7
Yesusi mato halaqaza ashkara pathides
(Mato 8:13; Yoha 4:3)
Yesusi hessa wursikka dere sinthan yooti wursidayssafe guye Qifirnahoome gizaso bi gelides. Heen Qifrnahoomen mato halaqay dees; he addezas izi siiqiza ashkaray hargidi hayqos shempo bolla dees. Izikka Yesusa gish siydi “Ba ashkara pathana mala Yesusa woosseriketii!” giidi issi issi Ayhuda bagga asatappe cimata Yesusakko yeddides. Kiitettidi bida asati Yesusakko yiidi “Hayssa addeza gish ne ashkaraza pathana bessees. Ays giikko hayssi addezi nu asa daro dosees; Nuuska Ayhuda Woosa Keeththe keexisiday iza” giidi minthi woossides.
Yesusikka istara bides. Yesusi addeza keeththakko matiza wode addezi ba laggeta Yesusakko yeddidi “Godo! Ne ta keeththe gelanaas bessenna; takka nena ta keeththe gelthanas bessiza asi gidonta gish haa yashe daaburoppa. Tani ne sinthan beettanas bessonta asa gidida gish neekko babeykke; hessa gish neni heen daada qaala xalla giikko ta ashkaray paxana. Taaska tana azaziza asi taappe bollara dees. Taappe garsara tani azaziza wotadarati deettes. Issa ‘Haaya!’ giikko yees; issa ‘He ba!’ giikko bees; ashkkaraykka ‘Hessa ooththa!’ giikko azazettidayssa ooththes” gides.
Yesusikka addezi gidayssa siydi addeza hanotethan malalettides. Guye simmidi bana kaalliza deraas “Ta intes gizay hayssa mala gita ammano haray atto shin Isra7eele nayta giddonka demmabekke” gides.
10 Yesusakko kiitettida asati guye kiittida halaqaso simmida wode ashkaraya paxidayssa beyida
Yesusi issi am7ey naa hayqoppe denthides
11 Hessafe guyen Yesusi gam7onta dishe Nayne geetettiza katama bana kaallizaytaranne daro derera issife bides. 12 Izi biidi katama geliza miixa gakkishin he katamaype daro asay aha tookki ekkidi kezi wodhdhides. Hayqqidays ba aayeys izi mexi issino. Aayeyska azinay baawa; katamappe daro asay izira issife dees. 13 Godayka izo beyida wode izis michetidi “Aykkoy baawa; yeekkofa!” gides.
14 Shiiqidinne aha tookkida hala bochchin aha tookkidayti sitti gi eqqida. Yesusikka “Haysso naazo nena gays denda!” gides. 15 Hayqqida naazikka suuri uttidi haasaya oykkides. Yesusikka naaza aayeys efi immides.
16 Asay wurikka keehi babbidi Xoossa galatishe “Gita nabey nu giddofe dendides; Xoossikka hayssa dereza yiidi beydes” gides. 17 Hayssi Yesusa gish haasayettiza lo7o haasayay kumeththa Yuhudaninne Yuhuda yuushon diza deretan kezides.
Xammaqiza Yohannisappe Yesusakko kiitettida asata
(Mato 11:19)
18 Xammaqiza Yohannisa kaallizaytikka hayssa wursi Yohannisas yootida. Yohannisikka ista giddofe nam7ata xeygidi, 19 “Izi yaana geetettidi haasayettizays neneyee? Hara as naaginoo? gi oychite” giidi Godakko yeddides.
20 Bida asati Yesusakko gakkidi “Xammaqiza Yohannisi ‘Izi yaana geetettidi haasayettizayssi neneyee? Hara as naaginoo?’ giidi neekko nuna yeddides” gida.
21 He wode Yesusi daro asa waayeppe, hargefenne tuna ayanatappe pathides. Daro qooqeta ayfeykka xeellees. 22 Yohannisi kiittin izakko yidayta “Biidi inte inte ayfera beyidayssanne siyidayssa Yohannisas yootite. Ayfe qooqeti xeelletes; toho wobeti suure hamutettes; inchiracha hargizayti paxida; tulleti siyida; hayqqidayti hayqoppe dendida; manqotas Mishiraachcho qaalay yootettes.* Isa 35:5-6; Isa 61:1 23 Tanan dhuphetonta asi wurikka anjettidayssa” gides.
