11
Yesusi woossa gish tamarsides
(Mato 6:9-13; 7:7-11)
Issi gallas Yesusi issison woossides; izi woossa wursishin iza kaallizaytappe issoy “Godo! Xammaqiza Yohannisi bana kaallizayta woossa tamarsidayssatho nekka nuna woossa tamarsa!” gides.
Izikka istas “Woossishe
‘Nu Aawawu! Ne sunthi anjetto;
ne kawotethi haayo;
hachchis gidiza quma nuus imma;
nuna qohidayta nu maariza mala nuna maara;
paacenka nuna gelthofa’ gi woossite” gides.
5-6 Qasseka “Intefe issaddes laggey diikko leela gidoth he laggezaso biidi ‘Taas issi imaththi ogeppe yiin mizana kath baynda gish heedzdzu solloy diikko taas tal7arikii?’ Laggezikka zaaridi ‘Tana waaysoppa; kareykka gordettides; tanikka naytara ichchadis. Ha7i dendada immanas dandaykke’ gaandee? Takka intes yootays laggetetha gish dendidi immonta aggikkokka izi oychon salethida gish dendidi koyizayssa wursi immides.
“Hessa gish tani intes gizay; woossite intes imettana; koyite inte demmenna; kare qoxite intes doyettana. 10 Ays giikko woossizay wuri ekkana; koyizaykka demmenna kare qoxizadeska doyettana.
11 “Intefe aawa gidi uttidi izi yelida nay mole oychikko shoosh immizay daandee? 12 Woykko phuuphulle oychikko masimaso immizay daandee? 13 Inte iitata gidishe inte naytas lo7o imota imo erikko; salon diza inte Aaway bana woossizaytas Xillo Ayanan wosti darsi immenee?” gides.
Yesusanne Bi7elizeebula
(Mato 12:22-30; Mar 3:20-27)
14 Issi gallas Yesusi haasayssonta duude daydanth kessides. Daydanthazikka kezidappe guye duuna duude addezi haasaydes; beyida asatikka darsi malalettida. 15 Gido attin issi issi asati “Bi7elizeebula geetettiza daydanthata halaqan daydanthata kessees” gida. * Mato 9:34; 10:25
16 Issi issi asay iza paacanas “Saloppe malata bessa” giidi oychida. * Mato 12:38; 16:1; Mar 8:11 17 Gido attin Yesusi ista qofa eridi “Ba giddon shaakettiza kawotethi wuri dhayana; ba giddon sigay baynda keeththikka kundana. 18 Inte tana ‘Bi7elizebulan daydanthata kessees’ giidi haasayeta shin Xala7eykka ba giddon issoy issafe shaaketikko iza kawotethi waani minnanee? 19 Histikko tani daydanthata Bi7elizeebula kessikko inte nayti oonan kessandetoo? Hessa gish inte nayti inte bolla pirdizayta gidana. 20 Gido attin tani daydanthata kessizay Xoossa wolqan gakkides; Xoossa Kawoteththay inteko matidaro erite.
21 “Mino asi lo7ethi gixxettidi ba keeththe naagikko keeththan diza miishi lo7on naagettes. 22 Gido attin izappe hara mino asi yiidi xoonikko izi ammanettida ola miishata woththi ekkidi izas diza haarozakka wursi haras gishanna.
23 “Tanara gidontay tanara eqettes; tanarakka shiishontadey laalles, * Mar 9:40
Iita ayanay aggi bidaso simmi yuus
(Mato 12:43-45)
24 “Tuna ayanay asappe kezida wode shemposo koyishe haaththi baynda mela soon waayetees; shemposoy dhaykko ‘Tani kase kezidaso guye simmana’ gees. 25 Izappe simmidi yishin kase izi aggi bida keeththay pitettidinne giigi uttidayssa demmees. 26 Hessafe simmi biidi baappe iitiza hara laapun daydanthata banara ekkidi yees; istika gelidi heen daana; Hessadeska koyroyssafe guyeyssi keehi iita gidana” gida.
Tumu anjo
27 Yesusi hessa haasayiza wode asa giddofe issi macas dizaara ba qaala dhoqu ooththada “Nena tookkida qanthinne ne dhammida dhanthati anjettidayta” gadus.
28 Gido attin izi “Anjettidayti Xoossa qaala siydi azazettizayta” gides.
Yoonaassi malata gideth
(Mato 12:38-42; Mar 8:12)
