Luqaassi Xaafida
Nu Goda Yesusi Kirstoosa Mishiraachcho Qaala
Giddo qofa
Luqaassa Mishiraachcho qaalay Yesusi daro wodeppe kase yaanayssakko geetetti nabetan Isra7eele asas yooteti uttin Isra7eele asay naagi uttida Kirstoosi “As wursi ashshizade” gididayssa qoncinassa. Luqaasi Yesusa “Manqotas Mishiraachcho qaala sabakanas” ba aawappe kiitettidade gididayssanne Mishiraachcho qaalazikka asas diza dumma dumma metos oge bessizayssa yootees. Luqaassa Mishiraachcho qaalaza giddon harappeka Yesusa hidota gish yootiza koyro shempotinne wursetha shempotan lo7eth yootiday hidota gishassa. Yesusi pude salo bidappe guye ammanoy waani nam7antho diccidakkonne Hawaareta maxaafan hayssa xaafiday he maxaafazan yootides.
Kiitanchati yexida yetha gish Yesusi yeletin mehe heemmizayti iza beyidayssa, Yesusi buro guuthan dishin Xoossa Keeththe bidayssa asas misha gidida he Samaariya addeza ooson dhayidi beettidi naaza taarikey heyti wurikka Luqaassa Mishiraachcho maxaafan xalala bettetes. Iza Mishiraachcho qaalazan gaxappe gaxa gakkanaas addefe yootiday woossa gish, Xillo Ayana gish, macasatas Yesusa ooso giddon istas imettida gishanne Xoossi nagara atto gidayssa yootees guus.
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Geloso 1:1-4
Xammaqiza Yohannisa yeletethinne Yesusa yeleteth 1:5-2:52
Xammaqiza Yohannisa ooso 3:1-20
Yesusa xammaqetethinne paaceteth 3:21-4:13
Yesusi ba ooththo koyro Galilan doommides 4:14-9:50
Galilappe Yerusalame buus 9:51-19:27
Yerusalameninne he heeran wursetha saamintan Yesusa gakkida meto 19:28-23:56
Goda dendo qoncethinne pude salo buus 24:1-53
1
Boncho Tofilosa nu achchan hanida yo7ota gish daro asati baassi hanida mala xaafida. He taarikezikka koyroppe denthidi ba ayfera beyida markatinne Xoossa qaala yootidayti nuus aaththidayssa. Takka ta baggara xaphoppe denthada keeha naagetadanne paaca xeellada taarikeza wursa sinthe xaafetanas bessizayssa sinthasada kaallidi xaafetanas bessizayssa kaalethada naagetada nees xaafana mala taas lo7o gidi beettides. Hayssa wursisa ta ooththizay ne tamaridayssi tuma gididayssa nena ero guussassa.
Xammaqiza Yohannisi yelettanayssa kiitancha Gabrelley kasetidi yootides
5-6 Herdoossi Yuhuda biittan kawotida wode Aabiya geetettiza Qeeseta halaqa baggafe Qeesetetha ooso taray iza gakkida Zakaraasa geetettiza issi Qeesey dees. Iza macheyakka Elisabeexo geetetawus, izakka Aarone bagga asa. Nam7atikka Goda azazonne iza woga wosoy baynda naagidi dizaytanne Xoossa sinthan xillo asa. * 1Taar 24:10
Gido attin Elisabeexa naa yelonta makkara gidida gish istas nay baawa; nam7atikka wodey sugetida asa.
Zakaraassi Xoossa sinthan Qeesetetha ooso taray iza gakkin izi ooththishin Qeesetas diza woga mala Xoossa Keeththan gelidi exane cuwassana mala exay iza gakkides. 10 Exaney cuwattishin asay wurikka karen diidi woosses.
11 Goda kiitanchay exaney cuwattiza soppe ushachcha baggara eqqidi Zakaraasas beettides. 12 Zakaraasikka iza beyidi keehi daggammidi babbides. 13 Kiitanchay Zakaraasas “Babbofa! Ne woossay seetettides, ne macheya Elisabeexa nees attuma naa yelana iza sunthaka ne Yohannisa gaada sunthana. 14 Iza yelettan neni daro ufayettana; Daro asaykka ufayettana. 15 Goda sinthan izi gita gidana. Woyneppe oosettida cajje gidinka hara mathosiza ushsha gidinka izi uyenna; izi buro ba aayey qanthan dishe Xillo Ayanan kumana. * Tay 6:3 16 Isra7eele asappe darota ista Xoossako zaarana. 17 Aawata wozna ista naytaakko, azazetontaytikka gede Xillota cincateththakko zaarana malanne Godas bessiza dere giigissana mala Elaasa Ayananne iza wolqan Godappe sinthara izi baana” gides. * Mil 4:5-6
