9
Yesusi Hawaareta Mishiraachcho qaala yootana mala kiittides
(Mato 10:5-15; Mar 6:7-13)
Yesusikka tammanne nam7u Hawaareta issife xeygidi daydanthata kessana malanne hargefe pathana mala istas wolqanne godateth immides: Qasseka Xoossa Kawoteththa yootanassinne hargizayta pathanas ista kiittides. Istas “Oge bishe guufe woykko, qaraxite woykko, quma woykko, miishe woykko nam7u may7o oykki baanas koshshenna. * Luqa 10:4-11 Inteka he katamaype kezana gakkanaas koyro gelida oona keeththanka gidin heen gam7ite. Katama asay intena mokki ekkonta ixikko he katamaype kezidi intena mokkontaytas marka gidana mala inte tohon diza gudulla pittidi kezite” gides.
Istika Goday gida mala kezidi Mishiraachcho qaala yootishenne harganchata pathishe gutan gutan yuuyida.
Herdoossi Yesusa wore siydes
(Mato 14:1-12; Mar 6:14-29)
7-8 He wode issi issi asati “Yohannisi hayqoppe dendides” baggayti “Elaassi kezidi beettides.” Qasse baggayti “Beni nabetappe issoy hayqoppe dendides” giidi haasayettiza gish Yuhuda biitta haariza Herdoossi hessa siydi haniza miishan ba woznan metotettides. Herdoosikka “Tani iza qoodhe qanxida Xammaqiza Yohannisi hayqides. Histin iza gish hayssa mala haasayettishin ta siyizays izi oonee?” giidi iza ba ayfera beyana koydes.
Yesusi ichashu shi asa mizides
(Mato 14:13-21; Mar 6:30-44; Yoha 6:1-14)
10 Hawaaretikka simmidi isti ooththidayssa wursi Yesusas yootida. Izikka ista xalla banara ekkidi Betesayda geetettiza pooqethan diza katama bides. 11 Gido attin daro asay hessa eridi ista kaallides. Izikka ista mokki ekkidi Xoossa Kawoteththa gish yootides. Qasseka hargefe pathanas bessizayta pathides.
12 Gadey lem7ishin tammanne nam7u Hawaareti izakko shiiqidi “Nuni dizay bazzo biittan gidida gish asay biidi baas aqanasonne miza miish koyana mala asa moyza” gida.
13 Gido attin izi istas zaaridi “Inte istas mizaz immite” gides. Istika “Nuus ichashu ukethafenne nam7u moleppe haray ba. Ha asas gidiza kath koshshikko shammanaas bessees” gida. 14 Yesusikka bana kaallizayta “Asa ichashu tammu, ichashu tammu histi shaakki shaakki utisite” gides. Heenka ichashu shi gidiza attumasay dees. 15 Yesusa kaallizaytikka Yesusi azazida mala asa wursi utisida. 16 Yesusikka ichashu ukethanne nam7u moleta oykidi pude salo xeelidi Xoossa galatides. Izikka uketha menthidi asa gaththana mala bana kaallizaytas immides. 17 Asay wurikka miidi kaallides. Yesusa kaallizaytikka asappe attida tammanne nam7u leemate kumeth maaddafe denthida.
Phexroosa ammanonne iza markateth
(Mato 16:13-19; Mar 8:27-29)
18 Issi gallas Yesusi barka woossishin iza kaallizayti izakko yida. Izikka ista “Asay tana oona gizee?” giidi oychides.
19 Istika izas “Issi issi asay Xammaqiza Yohannisa; baggayti Elaasa; harati qasse beni nabetappe issoy hayqoppe dendides geetes” gida.
20 Izikka ista “Intech tana oona geetii?” giidi oychides. Phexroosikka “Neni Xoossafe kiitettida Kirstoosa” giidi zaarides. * Yoha 6:68-69
