16
Yesusi hayqoppe dendides
(Mato 28:1-8; Luqa 24:1-12; Yoha 20:1-10)
Sambatay aadhdhidappe guye Magdale Maarama, Yaqoobe aayo Maaramiranne Saloomira issife biidi Yesusa aha tiyanas shitto shammida. Saamintafe koyro gallas maalado wontara buro awa arshey kezida mala Yesusa duufokko buro bishin, “Duufoza duunappe shuchcha nuus ooni gendersanee?” giidi ba giddon haasayettida.
Isti dhoqu gi xeellishin daro gita shuchchay duufoza duunappe genderidayssa beyida. Gede duufoza giddo gelida mala issi bootha may7o may7ida paanthi ushachcha baggara uttidayssa beyidi dagammida.
Izi qas istas “Dagammofte! Inte kaqettida Naazirete Yesusa koyeeta; izi dendides haan deenna, isti iza woththidaso hayssa beyte. Gido attin inte biidi iza kaallizaytassinne Phexroosas kase intes yootida mala intefe kasetidi izi Galila baana. Inte iza heen demmana giidi istas yootite” gides. * Mato 26:32; Mar 14:28
Macasatikka malalettishenne kokkorshe duufappe kezi baqattida. Babbida gish oonaska aykkokka qaattibetenna.* Issi issi beni Geeshsha Maxaafatan paydo ospunappe guye diza qofay hayssafe kaallidi xaafettides. Macasati Phexroosakkonne ba laggetakko biidi kiitanchazi istas yootidayssa ubba istas yootida. Hessafe guye Yesusi ashshiza laamettonta Geeshsha Mishiraachcho qaala awa arshey mokkizasoppe wullizaso gakkanaas bana kaalliza tamareta baggara kiittides.
Saamintafe koyro gallas Wogga wonta maaladora izi hayqoppe dendidappe guye Yesusi izippe laapun daydanthi kessida Magdale Maaramis koyro beettides. Issi issi birsheththataninne issi issi haraytappe duuqettida Geeshsha Maxaafatan paydo 9-20 gakkanaas diza qofay xaafettibenna. 10 Izakka baada kase izara dizayti kayotishenne yeekkishe dishin demmada yootadus. 11 Isti Yesusi paxa dizayssanne iza ta Yesusa beyadis gidayssa siydi ammanbeetenna.
Yesusi bana kaalliza nam7atas beettides
(Luqa 24:13-35)
12 Hessafe guye iza kaallizaytappe nam7ati gede dere gars bishin Yesusi istas hara as misati beettides. 13 Istika simmidi hessa iza kaallizaytappe attidaytas yootida. Gido attin iza kaallizayti siydi ammanbeetenna.
Yesusi bana kaalliza tammanne issinetas beettides
(Mato 28:16-20; Luqa 24:36-49; Yoha 20:19-23; Hawa 1:6-8)
14 Hessafe guye tammanne issineti maadda bolla dishin Yesusi istas qoncides. Izi hayqoppe dendin iza beyida asati istas yootin siydi ammanonta aggida gish istas ammanoy bayndayssanne ista wozna muumetetha gish ista borides. 15 Istasika “Alame ubbaso biite, Mishiraachcho qaala medhetetha ubbas sabakite. * Hawa 1:8 16 Ammandaynne xammaqettiday attana. Ammanontay gidikko pirdettana. 17 Tana ammanizayta hayti malatati kaallana. Isti ta sunthan daydanthata kessana, ooratha qaalanka haasayana. 18 Isti shooshata ba kushera oykkana; wodhiza marze uyikkokka ista qohenna. Ba kushe harganchata bolla woththi woossikko harganchati paxana” gides.
Yesusi pude salo bides
(Luqa 24:50-53; Hawa 1:9-11)
19 Goda Yesusi hessa yootidappe guye pude salo dendi biidi Xoossa ushachan uttides. 20 Iza kaallizayti hessafe kezidi ubbason aadhdhi aadhdhi sabakida. Godayka istara ooththides. Ista timirteza ekkidi ooththizaytas ba yootida qaalakka malata ooththi ooththi minthides.

*16:7 Mato 26:32; Mar 14:28

*16:8 Issi issi beni Geeshsha Maxaafatan paydo ospunappe guye diza qofay hayssafe kaallidi xaafettides. Macasati Phexroosakkonne ba laggetakko biidi kiitanchazi istas yootidayssa ubba istas yootida. Hessafe guye Yesusi ashshiza laamettonta Geeshsha Mishiraachcho qaala awa arshey mokkizasoppe wullizaso gakkanaas bana kaalliza tamareta baggara kiittides.

16:9 Issi issi birsheththataninne issi issi haraytappe duuqettida Geeshsha Maxaafatan paydo 9-20 gakkanaas diza qofay xaafettibenna.

*16:15 Hawa 1:8