:42-44 26 “Inte gidikko hessatho hanoppite; intefe gita gididadey woykko ta ooppekka aadhdhays giza asi ubbafe qeeri naa mala gido; haarizaddey haarettizade mala gido. * Mato 23:11; Mar 9:35 27 Quma eqqidi mizidadefenne uttidi mizadefe ooni aadhdhizee? Uttidi mizade gidennee? Tani qasse inte giddon ashkara mala days. * Yoha 13:12-15
28 “Inten gidikko taappe shaaketonta ta waayishin ta matan eqqidayta. 29 Ta Aaway tana kawothidayssa mala tanikka ta kawoteththan intena kawoththana. 30 Hessika ta kawoteththan ta maaddafe inte maana malanne uyana mala. Qasseka ta kawoteththa algan uttidi tammanne nam7u Isra7eele nayta bolla pirdanassa” gides. * Mato 19:28
Phexroosi iza kadanayssa Yesusi kasetidi yootides
(Mato 26:31-35; Mar 14:27-31; Yoha 13:36-38)
31 Qasseka Yesusi Simoona xeygidi “Simoona! Xala7ey intena giste mala suraganas woossides. 32 Gido attin tani neeppe ammanoy dhayonta mala ne gish Xoossa woossadis; nekka simmida wode ne ishata minthetha” gides.
33 Simoonikka zaaridi “Godo! Ta nenara qashettanassinne hayqqanas giiga uttadis” gides.
34 Yesusikka zaaridi “Phexroosa hach kuttoy issito waassanas ‘Ta iza erikke’ gaada heedzdzuto ne tana kaadana” gides.
35 Qasseka Yesusi ista “Ta intena kase caammay, korojoynne qaraxite baynda kiittida wode intes aazi paccidee?” giidi oychides. Istika “Aykkoykka paccibenna” gida. * Mato 10:9-10; Mar 6:8-9; Luqa 9:3; 10:4
36 Izikka zaaridi “Ha7i gidikko korojokka qaraxiteyka dizadey oykko; giththa mashshay bayndadey ba may7o bayzidi shamo. 37 Ta intes tuma gays ‘Makalatara izi issife taybettides’ geetetti kase xaafettida qaalay ta bolla polettana bessees; ta gish xaafettidayssas poloy tumappe gakkides” gides. * Isa 53:12
38 Iza kaallizayti qasse “Godo! Hekko nam7u giththa mashshati hayssan deettes” gida. Izikka iza gish “Hayssi gidana” gides.
39 Kase izas lose gidida mala pude Dabrazayte geetettiza zuma bolla kezi bides. Iza kaallizaytikka iza kaalli bida. 40 Hee gakkida mala “Inte paacen gelonta mala woossite” gides. 41 Yesusi bana kaallizaytappe asi shuch olidi gaththanaso mala haakki biidi gulbati woossides. 42 “Ta Aawawu! Ne shene gidikko hanno metoyo taappe digga; gido attin ne sheney hanoppe attin ta sheney hanoppo” giidi woossides. 43 Saloppe Kiitanchay qoncidi Yesusa minthethides. 44 Izikka keehi xuugettidi woossishin iza asatethafe caway suutha mala gukkides.
45 Woosappe dendidi bana kaallizaytakko bides. Istika izas mishetidi qoppishin dhiskoy efidashe Yesusi istako yiidi, 46 “Ays dhisikeetii? Inte paacen gelonta mala ha7i dendidi woossite” gides.
Yesusi aadhdhi imettidessinne oykettides
(Mato 26:47-56; Mar 14:43-50; Yoha 18:3-11)
47 Izi buro haasayan dishin Yesusa kaallizaytappe issoy Yuhuda geetettizayssi banara daro asa kaalethi ekki yiidi Yesusa yeeranas izakko shiiqides. 48 Gido attin Yesusi iza “Yuhuda! Tana Asa Naa yeeron aaththa immay?” gides.