Yesusa kaaloy qanxisiza waaga
(Mato 10:38-39; 16:24-28; Mar 8:34-38; Luqa 14:25-27)
21 Yesusikka ista “Hayssa oonaska yootoppite” giidi minthi yootidi 22 Qasseka “Asa Nay daro waaye ekkanas bessees; dere cimatan, Qeese halaqataninne Muse woga xaafizaytan ixettananne ista kushen hayqqanassinne heedzdzantho gallassan hayqoppe dendana” gides.
23-24 Qasseka ubbas “Ba shempo ashshana giza asi wuri dhayssana shin ba shempo ta gish giidi dhaysiza asi ashshana. Hessa gish tana kaallana koyiza asi diikko bana kaddo; ubba gallas ba masqale tookkidi tana kaallo. * Mato 10:38-39; Luqa 14:27; 17:33; Yoha 12:25 25 Asi alame go7a mule demmidi ba shempo dhayssikko aaza go7ay dizee? 26 Oonikka tananinne ta qaalan yeelattikko Asa Nay ba bonchora, Aawa bonchoranne Geeshsha kiitanchata bonchora yiza wode tani izan yeelatana. 27 Ta intes tumu gays; hayssan eqqida asappe hayqqanappe sinthan Xoossa Kawoteth beyana issi issi asati deettes” gides.
Yesusa medhoy lamettides
(Mato 17:1-8; Mar 9:2-8)
28 Yesusi hessa gida osupun gallassa malappe guye woossanas zuma bolla kezides. Bishe banara Phexroosa, Yohannisanne Yaqoobe ekki bides. 29 Izi woossishin iza ayfesoy laamettides. Iza medhaykka wolqantha mala xoliqidi boottiides. 30 Nam7u asati Museynne Elaassi izara haasayettida 31 Istika bonchora qoncidi Yerusalamen polettana diza Yesusa hayqo gish haasa7ettida. 32 Phexroosanne izara dizayta deexo dhiskoy oykkides. Istika dhiskofe beeggidi Yesusa bonchonne nam7u asi izara eqqidayta beyida. 33 He nam7u asati Yesusappe shaaketi bishin Phexroosi Yesusa “Godo! Issi daase nees, issi daase Muses, issi daase Elaasas ooththidi haan dizaakko nuus lo7okko! Shin” gides. Gido attin Phexroosi ba gizayssa eronta gides.
34 Izi hessa haasayishin shaaray yiidi ista geenthides. Shaara giddo gelidi babbida. 35 Shaara giddofekka “Tani doorida ta nay hayssa; iza siyite” giza qaalay seetettides. * Isa 42:1; Mato 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luqa 3:22
36 Qaalay seetettida wode Yesusi xalla beettides. Yesusa kaallizaytikka hanida miisha wursi ba woznan oykkida attin oonaska yootibeetenna.
Yesusi iita ayanay oykkida naaza pathides
(Mato 17:14-18; Mar 9:14-27)
37 Wontetha gallas isti zuma bollafe wodhdhin daro asay yiidi Yesusara gaaggides. 38 He wode asa giddofe issadey qaala dhoqu histidi “Tamarisizaysso! Taas issi nay xalla diza gish iza ne xeellana mala ta nena woossays. 39 Iza iita ayanay oykkishin hassa7ay baynda waasses; qaketishe duunara gopponto kessees; qoho gaththidappe guye daro waayssidi aggees. 40 Nena kaallizayti naazappe kessana mala ista ta woossadis; gido attin kessana dandayibeetenna” gides.
41 Yesusikka istas zaaridi “Ammanonta ha wode wobe asato! Tani intenara ayde gakkanaas daanee? Intenaka ayde gakkanaas dandayanee? Naaza ane ha eha!” gides.
42 Naazi yishin iita ayanay iza bollafe yeggin qaketides. Yesusikka iita ayanaza seeridi naaza pathidi naaza aawas immides. 43 Asaykka wuri Xoossa gitateththan malalettides.
