6
Sambata gish oyshettida oysho
(Mato 12:1-8; Mar 2:23-28)
Issi Sambata gallas Yesusi kaththa giddora aadhdhi bishin iza kaallizayti tiya xuphi ekkidi ba kushen shigichi mishin, * Zaare 23:25 Farsaaweetappe issi issi asati “Sambata gallas ooththanas bessontayssa ayssi ooththetii?” gida.
Yesusikka istas “Dawutey izara diza asati gafida wode izi ooththidayssa nababibeekketii? * 1Same 21:1-6 Izi Xoossa Keeththe gelidi Qeeseti xalla maana mala azazettida dumma uketha baassi miidi banara dizaytas immides” giidi zaarides. * Lewe 24:9
Qasseka Yesusi “Asa Nay Sambata Goda” giidi istas yootides.
Yesusi kushey silida addeza pathides
(Mato 12:9-14; Mar 3:1-6)
Yesusikka hara Sambata gallas Ayhuda Woosa Keeththe gelidi tamarsishin ushacha kushey silida issi asi heen dees. Muse woga tamarsizaytinne Farsaaweeti Yesusa mootanas gaaso koydi ane izi Sambata gallassan addeza pathiko beyana giidi naagishe gam7ida. Yesusikka ista wozna qofa eridi kushey silida addeza ubba sinthan “Denda eqqa” gides. Addezikka dendi eqqides.
Yesusikka ista “Ta intena issi miish ane oychays; Sambata gallas ooththanas bessizay lo7o oosoyee? Iita oosoo? Shempo asho woykko dhayssoo?” giidi oychides.
10 Qasseka Yesusi ba yuushon diza wursi yuushi xeellidappe guyen addeza “Ne kushe piddisa” gides. Addezikka Yesusi gida mala ooththides. Iza kusheykka paxides.
11 Gido attin asati hanqettida; Yesusa bolla ay ooththanas koshshizakkonne ba giddon zoretida.
Yesusi tammanne nam7u Hawaareta doorides
(Mato 10:1-4; Mar 3:13-19)
12 He gallassatappe issi gallas Yesusi woossanas zuma bolla kezidi qamma kumeth Xoossa woossishe aqides. 13 Gadey wontishin bana kaallizayta xeygidi istafe tammanne nam7ata doorides. Istaka “Hawaareta” giidi sunthides.
14 Istika Phexroosa giidi sunthida Simoonanne iza isha Indiraasa, Yaqoobe, Yohannisa, Piliphoosa, Bartelemoosa, 15 Matoosa, Toomaasa, Ilfiyoosa naa Yaqoobe, ba baggas mishettiza Simoona, 16 Yaqoobe naa Yuhudanne Yesusa aaththi immida Asqoroonto Yuhuda.
Yesusi daro asa tamarsidessinne pathides
(Mato 4:23-25)
17 Yesusikka istara issife zuma bollafe duge wodhdhidi denbason eqqides. Iza kaallizaytappe daro asay heen dees, Yuhudappenne Yerusalameppe, qasseka Xirooseppenne Sidoona Abba achchafe yida keehi daro asaykka heen dees. 18 Istika yiday Yesusi gizayssa siyanassinne hargefe paxanassa. Tuna ayanaykka waayssizayti wuri paxida. 19 Wolqaykka izappe kezidi darota pathiza gish asay wuri iza bochchanas yides.
Anjonne waaye gaasota
(Mato 5:1-12)
20 Yesusikka bana kaallizaytas “Xoossa Kawoteththay intes gidida gish inteno manqotoo! Inte anjettidayta;
21 Inte guyeppe kallana gish ha7i gafizayto!
Inte anjettidayta; inte guyeppe miicana gish
inteno ha7i yeekkizayto!
Inte anjettidayta;
22 asay ta gish intena ixishin ba giddofe shaakkishin, borshininne intena iita sunthara xeygishin inte anjettidayta; * 1Phex 4:14
23 “Intes salon gita woytoy diza gish he wode ufayssan guppite; ays giikko ista Aawati nabeta bolla hessatho ooththida. * 2Taar 36:16; Hawa 7:52
24 Gido attin inteno dureto inte ha7i ufayettida gish
intena aayye-ana!
25 Inteno ha7i kallidayto intena aayye ana!
Inte guyeppe gafana; inteno ha7i miicizayto!
Intes aayye ana! Inte guyeppe mishetananne yeekkana.
26 “Asi wuri inte gish lo7o haasayiza wode intens aayye-ana! Ays giikko ista aawati wordo nabetas hessa mala ooththida.
Morke siiqo gish
(Mato 5:38-48; 7:12)