29 Daro derey Yesusakko shiiqida wode Yesusi “Hayssi yelettay iita yeletta; gita malata beyanas koyees. Gido attin Yoonaasa malatappe hara dumma malatay imettenna. 30 Gaasoyka Yoonaassi Nanawe asas malata gidida mala asa nay tani ha yelettas malata gidana. * Yoha 3:4 31 Dugeha dere maca kawoya Solomoone erateth beyanas biitta gaxappe dendada yida gish pirda wode iza ha yelettara dendada pirdana; hekko Solomooneppe aadhdhizaddey haan dees. * 1Kawo 10:1-10; 2Taar 9:1-12 32 Yoonaassi sabakishin siydi Nanawe asay ba nagarappe maarottida gish ha yelettara issife dendidi pirdana. Gido attin Yonaasappe aadhdhizay haan dees.
33 “Xompe oythidi kareppe geliza asas poo7ana mala qonceson wothetes attin geemason woththiza asi deenna. 34 Ne asatethas poo7oy ne ayfe; ne ayfey paxa gidikko ne kumeththa asatethay po7o gidana. Ne ayfey saketikko ne kumeththa asatethay dhuma gidana. 35 Hessa gish nenan diza poo7oy dhumonta mala naagetta. 36 Histikko ne asatethay poo7o gidikko dhumida asatethi deenna aggikko ne kumeththa asatethay xompe lo7ethi poo7iza mala lo7i beettanna” gides.
Yesusi Farsaaweetanne woga tamarsizayta walassides
(Mato 23:1-36; Mar 12:38-40)
37 Yesusi haasaya wursida mala issi Farsaawey banara quma maanas Yesusa xeygides. 38 Yesusi quma maana kushe mecetonta aggidayssa beyidi malalettida.
39 Goday izas “Ha7i inte Farsaaweeti xu7assinne keres bolla bagga meeci geeshsheta; inte gido baggazi uzetethaninne iitatethan kumides. 40 Inteno eeyato! Kare bagga medhdhiday gido bagga medhibenee? 41 Yo7on gidikko giddon dizayssa muxuwata immite; he wode wurikka intes geesh gidana.
42 “Inteno Farsaaweeto! Intes ayye ana! Anugappenne xalotappe qasseka dumma dumma kathafe tammafe issino kesseeta; gido attin tuma pirdanne Xoossa dosanayssa aggi aadhdheta. Yo7on gidikko inte aggi aadhdhanas bessenna. Hankoyssa aggonta inte ooththana bessizaytikka hayta.
43 “Inteno Farsaaweeto! Intes aayye-ana! Ayhuda Woosa Keeththan uttanas boncho oyde koyeeta; giya giddonka asay inte sinthan hokkana mala doseeta. 44 Asi eronta iza bollara biza qotetti diza duufo inte misattiza gish intena aayye-ana!” gida.
45 Muse woga erizaytappe issoy zaaridi “Astamaare! Ne hessatho haasayiza wode nunakka cayaassa” gides.
46 Yesusikka zaaridi “Inteno Muse woga erizaytto inteska aayye-ana! Asi tookkanas dandayonta deexo tooho asa toosseta. Inte gidikko intes biradhdhe xeeranikka bochchekketa.
47 “Inte Aawati wodhida nabeta duufo inte lo7ethiza gish intes ayye ana. 48 Histikko inte inte aawata ooso minthiza markata; isti nabeta wodhida; inteka ista duufo lo7etheeta.
49 “Hessa gish Xoossa erateth hizgadus ‘Nabetanne Hawaareta ta istas yeddana; istika istafe issa issa wodhana; haratakka gooddana. 50 Hessa gish ha yelettay biittay medhettosoppe ha7i gakkanaas gukkida nabeta ubba suutha gish oyshettana. 51 Aabeele suuthafe oykkidi yarshizasoppenne Xoossa Keeththa giddon gukkida Zakaraasa suutha gakkanaas koyeettes.’ Ee ta intes gizay ha yelettay hayssas oyshettana.
52 “Inteno woga erizayto! Intes aayye-ana! Eratetha penge qulfe wolqara woththi ekkidi inteska gelibeekketa; gelanaytaka diggeeta” gides.
53 Yesusi heeppe kezidappe guye Xaafetinne Farsaaweeti eqettishe oyshan shempo diggida. 54 Iza duunappe keziza qaalan iza qaxanas naagettida.

*11:15 Mato 9:34; 10:25

*11:16 Mato 12:38; 16:1; Mar 8:11

*11:23 Mar 9:40

*11:30 Yoha 3:4

*11:31 1Kawo 10:1-10; 2Taar 9:1-12