Yesusi ba hayqo gish nam7antho yootides
(Mato 17:22-23; Mar 9:30-32)
Izi ooththidayssan asay wuri malaletishin Yesusi bana kaallizayta 44 “Asa nay asa kushen aadhdhidi imettana; inteka ha yo7oza baloppite” gides.
45 Gido attin izi gizayssi istas gelibeenna. Ays giikko isti akeekkonta mala yo7ozi istafe geemettides; zaaridikka oychonta mala babbida.
Ubbaafe aadhdhizay oonee?
(Mato 18:1-5; Mar 9:33-37)
46 Iza kaallizayti “Ooni oonappe aadhdhizee?” giidi ba giddon palamettida. * Luqa 22:24 47 Yesusikka ista wozna qofa eridi guutha naa ekki yiidi ba matan essidi 48 “Ha guutha naa ta sunthan ekkizaddey oonikka diikko tana ekkees; tana ekkizaddeyka tana kiittidayssa ekkees. Inte ubbafe guutha asi izi ubbaafe aadhdhees” gides. * Mato 10:40; Luqa 10:16; Yoha 13:20
Inte gizayssa ixontay inte bagga
(Mar 9:38-40)
49 Yohannisikka “Godo! Issi asi ne sunthan daydanth kessishin beydos. Gido attin izi nunara kaallonta gish digganas koydos” gides.
50 Yesusikka “Intena ixonta asi wuri inte bagga gidida gish diggofte” gides.
Samaariya asay Yesusa mokanas koybetenna
51 Yesusi salo biza wodey matida gish Yerusalame baanas dendides. 52 Izikka sinthathidi ase kiittides. Istika koshshiza miish giigissanappe kasetidi Samaariya biittan diza issi guta bida. 53 Gido attin derey izi Yerusalame bizayssa erida gish mokki ekkibeetenna. 54 Iza kaallizaytappe Yaqoobeynne Yohannisi hanizayssa beyidi “Godo! Elaassi ooththoyssatho ‘Tamay saloppe wodhdhidi ista dip histo!’ giidi azazana mala koyay?” gida. * Issi issi Geeshsha Maxaafati “Eliyasi ooththoyssa mala” giza qaala gujjetes.* 2Kawo 1:9-16
55 Gido attin Yesusi Istako yuuyidi “Intes ay mala ayanay dizakkonne erekketii? Asa Nay yiday asa shempo ashshanas attin dhayssanas gidenna” giidi ista seerides. 56 Isti wurikka hara guta bida.
Yesusa kaallizayta gakkiza paace
(Mato 8:19-22)
57 Istika birshin issi asi istako shiiqidi “Tani neni biza ubbaso nena ta kaallana” gides.
58 Yesusi “Workenatas aqiza ollay, kafotas qasse aqiza kafo keeththi dees; gido attin asa naas ba hu7e ayssizasoykka baawa” gides.
59 Yesusikka hinkoyssa “Tana kaalla” gides. He addezikka “Godo! Ta kaseta baada ta aawa moogoo?” gides.
60 Yesusikka “Aggaga, hayqqidayti hayqqidayta moogeto. Neni gidikko baada Xoossa Kawoteththa asas yoota” gides.
61 Qasseka hara asi “Godo! Ta nena kaallana shin koyro soo baada ta keeththa asa saro gaada yo7oo?” gides. * 1Kawo 19:20
62 Gido attin Yesusi “Boora kaso oykkidi goyishe guye zaari xeellizadey oonikka Xoossa Kawoteththas bessenna” gides.

*9:3 Luqa 10:4-11

*9:20 Yoha 6:68-69

*9:23-24 Mato 10:38-39; Luqa 14:27; 17:33; Yoha 12:25

*9:35 Isa 42:1; Mato 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luqa 3:22

*9:46 Luqa 22:24

*9:48 Mato 10:40; Luqa 10:16; Yoha 13:20

*9:54 Issi issi Geeshsha Maxaafati “Eliyasi ooththoyssa mala” giza qaala gujjetes.

*9:54 2Kawo 1:9-16

*9:61 1Kawo 19:20