12
Yesusi “Lo7o misatiza Farsaaweeta iitatethafe naagetite” gides
He wode daro derey ba giddon issoy issara yedhettana gakkanaas shiiqi uttidashe Yesusi bana kaallizayta “Farsaaweeta irshofe naagettite; hessika qoodheppe qommo hano. * Mato 16:6; Mar 8:15 Qonconta kamettidi attanaynne erettonta qotan attana miishi deenna. * Mar 4:22; Luqa 8:17 Hessa gish inte geeman haasayidazi wuri qonce kezana; qasseka inte qol7an haythan sasuketi haasayidazi wuri dere sinthan yootettana.
Oonas babbanas bessizakkonne
(Mato 10:28-31)
“Ta laggeto! Ta intes gizay asho xalla wodhanappe attin hara aykkokka ooththanas dandayontaytas babbofte. Gido attin inte babbanas bessizay oonakkonne ta intena bessana; asho wodhidappe guye ashonne shempo issife gaththi Gaanname taman yegganas dandayizayssas babbite. Ee izas babbite gays.
“Siine kafo ichashati nam7u santes bayzettetes; gido attin istafe issiniyoka Xoossi dogenna. Inte hu7e binanay kumeth taybon dees. Hessa gish babbofte; daro Siine kafotappe inte aadhdheta.
Kirstoosa gish markattana koshshees
(Mato 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
“Ta intes yootays ta gish asa sinthan markattiza asa ubbas Asa Nay qasseka Xoossa kiitancha sinthan iza gish markattana. Gido attin asa sinthan tana kaadidadey Xoossa Kiitancha sinthan kaadettana.
10 “Asa Naa bolla kawushsha qaala haasayizades nagaray wuri maarettana shin Xillo Ayana cayizadey maarettenna. * Mato 12:32; Mar 3:29
11 “Asay intena oykkidi dere haarizaytakkonne godattizaytakko, Ayhuda Woosa Keeththe oykki efikko ‘Ay gi zaarinoo? Ay giinoo?’ giidi hirgofte. 12 Ays giikko inte haasayanas bessizayssa Xillo Ayanay he wode intena tamarsana.”
Dure addeza eeyateth
13 Daro asa giddofe issadey “Astamaare! Ta ishay nu aawa laata miishafe tana gakkizayssa taas immana mala izas yoota” gides.
14 Yesusikka “Haysso! Tana inte bolla pirdiza daanna ooththiday oonee?” gides. 15 Qasseka istas “Asas daro miish diikkokka shempoy he duretethan doonta gish naagettite; yiiqetethafe intena keehi naagite” gides.
16 Zaarethidikka istas “Lo7ethi kath immiza gade goda gidida issi dure asi dees. 17 He addezikka ba woznan ‘Ta kaththa shiishada woththizassoy baynda gish ay ooththoo?’ giidi qoppides.
18 “Addezikka ‘Taas diza gootarata laallada hara aakkizaz keexana; histada taas diza kathaanne taas dizaz wursa izan shiishana. 19 Ta shempoyokka ta shempoye! Daro wodes gidiza kath shiishida gish shempa uttada ma; uya; ufayeta’ gaana gides.
20 “Gido attin ‘Xoossi haysso eeyazo! Ne shempoyo hachchi omars neeppe ekkana koyeettes; hessa gish ne nees shiishidays oonas gidanee?’ gides.
21 “Hessa gish Xoossa achchan dure gidonta baas miishe shiishshiza asa wursethikka hessa mala” gi leemison yootides.
Xoossan ammaneteth
(Mato 6:25-34)
22 Hessafe guye Yesusi bana kaallizaytas “Intes ta yootays inte duussas ‘Ay maanakkonne woykko inte bollas ay may7anakkonne’ giidi ceecoppite. 23 Ays giikko shempoy kathafe asatethi qasse may7oppe aadhdhees. 24 Quurota xeellite zeretenna; maxetenna; kath shiishshiza gootaray istas baawa shin Xoossi ista mizees. Histikko inte istafe keehi aadhdheketii? 25 Gido attin intefe darsi qoppidi ba laytha bolla issi gallas gujjana dandayizay oonee? * ba laytha bolla issi gallas gujjana gizayssa issi issi Geeshsha maxaafeta birsheththan baassi diza adusatetha bolla issi wadha pude gujanas dandayizay oonee? gizazi dees. 26 Histikko guutha miish oosoy intes dandayettontashe ays hara miishas keehi qoppetii?
27 “Ciishshati waanidi diccizaakkonne ane xeellite; waayettenna; suqetenna; gido attin ta intes yootays; Solomooneykka gita asa shin istafe issineytho may7ibenna. * 1Kawo 10:4-7; 2Taar 9:3-6 28 Histikko Xoossi hachchi beettidi wonto taman wodhdhana maata hayssatho mayziza gidikko inteno ammanoy paccidayto! Intena wosti aaththi mayizenee?
29 “Hessa gish ‘Ay miinoo? Ay may7inoo?’ giidi inte woznay darsi qoppofo. 30 Biitta bollan diza asi wuri hayssa koyees; gido attin hayssi wuri intes koshshizayssa inte Salo Aaway erees. 31 Ubbafekka koyrothidi Xoossa kawoteth koyite; hayssi wuri intes gujeti imettana.
