3
Xammaqiza Yohannisa timirte
(Mato 3:1-12; Mar 1:1-8; Yoha 1:19-28)
Xibiraadoose geetettizays Qeesarey kawotida tammanne ichashantho laythan Phanxoosa Philaxoosa gizayssi Yuhuda biitta haariza wode, Herdoossi Galila biitta haariza wode, iza ishay Piliphoosi, Ixuriyaasanne Xirakondoose biitta haariza wode, Lisanoosikka Abloone biitta haariza wode,
Haanaynne Qayaafay Qeeseta halaqa gidida wode Xoossa qaalay bazzo biittan diza Zakaraasa naa Yohannisakko yides.
Yohannisi Yordanoose shaafa achchan diza dereta “Inte nagara atto gaanas nagarappe simmidi xammaqetite” giidi yootides Hessika qasse nabe Isayaassi
“Bazzon hizgidi waassiza asa kooshinchi
‘Godas oge giigissite baasidikka lo7ethite.
Shoobba biittay wuri kumana;
zumatinne zumbullati wuri ziqqi gaana;
geella ogey sitti gaana;
moorettida ogey lo7o gidana.
Asa zereth ubba ashshiza Xoossa wolqa beyana’
giidi bazzon waassiza asa qaala giiris”
giidi ba maxaafan xaafida mala.
Yohannisikka iza kushen xammaqettana yiza asas “Inteno ha shoosha nayto! Yaana diza Xoossa hanqofe haakkana mala ooni intena zoridee? * Mato 12:34; 23:33 Inte nagara oosoppe simmidayssa erisiza ooso ooththite ‘Nu aaway Abrahaamey nuus dees’ guus aggite gides. ‘Xoossi baas giikko ha shuchchatappe Abrahaames naa ooththi denthanas danda7izayssa erite’ * Yoha 8:33 Kaltay mith qanxanas mitha xaphon dees. Lo7o ayfe ayfonta iita mithi wuri qanxettidi taman yeggettana” gides. * Mato 7:19
10 Asaykka “Histin ay ooththonii?” giidi oychides.
11 Yohannisikka asas “Nam7u may7oy dizay issi may7oy baynda asas immo; qasseka qumay dizayka bayndades shaakkidi immo” gides.
12 Qaraxa shiishshizaytikka xammaqetanas yiidi “Astamaare! Nu ay ooththinoo?” gida. * Luqa 7:29
13 Izikka “Inte azazettidayssafe bollara qaraxa shiishoppite” gides.
14 Wotadaratikka “Nuni qasse ay ooththinoo?” giidi oychida. Izikka “Oona miishekka gidin wolqan ekkofte; qasseka oonanne wordon mootoppite; inte damozay intes gidana” gides.
15 Asay Yohannisa beyidi “Hayssi Kirstoosee?” giidi ba woznan sidhides. 16 Yohannisikka ubbas “Tani intena haaththan xammaqays; gido attin ta iza caamma birshanas bessonta taappe aadhdhizaddey yaana. Izi intena Xillo Ayananinne taman xammaqana. 17 Balezan diza kathaa gafezappe geeshshaas kath suragiza pithay iza kushen dees. Baleza kumeththa geeshshana; gisteza qasse di7en qolana; gafezakka to7onta taman xuugana” gides.
18 Yohannisi asa hara dumma dumma zore qaalara minithethi zorishe Mishiraachcho qaala yootides. 19 Gido attin Galila biitta haariza Herdoossi ba isha macho Herodiyado ekkida gishshinne hara daro iita ooththida gish Yohannisi iza hanqida gish, 20 kase mooro bolla hara gujjidi Herdoossi Yohannisa qasho keeththan yeggides.
Yesusi xammaqettides
(Mato 3:13-17; Mar 1:9-11)
21 Asay xammaqettidappe guye Yesusikka xammaqettides; izi woossishin saloy doyettides. 22 Xillo Ayanaykka haraphe misatidi iza bolla wodhdhides. “Saloppe ta dosiza nay nena; Nenan tani ufayettays” giza qaalay yides. * Medhe 22:2; Maza 2:7; Isa 42:1; Mato 3:17; Mar 1:11; Luqa 9:35
Yesusa zeretha zarke
(Mato 1:1-17)
23 Yesusi Xoossa ooso oykkishin laythay izas heedzdzu tammu laytha mala gidana. Asaykka izi Yoosefe naa, Eelle naa, 24 Maate naa, Lewe naa, Milka naa, Yuhuda naa, Yoosefe naa, 25 Matotiyo naa, Amoxe naa, Naahoome naa, Isilime naa, Naage naa, 26 Maate naa, Matotiyo naa, Semeye naa, Yoosefe naa, Yuhuda naa, 27 Yoonane naa, Reese naa, Zerubaabele naa, Selatiyaale naa, Neere naa, 28 Milka naa, Hade naa, Yoosa naa, Qoosaame naa, Elimodaame naa, Eera naa, 29 Iyaaso naa, Eli7azaare naa, Yoorame naa, Maate naa, Eele naa, 30 Simoona naa, Yuhuda naa, Yoosefe naa, Yoona naa, Eliyaqeeme naa, 31 Meeliya naa, Maynaane naa, Maxaate naa, Naatane naa, Dawute naa, 32 Iseeye naa, Iyoobeede naa, Bo7eeze naa, Solomoone naa, Naasoone naa, 33 Amnadaabe naa, Aarame naa, Aarone naa, Esroome naa, Faareese naa, Yuhuda naa, 34 Yaqoobe naa, Yisaaqa naa, Abrahaame naa, Taara naa, Naakoore naa, 35 Seerohe naa, Raaguwe naa, Faaleqe naa, Abeere naa, Saala naa, 36 Qayineme naa, Aarfakiside naa, Seeme naa, Nohe naa, Laamehe naa, 37 Matusaala naa, Henooke naa, Yaareede naa, Malali7eele naa, Qayiname naa, 38 Henoose naa Seete naa Addame naa, Xoossa naa, misatides.

*3:7 Mato 12:34; 23:33

*3:8 Yoha 8:33

*3:9 Mato 7:19

*3:12 Luqa 7:29

*3:22 Medhe 22:2; Maza 2:7; Isa 42:1; Mato 3:17; Mar 1:11; Luqa 9:35