2
Yesusi yelettides
(Mato 1:18-25)
He wode biitta bollan diza asi wurikka tayibettidi xaafettana mala Oroome kawo Awuggisxossappe awajjay kezides. Hessika Qerenewoosa geetettizayssi Sooriya geetettiza dere haariza wode hanida koyro dere taybo. Hessa gish asi wuri xaafettanas ba dere dere bides.
Yoosefeykka asho dabboteththan Dawute baggafe gidida gish Galila awurajja giddon diza Naazirete katamappe Yuhuda awurajja Beeteleme geetettiza Dawute katamappe yides. Izi xaafettana bishin izas giigetta dashe yelana matida Maaramira bides. Istika heen dishin izis yelo wodey gakkides. Izakka koyro attuma naa yelidayssafe guye imaththi aqiza keeththan aqizasoy baynda gish naaza carqara xaaxada miiza sinthan ishissadus.
Mehe heemizaytanne kiitanchata
Beetaleme achchan dorsa heemiza asati dorsa naagishe qammara karen aqizayti deettes. Goda kiitanchaykka istako yides; Goda boncho poo7oykka ista lanqen yuuyi aadhdhanas poo7ides. Istika keehi dagammida gish, 10 Kiitanchay ista “Babofte! Tani asa ubbas gidiza gita ufayssa mishiraachcho ekka yadis. 11 Hach kawo Dawute katama Beetalemen shempo dhaley yelettides. Izikka Goda Kirstoosa geetettes. 12 Carqara xaaxeti ichchida gacino naa demmandeta hessika intes malata gido” gides.
13 Izarakka hara daro salo kiitanchati beettida. Xoossa galatishe,
14 “Bolla salon Xoossas bonchoy gido sarotethika biitta bollan izi dosiza asa ubbas gido” gida.
15 Kiitanchati istafe shaaketidi salo simmin dorse heemizayti ba giddon issoy issa “Ane ha yiite Goday nuus qoncisidayssanne hanidayssa Beeteleme katama biidi beyoos” gida.
16 Istika elelli biidi Maaramira, Yooseferanne miiza sinthan ichchida naaza demmida. 17 Beydayssafe guyen Goda kiitanchay naaza gish istas yootidayssa wursi zaari yootida. 18 Heemizayti yootidayssa siyida asay wuri keehi malalettides. 19 Gido attin Maarama yo7oza wursa ba woznan wotha dentha qoppashe gam7adus. 20 Heemizaytikka handays wurikka kiitanchay istas yootida mala gididi beettida gish siydayssassinne beyidayssas ubbas Xoossa galatishenne bonchishe simmida.
Gacino naa Yesusa Xoossa Keeththe efida
21 Naazi yeletin ospuntha gallassan qaxxarettiza wodey gakkin aayeya iza qanthatanappe kase kiitanchay gida mala Yesusa geetettidi summides. * Lewe 12:3; Luqa 1:31
22-23 Muse woga mala isti geeyiza wodey wurin Yoosefeynne Maarama guutha naa Yesusa Goda Xoossa sinthe shiishshanaas ekkidi Yerusalame kezida. Hessika Goda wogan koyro yeletiza attuma nay wuri Godas dumma gidana geetettidi xaafettidayssa polanassinne * Kessa 13:2,12 24 qasseka Goda wogan nam7u haraphphe kafotanne woykko nam7u haraphphe kafo ciyeta geetettiddayssa mala yarsho shiishshanaassa.* Lewe 12:6-8
25 He wode Yerusalame kataman xillonne Xoossa babbiza issi Simoona geetettiza asi dees; izikka Isra7eele nayta atotetha naagiza asanne Xillo Ayanay iza bolla shempida asa. 26 Qasseka Kirstoosa beyonta dishe hayqqonta mala Xillo Ayanay izas qoncides. 27 Izikka he wode Xillo Ayanay kaalethin Xoossa Keeththe lasha gaath gelides. Naaza aayeyiranne aawara Muse wogan bessizayssa polanas guutha naa Yesusa ekkidi gelida wode, 28 Simooni naaza ekki idimmidi Xoossa galatishe,