49 Yesusa yuuyi aadhdhi diza asay hanoza lo7ethi xeelidi “Godo! Haytanta mashshara buththinoo?” gida. 50 Istafe issoy Qeeseta alafe ashkara ushacha haythe mashshara qanxides.
51 Yesusi ista “Inte ha7i taas aggite!” giidi ashkara haytha bochchidi pathides.
52 Qasseka iza oykkana yida Qeeseta halaqata Xoossa Keeththa alafetanne cimata “Panga oykkiza asa mala giththa mashshanne durqa ekkidi yidetii? 53 Gallas gallas ta intenara Xoossa Keeththan dishin ta bolla kushe woththibeekketa; hayssi dhumay kawotida inte wode” gides.
54 Hessafe guye Yesusa oykki ekkidi Qeeseta halaqaso gelida; Phexroosikka Yesusa hahora kaallides. 55 Asay Qeeseta halaqa gaathan tama eethidi ho7ishe issi bolla uttidashe Phexroosikka istara issife uttides. 56 Issi garadeya Phexroosi tama ho7izaytara uttidayssa beyadanne tishshi ooththa xeellada “Hayssi addezikka Yesusara dees!” gadus.
57 Phexroosikka “Hanne macasaye! Ta iza erikke” giidi kadides.
58 Guuth gam7ishin hara issadey iza beyidi “Nekka izara dizaytappe issa gidikii?” gides. Phexroosikka “Haysso tani istara diikke!” gides.
59 Issi saate mala gam7ishin hara asi qasseka “Galila as gidiza gish sidhey baynda hayssi izara dees” gides.
60 Phexroosikka qasse “Haysso ne gizadde ta erikke!” gides. Hinno gi kessonta dishin kuttoy waassides. 61 Godayka Phexroosakko yishe xeellin Phexroosi “Hach kuttoy waassanas ne tana heedzdzuto kaadana” giidi Goday kase yooto qaalay iza woznan karp gides. 62 Phexroosikka kare kezidi hiqqimidi yeekkides.
63 Yesusa qachchidi naagiza asatikka iza bolla qidhi qidhi kaa7ishe shocerethida. 64 Iza ayfe goozidi “Ne nabe gidikko nena shociday oonakkone ane era!” giidi oychida. 65 Hara daro cashsha qaalara kawushshida.
Yesusa Ayhudata pirda duulata sinth efida
(Mato 26:59-66; Mar 14:55-64; Yoha 18:19-24)
66 Gadey wontin dere Cimati, Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti duulata shiiqidi Yesusa duulatakko shiishida. 67 Istika Yesusa “Ne Kirstoosee? Ane nuus yoota” gida. Yesusikka “Ta intes yootidakkokka tana ammanekketa. 68 Ta intena oychidakko taas zaarekketa. 69 Gido attin ha7ippe doommidi Asa Nay wolqama Xoossa ushachan uttana” gides.
70 He wode wurikka “Histin ne Xoossa Naa?” giidi oychida. Izikka “Ta Xoossa Naa gididayssa inteka geeta” gides. * Xoossa Naa? giza oyshay issi issi bagga Gaammotho qaalan Xoossa nay? geetettes.
71 Istika “Hekko izi ba duunara markatishin nu haythara siydos; hayssafe hara marka aazas koshshizee?” gida.

*22:1 Kessa 12:1-27

*22:20 Er 31:31-34

*22:21 Maza 41:9

*22:24 Mato 18:1; Mar 9:34; Luqa 9:46

*22:25 Mato 20:25-27; Mar 10:42-44

*22:26 Mato 23:11; Mar 9:35

*22:27 Yoha 13:12-15

*22:30 Mato 19:28

*22:35 Mato 10:9-10; Mar 6:8-9; Luqa 9:3; 10:4

*22:37 Isa 53:12

*22:70 Xoossa Naa? giza oyshay issi issi bagga Gaammotho qaalan Xoossa nay? geetettes.