24 Yohannisi kiittida asati Yesusa achchafe bidayssafe guye Yesusi daro asas Yohannisa gish “Inte ay beyanas bazzo kezidetii? Carkoy heenne haane qathethiza shomboqo beyanassee? 25 Ay beyanas kezidetii? Lo7iza may7o may7ida as beyana kezidetii? Lo7o may7o may7idi warix gizayti ishalo duussa dizayti kawo keeththan deettes. 26 Histikko ay beyanas kezidetii? Nabe beyanassee? Ee ta intes tuma gays; inte keziday nabeppe aadhdhizadde beyanassa. 27 Xoossa qaalan ‘Ne baana oge nees baasi lo7ethana kiitettida as ta neeppe sinthara yeddana’ geetettidi iza gish xaafettidays izakko. * Mil 3:1
28 “Tani intes gizay macasappe yeletida asa giddon Yohannisappe aadhdhizadey oonikka deenna; Xoossa Kawoteththan gidikko asa ubbafe guuth geetettida asi Yohannisappe aadhdhana” gi yootides.
29 Qaraxa qanxisizaytikka attonta hayssa Yesusa qaala siyidayti wurikka Yohannisa kushen xammaqettidi Xoossas bessiza boncho immida. * Mato 21:32; Luqa 3:12 30 Farsaaweetinne Muse woga eranchati Yohannisa kushen xammaqettonta gish Xoossi istas waanna qofa ooththidi shiishidayssa hiraayssida.
31 Qasseka Yesusi zaaridi “Histikko ha7i yeletta aazan leemiso? Isti ay misatizoo? 32 Giyan uttidi ba giddon issoy issara xeeygettidi ‘Intes nuni diith diixxidos shin duribeekketa; zilalis zilalidos shin yeekkibeekketa; giza nayta misateetes’ gides. 33 Ays giikko Xammaqiza Yohannisi kath moontanne woyneppe oosettida cajje uyonta yiin ‘Daydanthi iza bolla dees’ gideta. 34 Asa nay qasse mishenne uyishe yiin ‘Ganjamanne ushshancha; qaraxa shiishshizaytaranne nagaranchatara laggetees’ gideta. 35 Hessa gish eratetha tumatethay izi nayta ubbata achchan ammanettides” gides.
Issi macasaya Yesusa toho shitto tiyadus
36 Hessafe guye Farsaaweetappe issi asi Yesusa quma maanas ba keeththe xeygin Yesusi xeygida Farsaawe keeththa biidi uttides. 37 He kataman diza issi nagarancha macas dizaara Yesusi Farsaawe keeththan quma maadda bollan dizayssa siyada issi albasxiroose bilqaaxe shitto ekka yadus. 38 Yaadanne Yesusappe guyera iza toho achchan eqqada yeekkashenne ba afunthan iza toho caphisada ba hu7e binanara quccashenne yeerashe shitto tiyadus. 39 Yesusa qumas xeeyssida Farsaaweykka hessa beyidi “Hayssi addezi nabe gididakko hanna iza bochchida macasaya iza oonakkonne ay ooththiza asakkone eranakko shin; iza nagaranchakko shin” giidi ba woznan qoppides.
40 Yesusi “Simoona! Nees ta yootanazi dees” gides. Simoonaykka “Astamaare! Ero yoota” gides.
41 Yesusi zaaridi “Issi miishe tal7e immizaddefe tal7e ekkida nam7u asati deettes; istafe issa bolla ichashu xeet dinarey dees; nam7anthoza bolla ichashu tammu dinarey dees. * dinarey He wode issi ooththanchas issi gallasa damoza. 42 Istas qanxiza miishi dhayin tal7e immidayssi nam7ata accoza wursikka maarides. Histikko ha nam7atappe ha tal7e immidayssa darsi dosanay awayssee?” gides.
43 Simoonaykka zaaridi “Daro acoy maarettidayssa gaada qoppays” gides. Yesusikka “Tumu pirdadassa” gides.
44 He macasaykko yuuyidi Simoona “Hanno macasayo xeellay? Ta ne keeththe gelin ne ta tohos haaththe shiishabeekka; iza gidikko ta toho ba afunthan caphisada ba hu7e binanara quccadus. 45 Neni ubbakka tana yeerabeekka; iza gdikko ta gelosoppe oykkada ta toho yeero aggabeekku. 46 Ne ta hu7e zayte tiyabeekka shin iza gidikko ta toho shitto tiyadus.
47 “Hessa gish ta nena gizay iza tana keeha dosida gish iza ba daro nagarappe maarettadus; guuthara maarettiza asa siiqoykka guutha” gides.
48 Yesusi macasayo “Ne nagarappe maarettadasa” gides.
49 Izara issife maaddan uttida imathatikka “Hayssi nagara maarizay izi oonee?” giidi ba woznara qoppida. 50 Yesusikka macasayo “Nena ne ammanoy ashshides; saron ba!” gides.

*7:22 Isa 35:5-6; Isa 61:1

*7:27 Mil 3:1

*7:29 Mato 21:32; Luqa 3:12

*7:41 dinarey He wode issi ooththanchas issi gallasa damoza.