8
Yesusa kaallidaytanne izas ooththida macasata
Hessafe guye Yesusi Xoossa Kawoteththa Mishiraachcho sabakishe dumma dumma katamata giddoranne gutata giddora aadhdhides. Aadhdhidi biza wode iza kaalliza tammanne nam7ati izara deettes. Qasseka tuna ayanappenne iita hargefe paxida issi issi macasati izara deettes. Istika laapun tuna ayanay izippe kezida Magdale getettiza dereppe yida Maaramo, Kawo Herdoosason ooththiza Kuza macho Yohaano qasseka Soosinonne hara daro macasati deettes. Istika baas diza miishara Yesusas ooththizayta.
Kath zerizade leemiso
(Mato 13:1-9; Mar 4:1-9)
Daro derey issife shiiqidi dishin qasseka asay dumma dumma katamappe izakko wodhdhiza wode Yesusi leemisora tamarsishe,
“Issi goshshanchay zerethi zeranas kezides; izi zerishin baggay ogen wodhdhidi asa tohon yedhettides; salo kafotikka yiidi maxi mida; Issi zerethay shuchcha gaden wodhdhidi heerakka caarides; gadezikka mela gade gidida gish elle melichides. Qasseka hara zerethi aguntha giddon wodhdhides; agunthayka izara issife diccidi caarechchaykka dicconta mala cuullides. Qasseka hara zerethay lo7o aradda gaden wodhdhides; caarida wodekka xeetu kushe ayfides” gides.
Yesusi leemison haasayida gaaso
(Mato 13:10-17; Mar 4:10-12)
Yesusi haasaya wursidi qaala dhoqu histidi “Siyiza haythi diza asi siyo!” gides.
Yesusa kaallizayti “Zeretha leemisozas birsheth imma” giidi oychin, 10 Izikka istas “Xoossa Kawoteththa xuura eroy intes imettides; haratas gidikko leemisora yootays qasseka harati beyidi woznan woththonta malanne siydi yuushi qopponta mala hanides.
Yesusi zeretha leemiso birshides
(Mato 13:18-23; Mar 4:13-20)
11 “Zeretha leemisoykka hayssa; zereth geetettidaysi Xoossa qaala. 12 Oge lanqen wodhdhidayssi qaala siyizayta; giddo attin isti ammanidi attonta mala Xala7ey yiidi qaala ista woznappe ekkichizayta. 13 Shuchcha bolla wodhdhidaytikka qaala siydi ufayssara ekkizayta; istika ha7is ammanettes attin metoy ista bolla gakkiza wode xapho yeddonta gish ellera ammano kaddizayta. 14 Aguntha giddon wodhdhidayti qaala siyizayta; heytikka hayssa ha alame qofaninne aqotan, hayssa biitta bolla duussa lo7etethan cuulettidi lo7ethi ayfe imettenna. 15 Aradda biittan wodhdhidayssi qaala suureninne lo7o woznan siydi naagizaytanne dandayan minnidi ayfe ayfizayta.
Qoncen uttida xompe
(Mar 4:21-25)
16 “Poo7o poo7isidi baatha giddon woykko arsa giddon woththiza asi baawa; gido attin keeththe geliza asas poo7ana mala qonceson wothettes. * Mato 5:15; Luqa 11:33 17 Qotettidi qonce kezontay; poo7on kezidi eretontta geeman attana miishi deenna. * Mato 10:26; Luqa 12:2
18 “Hessa gish inte siyizayssa naageti siyite; diza asas gujettana bayndades ubbafe izas diza misatizarakka ekettaychana” gi zarides. * Mato 25:29; Luqa 19:26
Yesusanne iza ishata
(Mato 12:46-50; Mar 3:31-35)
19 Hessafe guye Yesusa aayanne iza ishati Yesusakko yida. Gido attin asa daroteththafe dendidayssan izakko shiiqanas dandayibeetenna. 20 He wode asay Yesusas “Ne aayeyanne ne ishati nena beyanas koydi karen eqqida” giidi yootida.
21 Yesusikka zaaridi “Ta aayanne ta ishati Xoossa qaala siydi naagizayta” gides.
Yesusi abba dambalaza seerides
(Mato 8:23-27; Mar 4:35-41)
22 Issi gallas Yesusi bana kaallizaytara wogolo giddo gelidi “Abbafe he pinth pinnoos” gides. 23 Istika pinnishin abba bolla dambalay dendidi waayssiza wode Yesusi dhiskides. Haaththayka wogoloza giddo gelin asay daro metotettides. 24 Yesusa kaallizayti izakko shiiqidi “Godo! Godo! Nu wurana hanoos” giidi Yesusa dhiskofe denthida.
Izikka beeggidi carkozanne abba dambala seerin carkoynne abba dambalay co7u gides. 25 Izikka bana kaallizayta “Inte ammanoy awa bidee?” gides. Istika ba giddon babbishenne malalettishe “Carkonne haaththe azazizay; istika Izas azazettizay izi oonee?” gida.
Yesusi daydanthati oykkida addeza pathides
(Mato 8:28-34; Mar 5:1-20)