29-31 “Godo! Ne caaqida qaala mala ha7i tani ne
aylley ne ashshizayssa ta ayfera beyida gish hi7a tana saron ekka;
asa ubba sinthan ne giigissida atotetha
ha7i tani ta ayfera beyadis.
32 Hayssika ubba deres geemmettidayssa qoncisiza poo7o, ne dere Isra7eelesikka boncho” gides.
33 Iza aawaynne aaya iza gish haasayettida yo7ozan malalettida. 34 Simoonikka ista anjides; Maaramokka “Daro asa wozna qofay qoncana mala hayssi Isra7eelen diza darotas dhayossinne atotethassa; Iza ixizaytas qasse malata gidana mala doorettides. 35 Qasseka darota wozna qofay qoncana mala naaza mishay qara mashsha mala ne wozna phalqana” gides.
36 Qasseka Aasseere baggafe Fanu7eele naa Haana geetettiza cimmida nabey dawus; izakka ba koyro azinara laapun layth kumeth de7adus. 37 Laythay izis osupun tammanne oyddu layth gidana gakkanaas qammanne gallas xoomashenne woossashe Xoossa Keeththafe shaaketonta am7etethan gam7adus. 38 He wodekka shiiqada Xoossa galatadus. Yerusalame wozeteth naagishe dizaytas ubbas guutha naaza gish yootadus.
Naazirete simmida
39 Yooseferanne Maaramira Goda wogan azazettidayssa polidi Galila awurajjan diza baso Naazirete katama simmida. * Mato 2:23 40 Guutha naazikka diccidi minni minni bides; aadhdho eratethan kumides; Xoossa aadhdho kiyatethayka iza bolla dees.
41 Iza aawaynne aaya laythan laythan Paaziga bonchanas Yerusalame beettes. * Kessa 12:1-27; Zaare 16:1-8 42 Naazas laythay tammanne nam7u layth kumida wode kase lose gididayssa mala Paaziga bonchana kezida. 43 Paaziga ba7aaleza bonchidi baso simmishin Yesusi Yerusalamen attides. Yelidaytikka izi attiddayssa eribeyttenna. 44 Banara issife biza oge asara dees gishe issi gallassa oge bida. Gido attin izi istara bayndayssa eridi ba dabbota achchaninne laggeta achchan dizaakkonne giidi koyda.
45 Koyi koydi beettonta ixin Yerusalame simmida.
46 Heedzdzu gallassafe guye Xoossa Keeththan tamarsizayta giddon uttidi siyishe, asata oychishenne ista oysha zaarishe Xoossa Keeththan dishin demmida. 47 Siyidayti wuri Yesusa akeekkaninne iza zaarozan daro malalettida.
48 Yoosefeynne Maarama iza beyida wode malalettida. Maaramakka “Ta naazo ays hayssa mala ooththadii? Ne aawaynne taninne nena koyishe keehi metottettidos” gadus.
49 Izikka zaaridi “Tana ays koyidetii? Tani ta aawa keeththan daanas bessizayssa eribeekketi” gides. 50 Gido attin istas izi yootidayssi gelibenna.
51 Heeppe simmin istara issife Naazirete wodhdhidi istas azazettishe de7ides. Iza aaya Maaramakka he hanida miisha wursa ba woznan naagashe gam7adus. 52 Yesusi aadhdho eratethan, geesaninne saban Xoossa sinthaninne asa sinthan diccides. * 1Same 2:26; Leem 3:4

*2:21 Lewe 12:3; Luqa 1:31

*2:22-23 Kessa 13:2,12

*2:24 Lewe 12:6-8

*2:39 Mato 2:23

*2:41 Kessa 12:1-27; Zaare 16:1-8

*2:52 1Same 2:26; Leem 3:4