5
Yesusi koyro Hawaareta xeygides
(Mato 4:18-22; Mar 1:16-20)
Yesusi Gensereexe Abba lanqen eqqidi Xoossa qaala tamarsishin siyiza asay iza un7ethides.
He wode nam7u wogoloti abba achchan dishin Yesusi beyides. Mole oykkizayti wogolotappe wodhdhidi mole giteta meceettes. Yesusi wogolotappe Simoona wogolon gelidi biittafe gede abba gido shiishana mala oychidinne wogolo giddon uttidi asaa tamarsides.
Tamarsi wursidappe guye Simoona “Abbay ciimmatizaso shiiqa mole oykkanas inte giteza abba gido yeggite” gides.
Simoonay Yesusas zaaridi “Godo! Qamma kumeth daaburi aqqidi issinokka oykkibookko; gido attin ne qaalan giteza yeggana” gides. * Yoha 21:3
Yeggida wode daro mole oykkida. Giteyka daakkettides. * Yoha 21:6 Hara wogolon dizayti yiidi ista maaddana mala kushera wutti xeygida. Istika yiidi nam7u wogolota mole kunthida. Wogolotikka duge mitetteth oykkida.
Simoona geetettiza Phexroosi hessa beyidi Yesusa toho bolla kundidi “Godo! Ta nagarancha gidida gish ta achchafe kichcha” gides. Izi hessa giday izinne izara dizayti oykkida daro molezan malalettida gishassa. 10 Qasseka Simoona laggeti Zabidoosa nayti Yaqoobeynne Yohannisikka wuri malalettida. Yesusikka Simoona “Babbofa! Hayssafe guye ne as oykkizade gidana” gides.
11 Istika wogolota biittakko shiishshidi wursikka yeggi aggidi Yesusa kaallida.
Yesusi inchiracha oyketida addeza pathides
12 Yesusi katamatappe issineyin dishin inchiracha hargey bolla wursi oykkida issi asi he kataman dees. He addezikka Yesusa beyidi iza sinthan kundidi “Godo! Ne koykko tana pathana dandayassa” giidi woossides.
13 Yesusi ba kushe yeddi bochchidi “Ta dosadis, paxa” gides. Inchiranchay heerakka dhayides. 14 Yesusi izas “Hayssa oonaska yootoppa; Gido attin baada nena Qeese halaqas bessa; istas marka gidana mala ne geeyidayssas Musey azazida yarshoza shiisha” giidi azazides. * Lewe 14:1-32
15 Gido attin iza gish asay haasayiza worey kaseppe aakki aakki bides. Keehi daro asay iza haasaya siyanassinne bana sakiza hargefe paxanas izakko shiiqides. 16 Yesusi daro wode asi bayndaso biidi woossides.
Yesusi sila addeza pathides
(Mato 9:1-8; Mar 2:1-12)
17 Yesusi tamarsishin asay Galilappenne Yuhudappe qasseka Yerusalameppe yida Farsaaweetinne woga tamarsizayti heen uttida. Izi pathana mala Goda wolqay izara dees. 18 He wode asay issi kumeththa bollay silidi qaaxonta hargancha halara tookki ekki yiidi keeththe gelthidi Yesusa sinthan wothanas paacida. 19 Asa daroteththafe dendidayssani keeththe gelthanas xoonettida gish pude keeththa kaara bolla kezidinne kaara qaaridi hargancha halara tookki ehidi asa giddora Yesusa sinthan woththida. 20 Yesusi ista ammano beyidi “Haysso neni ne nagarappe maarettadasa” gides.
21 Muse woga xaafizaytinne Farsaaweeti “Hayssi Xoossa bolla xalatethan hayssatho haasayizay izi oonee? Issi Xoossafe attin nagara maaranas ooni dandayizee?” giidi qoppida.
22 Yesusi ista qofa erida gish “Inte inte woznan ays hessatho qooppetii? 23 ‘Neni nagarappe maarettadasa’ guussafenne ‘Dendada ba’ guussafe awayssi kawushee? 24 Gido attin ta hayssa giday asa naas biitta bolla asa nagarappe maaranas godateththi dizayssa inte erana mala” gides. Qasseka he sila addeza “Nena gays! Denda eqqa! Ne hala tookkada ba!” gides.
25 Izi heerakka ista sinthan dendi eqqides. Kase ba ichida hala tookkidi Xoossa galatishe baso bides. 26 He wode asi wuri malalettides. Xoossa galatishe “Hach malalisizaz beydos” giidi daro babbida.
Yesusi Matoosa geetettiza Lewe xeygides
(Mato 9:9-13; Mar 2:13-17)
27 Hessafe guye Yesusi heeppe kezi bides. Lewe giza issi qaraxa qanxisizayssi qaraxa qanxizason uttidayssa beyidi “Tana kaalla” gides. 28 Izikka wursi aggidi iza kaallides.
29 Leweykka Yesusasi ba keeththan gita diggisa diggisides. Qaraxa qanxisiza daro asatinne hara asatikka istara issife maaddan uttida. 30 Farsaaweetinne ista Xaafeti “Qaraxa qanxisizaytaranne nagaranchatara issife aazas meetii?” giidi Yesusa kaallizayta bolla zuuzumetida. * Luqa 15:1-2
31 Yesusikka istas “Harganchatas attin paxa asas aakkime koshshenna. 32 Takka nagaranchata maarotethakko zaaranas yadis attin xillota xeeyganas yabeekke” gides.
Xooma gish oychetida oysho
(Mato 9:14-17; Mar 2:18-22)
33 Istika zaaridi “Yohannisa kaallizayti daro wode xoomettessinne woossettes. Farsaaweeta kaallizaytikka izatho ooththettes. Nena kaallizayti gidikko ubba wode meettessinne uyeettes” gida.
34 Yesusikka istas zaaridi “Mishiray issife dishin diggissas xeeygettidayta xoomisanas bessizee? 35 Gido attin mishiray istafe shaakettana wodey yaana isti he wode xoomana” gides.
36 Istas “Oorath may7oppe qanxi ekkidi gal7a may7o bolla woththi sikkizadey deenna; woththi sikkikko oorathazi gal7ara gaaggonta gish gal7aza daakkanna. 37 Woyneppe oosettida ooratha cajje gal7a lukkamon kunthidi woththiza asi oonikka baawa; woththiza gidikko woyneppe oosettida ooratha cajjey gal7aza daakkana. Woyne cajjezikka biittan gukkana; gal7a lukkamoy sinthafe go7ontaz gidana. 38 Hessa gish ooratha woyne cajjey ooratha ogoron gujettanas bessees. 39 Histikko caala woyne cajje uyidappe guye caalontazi uyana koyizay ooninne deenna gaasoyka caalay lo7o giza gishassa” gides.

*5:5 Yoha 21:3

*5:6 Yoha 21:6

*5:14 Lewe 14:1-32

*5:30 Luqa 15:1-2