26 Izappe guye Galilappe he pinthan diza Gergesenoone geetettiza dere wogolora pinnida. 27 Yesusi wogolozappe gaden wodhdhida wode daydanthi iza bolla diza issadey katamappe kezidi iza demmides. He addezi daro wode may7o may7onta kallo dizaddenne keeththan aqonta duufo baas aqoso ooththida asa. 28 Yesusa beyida wode waassishe Yesusa sinthan kundides; qaala dhoqu histidi “Boncho Xoossa Naa Yesusa! Taasinne nees ay gaytoteththi dizee? Ne tana waayssonta mala ta nena woossays” gides. 29 Tuna ayanay hessa gaanas dandayiday addezappe kezana mala Yesusi azazida gishassa. Tuna ayanazikka woden woden dendiza gish addezi sansalataninne biratan toho qachchi naaginka qashetida sansalata duuthereththidi iza bolla diza daydanthay iza duge bazzo zaari efees.
30 Yesusi “Ne sunthi oonee?” giidi oychides; izikka daro daydanthati izan gelidi diza gish ta sunthi “Leegone” gides. 31 Daydanthatikka bana wursethi baynda ciimma ollan yeggonta mala minthidi woossida.
32 Henka zuma bolla daro guddunthi heemettes; daydanthatti “Gudduntha wudezan gelite” giidi azazana mala woossin Yesusi “Ero gelite!” gides. 33 Daydunthati addezappe kezidi guddunthatan gelida. Guddunthati aafoza dugunthara bicharshe biidi abban gelidi abban mitettida.
34 Heemizayti hanidayssa beyida wode beerotti biidi katama asassinne dere asas yootida. 35 Handayssa beyana giidi asay ba dizasoppe Yesusakko yides. Daydanthay izappe kezida addezikka woznay kahay simmin afala ma7idi Yesusa toho giddon uttidayssa beyidi babbida. 36 Daydanthan oyketida addezi paxishin beyidayti izi waani paxidakkonne derezas yootida. 37 Gergesenoone matan diza asay keehi babbida gish Yesusa “Hayssafe kichcha!” giidi woossida; Izikka wogolozan gelidi simmi bides.
38 Daydanthay izappe kezida addezi Yesusara issife daana mala woossides. 39 Gido attin Yesusi iza “Neso simmada Xoossi nees ooththida gita miish yoota” giidi moyzides. Addezikka Yesusi izas ooththida gita miish ba kataman diza asas ubbas qoncen yootishe bides.
Ya7iroosa naanne Yesusa may7o bochchida macasayo
(Mato 9:18-26; Mar 5:21-43)
40 Asay wuri Yesusa yuussa naagishe gam7ida gish izi simmishin ufayssan mokki ekkida. 41 He wode Iya7iroosa geetettiza Ayhuda Woosa Keeththe halaqay yiidi Yesusa toho bolla kundidi baso baana mala woossides. 42 Izi hessatho oychiday izas tammanne nam7u layth kumida issi maca nay sakettada shempo bolla diza gishassa.
Izi hee buussan dishin derey daridi ba giddon sugettidi iza keehi un7isides. 43 Tammanne nam7u layth suuthi izippe gukkishin diza issi macasaya baas diza miisha wursa dhale eriza asatas imma wursin izo pathanas dandayida asi issadeyka baawa. 44 Izakka guyera shiiqada Yesusa afala macarata bochchadus; izippe gukkiza suuthay heerakka eqqi aggides
45 Yesusikka “Tana bochchiday oonee?” gides. Wurikka nuni bochchibeekko gi kadida wode Phexroosi zaaridi “Godo! Asi wuri yuuyi aadhdhidi nena suggerethidi un7isees” gides.
46 Gido attin Yesusi “Asi tana bochchides; wolqay taappe kezidayssa ta erays” gides.
47 Macasaya eretonta qotettada baanas dandayontayssa erada kokkorashe yaada Yesusa sinthan kundadus. Izakka Yesusa waana bochchidakkonne qasseka ellera waana paxidakko ubba asa sinthan yootadus. 48 Izikka “Ta naye! Ne ammanoy nena pathides; saron ba!” gides.
49 Yesusi buro macasays haasaya bolla dishin Ayhuda Woosa Keeththe halaqa Iya7iroosa keeththafe issi asi Iya7iroosas “Ne naya hayqqadus; hessa gish hayssafe guye astamareza mela daabursofa!” gides.
50 Yesusi hessa siydi Iya7iroosa “Aykkoy ba; babbofa! Ammana attin ne naya paxana” gides.
51 Yesusi Iya7iroosa keeththe geliza wode Phexroosa, Yohannisanne Yaqoobe qasseka nay aawappenne aayeyippe attin haray oonikka izara gelana mala koybenna. 52 He wode asay wuri nays “Wuu wuy!” gi waassi yeekkishin Yesusi “Yeekkofte iza ichchadus attin hayqqabeekku” gides.
53 Asaykka naya hayqqidayssa eriza gish Yesusa bolla miicides. 54 Gido attin izi nay kushe oykkidi “Ta naye! Denda!” gides. 55 Nays shempoykka simmides. Heerakka denda eqqadus; Yesusikka izis miza miish immana mala azazides. 56 Nayo yelidaytikka malalettida. Gido attin izi hanidayssa oonaska yootonta mala azazides.

*8:16 Mato 5:15; Luqa 11:33

*8:17 Mato 10:26; Luqa 12:2

*8:18 Mato 25:29; Luqa 19:26