15
Yesusa Philaxoosakko efida
(Mato 27:1-2,11-14; Luqa 23:1-5; Yoha 18:28-38)
Maalado wontara Qeeseta halaqati, dere cimatinne Muse woga tamarsizayti kumeththa shango alafetara issife zoretidi Yesusa qachi ekki efidi Philaxoosas aaththi immida.
Philaxoosikka Yesusa “Ne Ayhudata kawoo?” gi oychides. Yesusikka “Ee, ne gida mala” giidi izas zaarides.
Qeeseta halaqatikka daro yo7o iza bolla shiishshi mootida. Philaxoosi qas “Ne aazas oysha zaarikii? Hekko nena daro yo7on mootetes” giidi qasseka oychides.
Gido attin Yesusi ha7ikka izas aykkokka zaaro immonta gish Philaxoosikka malalettides.
Paaziga ba7aale gallas Philaxoosi derey birshana mala oychidade birshi yeddiza wogay kase dees. Iita ooson dere bolla dendidi shempo wodhida asatara issife qashettida Barbaane geetettiza issadey dees. Dereyka yiidi kase lose gididayssa izi ooththana mala Philaxoosa woossides.
Philaxoosikka istas “Ta intes Ayhuda kawo birshana mala koyetii?” gi oychides. 10 Philaxoosi hessatho oychiday kase Qeeseta halaqati Yesusa qanaten aaththi immidayssa eriza gishassa.
11 Qeeseta halaqati qas “Iza exa Barbaaney birshetto!” gi oychana mala dereza dentheththida. 12 Philaxoosi “Histikko inte Ayhuda kawo giza addeza wostana mala koyeti” gides.
13 Isti qasseka “Kaqqa! Kaqqa!” gi waassida.
14 Philaxoosikka “Ay iita ooththidee?” gi ista oychides. Isti qas “Kaqqa! kaqqa!” giidi kaseppe aaththi waassida.
15 Philaxoosikka dereza ufayssana giidi Barbaane istas birshides. Yesusa garafidi kaqqanas aaththi immides.
Wotadarati Yesusa bolla qilicida
(Mato 27:27-30; Yoha 19:2-3)
16 Wotadarati Yesusa dere haarizayssa gibbe ekki biidi attida wotadarata wursi shiishida. 17 Yesusa zo7o may7o mayzida; aguntha aklile xaaxidi iza hu7en woththida. 18 Hessafekka “Ayhuda kawo saroy nees gido!” gishe iza sarothida. 19 Iza hu7e guufera shocida; iza bollakka cuttida gulbatidi izas goynnida. 20 Iza bolla qidhi ka7idappe guye kase mayzida zo7o may7oza qari ekkidi kase iza may7oza zaari mayzidi kaqqanaso eki bida.
Yesusa kaqeteth
(Mato 27:31-44; Luqa 23:27-43; Yoha 19:17-27)
21 Alakisandrosanne Ruufoosa aawa Simoona geetettiza issi Qareena dere asi dereppe katama yizayssa Yesusa masqale wolqara oykki toossida. * Oro 16:13 22 Hessafe guye Yesusa Golgota geetettizaso efida; izas birsheththay “Asa hu7e guuge” guussa. 23 Karbe geetettiza camora walaketida woyne cajje uyana mala izas immin izi ekkonta ixxides. 24 Hessafe guye iza kaqqida, iza may7o issade issade awayssi gakkanakkonne giidi saama yeggidi gishettida.
25 Isti iza kaqishin wontafe heedzdzu saate gidides. 26 Isti masqale bolla xaafi shiishida mooto qaalay “Ayhuda kawo” giza qaala. 27 Izara issife nam7u pangata issa izappe ushachara issa hadirsara kaqqida. 28 Hessanka kase maxaafay “Iitatara issife taybettides” gida tinbite qaalay polettides.* Issi issi Geeshsha Maxaafati paydo 28 bolla diza qofa gujjetes; qaalayka Luqasan 22:37 bolla dizayssa misatees.* Isa 53:12