18 Zakaraassi kiitanchas, “Tani cima; ta macheyakka cimmadus; tani hayssa aazan eranee?” giidi oychides.
19 Kiitanchaykka zaaridi “Tani Xoossa sinthan eqqiza Gabrelle. Tanikka ha Mishiraachchoza nees gaththanas kiitetada yadis. * Dane 8:16; 9:21 20 Hekko neni ba woden polettana ta qaala ammanonta ixida gish ne duunay duudana, nenikka haasayana dandayakka” gides.
21 He wode derey Zakaraassi “Xoossa Keeththafe kezonta aazas gam7idakko” giidi modhetishe naagides. 22 Izi Xoossa Keeththafe kezidi asa haasayissanas dandaybenna. Malati malati besoppe attin haasayanas dandayonta aggin asay izi Xoossa Keeththan Xoossafe ooratha miish beyidayssa erides.
23 Zakaraasikka ba ooso taray poletidappe guyen baso simmides. 24 Hessafe kaallin iza macheya Elisabeexa naa qanthatadus, ichashantho aginay gakkanaas asi bana beyonta mala qotetadus. 25 Izakka Goday ba maarotan ta leqettidayssa asa giddofe digganas ha wodezan hayssa taas ooththides gadus.
Yesusi yelettanayssa Gabrelley kasetidi yootides
26 Elsabeexa qanthatida usuppuntha aginan, Xoossi ba kiitancha Gabrelle, Galila biittan diza, Naazirete giza katama yeddides. 27 Izikka kawo Dawute zereth gidida Yoosefe geetettiza asas giiga uttida Maaramo geetettiza geela7oykko kiitettides. * Mato 1:18 28 Yiidinne iza dizaaso gelidi “Hanne Xoossi nena anjidare saro Xoossi Goday nenara dees nenka anjettidaaro” gides.
29 Maarama kiitancha haasayan keeha daggammada, “Hayssi ay giza sarotaa?” gaada yo7oza keeha qoppadus. 30 Kiitanchaykka Maaramo “Xoossi nenan ufayetiza gish babbofa! 31 Neni qanthatana; attuma naaka yelana, sunthaka Yesusa gaada sunthana; * Mato 1:21 32 Izikka gita gidana; ubbafe bolla Xoossa naa geetettana, Goda Xoossi iza aawa Dawute kawoteththa izas immana. 33 Izi Isra7eele nayta bollan mernas kawotana; iza Kawotethasikka wursethi deenna” gides.
34 Maaramakka kiitanchas “Tani adde gelabeekke, shin hayssi waani hananee?” gaada oychadus.
35 Kiitanchaykka Maaramisi “Xillo Ayanay ne bolla wodhana wursofe bolla Xoossa wolqay ne bolla kuwasana; Hessa gish yelettana naazi Geeshsha Xoossa naa geetettana. 36 Asi yeluku iza makkara giidi haasayiza ne dabboya Elisabeexa cimateththan attuma naa qanthatada yelanas usuppuntho agina oykkadus. 37 Xoossassi hanonta miishi baawa” * Medhe 18:14
38 Maaramakka zaarada “Hekko tani Xoossa aylle diikkina; ne gida mala taas hano” giin kiitanchay izippe shaakatidi bides. Maarama Elisabeexo beyana badus.
39 Maaramakka he wode matara eesota dendada pude gezze deren diza issi Yuhuda katama badus. 40 Zakaraasa keeththe gelada Elisabeexo sarotadus. 41 Elisabeexa Maarami sarotha siyida mala qanthan diza naazi izi qanthan guppides, Elisabeexinka Xillo Ayanay kumides. 42 Izakka ba qaala dhoqu ooththada “Macasa ubbafe ne anjettidaaro; Ne qanthan diza naazikka anjettidayssa. 43 Ta Goda aaya taakko yaada tana oychanas tani oonee? 44 Ne saroka qaala ta siyida mala ta ulo giddon diza nay ufayssa guppides. 45 Polettana giidi Goday izis yootidayssa ammanidara iza anjettidaro” gadus