27 “Gido attin ta yootizayssa siyizayto tani intes yootizay inte morketa siiqite; intena ixizaytas lo7o ooththite; 28 intena qangizayta anjite; intena qohizaytas woossite; 29 Issi shagalan baqqikko, nam7antho shagala gujja bessa; ooninne ne bollara may7idayssa qaari ekkikko gaaththara may7idayssakka diggofa. * shagalan gizayssa issi issi bagga Gamoththo qaalan qinxale geetettes.
30 “Nena woossiza ubbas imma; ne miisha ekkida asi zaari immana mala oychofa.
31 “Asi intes ooththana mala inte koyizayssatho inteka hara asas ooththite. * Mato 7:12
32 “Nagaranchatikka bana siiqizayta siiqiza gish inte intena siiqizayta xalla siiqikko intes ay dumma anjoy dizee? 33 Inte intes lo7o ooththizaytas xalala lo7o ooththikko intes ay dumma anjoy dizee? Ayssi giikko nagaranchatikka hessatho ooththiza. 34 Tal7e ekkidi zaarana dandayettes gizaytas xalla inte tal7ikko inte hara ay dumma anjo demmanee? Ayssi giikko nagaranchatikka isti tal7idayssa sire zaaridi ekkanas nagaranchatas tal7etes. 35 Gido attin Xoossi bana galatontaytassinne iitatas kiya gidida mala inte morketa siiqite; lo7o ooththite; guyeppe zaaridi ekkanas qopponta dishe tal7e immite; hessanka intes kushe zaaroy gita gidana; qasseka inte wogga Xoossa naa gidana. 36 Inte aaway kiya gidida mala inteka kiyata gidite.
Hara asa pirdanas bessenna
(Mato 7:1-5)
37 “Inte harata bolla pirdofte inte bollakka pirdetenna; inte bolla pirday daronta mala harata bolla pirda darsofte; Asas atto gite inteska atto geetettana. 38 Immite! Inteska imettana; intes inte makida miishan simmidi makettana; harappeka naaqi baqqettidi yiggeti kumidi wora gukkanashe lo7o makiza miishan makettidi intes imettana” gides.
39 Qasseka Yesusi istas leemison “Qooqey qooqe kaalethanas dandayizee? Kaalethikkokka nam7ati issoy issara oyketidi ollan gelettennee? * Mato 15:14 40 Tamarey bana tamarsizadefe aadhdhenna, gido attin lo7ethi tamarida asi wuri ba astamare mala gides. * Mato 10:24-25; Yoha 13:16; 15:20
41 “Ne ayfe giddon diza tuussa xeellonta dashe ne isha ayfe giddon diza buura ays xeellay? 42 Ne ayfen diza tuussa beyonta ne isha ‘Tani ne ayfen diza buura ane kessays gaanas wosta dandayay?’ Neno qoodheppe qommon hanzaysso koyrottada ne ayfen diza tuussa kessa; hessafe guye ne isha ayfen diza buura kessanas lo7etha xeellandassa.
Mithi ba ayfen erettes
(Mato 7:17-20; 12:34-35)
43 “Lo7o mithi iita ayfe ayfenna; qasseka iita mithi lo7o ayfe ayfenna. 44 Mithi wurikka ba ayfen ayfen erettes; Agunthafe Balase geetettiza mitha ayfey maxettenna; laadeppe woyne ayfey qanxetenna. * Mato 12:33 45 Lo7o asi ba wozna kumida lo7o miish kesses; iita asikka ba wozna kumida iita miishafe iita kesses; asi wurikka ba wozna kumi palahidayssa ba duunan haasayees. * Mato 12:34
Nam7u qommo keeththe keexiza asata
(Mato 7:24-27)
46 “Tani gizayssa ooththeketa shin ays tana ‘Godo! Godo!’ geetii? 47-48 Taakko yiidinne ta qaala siydi polizay wuri oona misatizakkonne ta intena bessana; keeththe keexanas ziqqi ooththi bookkidi shuchcha bollan ba keeththa keexida asa misatees. Haro haaththi yiidi he keeththa sugides; gido attin minni keexettida gish qaathanas dandaybenna. 49 Gido attin ta qaala siydi polonta asi ba keeththe lo7ethi baasontanne giddon shuch yeggonta keexida asa misatees; haroyka keeththa sugin keeththay heerakka kundidi iita laaleth laalettides” gi yootides.

*6:1 Zaare 23:25

*6:3 1Same 21:1-6

*6:4 Lewe 24:9

*6:22 1Phex 4:14

*6:23 2Taar 36:16; Hawa 7:52

*6:29 shagalan gizayssa issi issi bagga Gamoththo qaalan qinxale geetettes.

*6:31 Mato 7:12

*6:39 Mato 15:14

*6:40 Mato 10:24-25; Yoha 13:16; 15:20

*6:44 Mato 12:33

*6:45 Mato 12:34