29 Ogera aadhdhi bizaytikka ba hu7e qaathishe “Oy! Oy! Xoossa Keeththa laallada heedzdzu gallassan keexxanay nenee?” giidi iita cashshe cayishe; * Maza 22:7; 109:25; Mar 14:58; Yoha 2:19 30 “Ane ha7i masqale bollafe wodhdhada nena ashsha” gida.
31 Hessathoka Qeeseta halaqatinne Muse woga tamarsizayti ba giddon issoy issas “Harata ashshides shin bana ashshana dandaybenna” giidi iza qidhida. 32 “Nu iza beyidi ammanana mala ane hayssi Kirstoosi Isra7eeleta kawoy ha7i masqaleppe wodhdho” gida. Izara kaqettidaytikka iza bolla cashshe korida.
Yesusa hayqo
(Mato 27:45-56; Luqa 23:44-49; Yoha 19:28-30)
33 Usuppun saateppe oykkidi uddufun saate gakkanaas biittay wuri dhumides. 34 Uddufun saate bolla Yesusi “Eelohe! Eelohe! Lama sabaqitane” giidi qaala dhoqu histidi waassides. Hessas birsheththay “Ta Xoosso! Ta Xoosso! Ne tana aazas aggadii?” guussa. * Maza 22:1
35 Heen gadaan eqqida asappe issi issi asati hessa siydi “Elaasa xeeygesko” gida. 36 Hessafe issi asi eleli biidi caalida woyne cajje isponje mala miishan gelthi kessidi mitha xeeran oythidi uyana mala Yesusas shiishshides. Hessafe qasse “Ane aggagite; Elaassi yiidi iza kaqqoppe woththishin nu beyana” gides. caalida woyne cajje kaqettida asi ba waaye balana mala ushshettes.
37 Hessafe Yesusi qaala dhoqu histi waassidi shempo kezides.
38 Xoossa Keeththe magalashay hu7era duge nam7u kezi daakkettides. * Kessa 26:31-33 39 Yesusa ginara eqqida issi mato halaqay Yesusi hessatho gita qaalara waassidi shempo kezishin beyidi “Hayssadey tumu Xoossa naakkoshin” gides. 40 Hessa wode macasati hanizayssa hahon diidi xeellida. Ista giddofe Magdaleppe yida Maaramanne kaalotiza Yaqoobenne Yoosa aayo Maaramira qasseka Saloomira issife deettes. 41 Heyti macasati Galilan Yesusa kaallishenne izas ooththishe gam7idayta. Istarakka issife hara daro macasati Yerusalame bida. * Luqa 8:2-3
42 Gadey qammi qammi bishin Sambatas giigettiza gallassi gakkides. 43 Dere cimata giddon bonchettida issi Armatiyasa dere as Yoosefe geetettizayssi Xoossa Kawoteth naagishe dizaddey babbonta Philaxoosakko biidi Yesusa aha woossides. 44 Philaxoosikka izi hinni wode ellera hayqqidayssa siydi malalettides. Mato halaqa xeygisdi “Izi hayqqi gam7idee?” giidi oychides. 45 Izi hayqqidayssa mato halaqay geeshshi eridappe guye Yesusa aha Yoosefes immides. 46 Yoosefekka moogo may7o shamidi aha masqaleppe woththidi moogo may7on xaaxidi shuchchafe woocetida duufon moogides. Duufa duuna shuchchara gordides. 47 Magdaleppe yida Maaramiranne Yoosefe aayo Maaramira Yesusa aha awan moogidakkone beyida.

*15:21 Oro 16:13

*15:28 Issi issi Geeshsha Maxaafati paydo 28 bolla diza qofa gujjetes; qaalayka Luqasan 22:37 bolla dizayssa misatees.

*15:28 Isa 53:12

*15:29 Maza 22:7; 109:25; Mar 14:58; Yoha 2:19

*15:34 Maza 22:1

15:36 caalida woyne cajje kaqettida asi ba waaye balana mala ushshettes.

*15:38 Kessa 26:31-33

*15:41 Luqa 8:2-3