Maarami galata woossa
46-49 Maaramakka
“Izi ba aylle kawushshatetha xeellida gish
ta shempiya Goda dhoqu ooththada bonchawus. * 1Same 2:1-10
Ta Ayanaykka tana ashshiza ta Xoossan ufayetawus.
Wolqama Goday taas gita miishe ooththida gish
hachchife sinthan asi wuri tana anjettidaro gaana.
Iza sunthaykka geeshsha. * 1Same 1:11
50 Iza maaroy izas babbizaytas
naa naa gakkanaas daana.
51 Ba wolqan daro mino ooso ooththides;
ba wozna qofan otoretizayta laallides.
52 Kawota kawoteththafe woththides,
ashketa qasse dhoqu dhoqu histides. * Iyo 5:11; 12:19
53 Gafidayta lo7o miishan kalthides;
dureta gidikko mela kushe yeddides.
54-55 Kase nu aawatas Abrahaamessinne iza
qommotas gida qaala naaganas
ba maaretetha yuushi qoppidi
ba aylle Isra7eele maaddides” gadus. * Medhe 17:7
56 Maaramakka Elisabeexi achchan heedzdzu agina sire gam7ada baso simmadus.
Xammaqiza Yohannisi yelettides
57 Elisabeexis yelo gallassay gakkin attuma naa yeladus. 58 Izi gutatinne dabbottikka Goday izis gita maaretetha ooththidayssa siydi izira issife ufayetida.
59 Yeletida ospuntha gallas qaxxaras yida. Iza aawa sunthan Zakaraasa giidi sunthana koyda. * Lewe 12:3 60 Gido attin aaya “Hanenna, iza sunthi Yohannisa geetetto” gadus.
61 Istika izis “Ne dabbotappe Yohannisa geetettidi xeeygetida asi oonikka baawa” gida. 62 Aaway Zakaraassi “Naaza oona giidi sunthana koyidakkonne” malatan oychida.
63 Zakaraaska xaafiza miishe izas immana mala oychi ekkidi sunthay “Yohannisa” giidi xaafin asay wurikka malalettides. 64 Heerakka Zakaraasa duunay pogetidi inxarsi birshettin Xoossa galata oykkides.
65 Iza gutati wuri daro babbida. Hayssi wurikka dhoqa gezze biittan Yuhuda deren, ubbason haasayettides. 66 Hayssaka siyida asi wurikka “Ha guutha nay ay hananeshshaa?” giidi hanoza wursikka ba woznan oykkides. Goda kushey tumappe izara issife dees.
Zakaraassi tinbite yootides
67 Naaza aaway, Zakaraassi Xillo Ayanan kumidi tinbite haasayishe
68 “Yiidi ba asa ashshida gish
Isra7eele Xoossi galattetto.
69-70 Beni wode ba geeshsha nabeta
duunan haasayettidayssa mala
ba aylle Dawute keeththan
ashshiza wolqa nuus denthides.
71 Izi nuna nu morketappenne,
nuna ixizayta kusheppe ashshees.
72 Hayssa izi ooththiday nu aawatas ba maaretetha bessanassa,
ba geeshsha caaqqoza yuushi qoppanassa.
73-75 Kase nu aawa Abrahaames caaqidayssa qoppana malanne
nu morketa kusheppe izi nuna kessin nuni izas babboy baynda ooththanassinne
nu diza wode ubban ba sinthan nuna geeshshatethanne xillotethan essanassa.
76 Goda oge
giigissanas ne izappe sinthara biza gish ta naazo
neni woga Xoossa
nabe geetettana. * Mil 3:1
77 Asay ba nagarappe maarettida gish deres
atotetha erateth ne immana mala
78 nu Xoossa lo7o maaretethafe dendidayssan
Saloppe nuus away kezides.
79 Hessika dhuman dizaytassinne
hayqo kuwa giddon
dizaytasikka poo7isana malanne nu tohotakka sarotetha oge kaalethanassa” gides.
80 Guutha naazikka diccides; Ayananikka minnides. Isra7eele asas qoncen beettana gakkanaas bazzo biittan de7ides.

*1:5-6 1Taar 24:10

*1:15 Tay 6:3

*1:17 Mil 4:5-6

*1:19 Dane 8:16; 9:21

*1:27 Mato 1:18

*1:31 Mato 1:21

*1:37 Medhe 18:14

*1:46-49 1Same 2:1-10

*1:46-49 1Same 1:11

*1:52 Iyo 5:11; 12:19

*1:54-55 Medhe 17:7

*1:59 Lewe 12:3

*1:76 Mil 3:1