Sa7a bolla miishe shiishshanaas bessenna
(Mato 6:19-21)
32 “Inteno guutha wude mehe mala gididayto! Kawoteth intes immanas inte Aawas lo7o qofa gidida gish babbofte. 33 Intes dizayssa bayzidi manqotas immite; kaysoy ekkontason, bilay moontason, cimmoonta korojon wuronta miish salon shiishshite. 34 Inte woznay inte miishi dizason daana” gides.
Oosanchata minoteth
35 “Qanthan gixxidi giigetite, inte poo7oykka poo7o, * Mato 25:1-13 36 Ista goday bulacha diggisappe simmidi yaanashe naagetizaytanne izi yiidi penge qoxishin elle doyanas giigi uttida asata misatite. * Mar 13:34-36 37 Ista goday yiza wode dhiskonta naagidi uttida ashkarati isti anjettidayta; ta intes tumu gays; ista goday baas qanthan gixxi eqqidi ista maaddan uttissidi muzana. 38 Omars woykko leela gidoththan yiidi isti dhiskonta dishin demmikko he ashkarati anjettidayta. 39 Kaysoy ay wode yaanakkon eriza gididakko keeththa goday kaysoy bookkishin co7u giidi bessontayssa erite. * Mato 24:43-44 40 Asa Nay inte qopponta woden yaanayssa eridi inteka giigettidi naagite” gides.
Iita oosanchatanne lo7o oosanchata leemiso
(Mato 24:45-51)
41 Phexroosikka “Godo! Hayssa leemiso ne yootizay nuus xallayee? Ubba asassaraa?” gides.
42 Godayka “Histikko baso asas koshshiza woden quma immana mala keeththadey keeththa asa bolla woththiza ammanettida woznama asi oonee? 43 Goday simmishin hessatho ooththishe beettizaddey izi anjettidade. 44 Ta intes tumu gays; baas diza miish ubba bolla hessade godassana. 45 Gido attin ‘Izadey ta goday elle yeenna gam7ana’ giidi qoppidi adde ashkaratanne maca ashkarata bukkikko, qasseka koyda mala miidinne uyidi mathotikko, 46 hessade goday izi qopponta gallassan yaana giidi ezugonta saaten yaana. Yiidikka iza qanxerethi yeggidi iza exa ammanontaytara issife ooththana.
47 “Ba goda qofa eridi giigetontaynne goda shene ooththonta ashkaray iita shoch shocettana. 48 Gido attin eronta dishe shochas bessiza mooro ooththida ashkaray guuthara shocettana. Daro imettida asa ubbafe daroy koyeettes; daro hadara ekkidadefe daroy koyeettes.
Wursi aggidi Yesusa kaalo
(Mato 10:34-36)
49 “Tani yiday biitta bollan tama eethanassa. He tamay ha7i eexxi kezidakko tana daro ufayssana. 50 Gido attin tani xammaqettana xinqatay dees; he xinqatay polettanashe tani keeha metottettadis. * Mar 10:38 51 Intes tani biitta bolla saro ehana yida misatizee? Gidenna; ta intes yootays tani yiday issa issafe shaakanassa. 52 Hayssafe sinthan issi keeththan ba giddon shaaketida ichashu asati daana. Nam7ati heedzdzata bolla heedzdzati nam7ata bolla dendidi ba giddon shaakettana. 53 Aaway ba attuma naa bolla, attuma naykka ba aawa bolla, aaya ba maca nay bolla maca nayakka ba aayey bolla, bollota ba naa mach bolla, naa machaka ba bolloti bolla dendidi ba giddon shaakettana” gides. * Mik 7:6
Wodeza hanota ero
(Mato 16:2-3)
54 Qasseka derezas “Inte awa arshey mokiza baggara shaaray kezishin beyidi ‘Elleraka iray yaana’ gees geeta; inte gida malaka hanees. 55 Dugeha baggara pudeha carkishin gallassay ho7o gidana geeta; inte gida malaka hanees. 56 Inteno! Lo7o misatiza iitato; saloyssanne sa7a medha beyidi hananayssa ereeta shin histin ha wodeza eroy intena waani xoonizee?” gides.
57 “Histikko inte ays tuma pirdeketii?
Morkera sigeteth
(Mato 5:25-26)
58 “Ne morkera daanna sinthan eqqana bishin buro oge bollan dashe izara giigana oge koya; ne histonta aggikko izi nena goochchidi daanna sinth efana; daannaykka nena aaththidi halaqas immana; halaqayka nena woynen yeggana. 59 Ta nees yootays; daannay pirdida wursetha santimeyo qanxa wursana gakkanaas heeppe kezakka.”

*12:1 Mato 16:6; Mar 8:15

*12:2 Mar 4:22; Luqa 8:17

*12:10 Mato 12:32; Mar 3:29

*12:25 ba laytha bolla issi gallas gujjana gizayssa issi issi Geeshsha maxaafeta birsheththan baassi diza adusatetha bolla issi wadha pude gujanas dandayizay oonee? gizazi dees.

*12:27 1Kawo 10:4-7; 2Taar 9:3-6

*12:35 Mato 25:1-13

*12:36 Mar 13:34-36

*12:39 Mato 24:43-44

*12:50 Mar 10:38

*12:53 Mik 7:6