16
Cinca henthancha leemiso
Yesusi bana kaallizaytas “Issi dure adde dayssas iza keeththa ayssiza issi asi dees; izi he dure addeza miisha ogey baynda laallizayssa worey ha dure addeza haythan wodhdhides. Dure addezi he addeza xeygidi ‘Haysso ta siyzayssi hessi aazee? Hayssafe doommada ne ta keeththas ayssizadde gidanas dandayonta gish ne alafetetha giddon diza miisha oykkida mazgaba taas zaara’ gides.
“Keeththa ayssiza addezi ba woznara ‘Ta goday tana ta alafetethafe gooddana gees; goya maanas taas wolqay baawa; woossanas yeellatays; hessa gidida gish ay ooththoo?’ giidi, tani alafetethafe kezikko asay tana mokki ekkana mala ooththana oge ta erays.
“Hessa gish iza goda accoy ista bolla diza asata issa issa xeygides. Koyro yidayssa ‘Ne bolla goda acoy aapunee?’ gides.
“ ‘Issi xeetu xaaro kumeththa zaytey ta bolla dees’ gides. Alafezi zaaridi kase ne faramida waraqata heyi ekka uttada elle ichashu tammu xaaro gaada xaafa gides.
“Kaallidi hankoyssa ‘Nech ne bolla aappun dizee?’ gides. ‘Xeetu ogoro gistey dees’ gides. Alafezi zaaridi ‘Kase ne tal7ashe faramida waraqata hey osupun tammu ogoro gaada xaafa’ gides.
“Godazikka shocechiza alafezi ooththida cincateththa gish iza nashshides. Ha alame nayti bana misatizaytara diza gaaggoteththan poo7o naytappe aadhdhida cincata.
Miishe bessizason peysho koshshees
“Hessa gish tani intena gizay ha biitta miishay wurida wode merna keeththan inte ekettana mala ha7i intes diza miishara intes lagge medhite gays. 10 Guutha miishan ammanettizadey daro miishanka ammanettana; guutha miishan ammanettontadey daro miishanka ammanettenna. 11 Histikko inte ha biitta miishan ammanettonta ixikko tuma miisha hadara oykkite giidi ooni intes immanee? 12 Asa miishan inte ammanettonta ixikko intes buzo gidana miish ooni immanee?
13 “Nam7u godas issito issi bolla azazettana dandayizadey oonikka deenna; woykko issa dosidi issa ixees woykko issakko shiiqidi hankoyssa leqqees. Xoossasinne miishas issife gaththi haarettanas dandayekketa” gides. * Mato 6:24
14 Miish darsi siiqiza Farsaaweeti hessa wursi siydi Yesusa qidhida. 15 Yesusikka istas “Inte intena asa achchan xilliseta; gido attin Xoossi inte wozna erees. Asa achchan bonchettidadey Xoossa sinthan tuna” giidi istas yootides.
Muse woganne eko gelo gish
(Mato 5:31-32; 11:12-13; Mar 10:11-12)
16 “Muse wogaynne nabeti Yohannisi yaana gakkanaas yootishe gam7ida. Hessa kaallidi qasse Xoossa Kawoteththa Mishiraachcho qaalay sabakettides. Asi wurikka hee gelanas wadhettes. * Mato 11:12-13 17 Gido attin Muse wogappe issi qeerina kunda attanayssafe saloynne sa7ay aadhdhanayssi kawushsha gidana. * Mato 5:18
18 “Ba macho anji yeddidi hara macho ekkiza asi wurikka laymattes; ba azinappe anjetta bidaro ekkidayssikka laymattes. * Mato 5:32; 1Qoro 7:10-11
Dure addezanne manqo Alazaare
19 “Qasseka Yesusi istas ‘Lo7o may7o may7idi gallas gallas lo7o duussa ufayssan diza issi dure asi dees’ gides. 20 He addeza pengen kumeththa bollay madunth xalla gidida issi Alazaare geetettiza manqo adde dizayssi ichchidi dees. 21 Izikka he dure addeza keeththan asay kath mishin maaddafe gaden wodhdhiza suupa maxi maanas amottes. Kanatikka iza maduntha laacettes.
22 “Ha manqo addezi hayqqin Salo Kiitanchati Abrahaame ki7o ekki bida; qasse dure addezikka hayqqidi moogettides. 23 Izi Si7oolen waayettishe dhoqu giidi haahon Abrahaame xeellides; Alazaarekka ba ki7on oykki dishin beydes.
24 “Dure addezi ‘Aawa Abrahaame! Hayssan waayettiza taas michettarkii! Gi Alazaarey ba biradhe xeera irxa haaththan bochchidi ta inxars irxisana mala ha yeddarki!’ giidi waassides.
25 “Gido attin Abrahaamey ‘Ta naazo neni biitta bolla dashe lo7o duus de7idayssa mala Alazaarey kase waaye beyidayssa ne qoppa; gido attin ha7i izi ufayettishin neni waayetasa’ gides. 26 Hessi wuri hanishin haan diza asi haappe hee inteko aadhdhonta mala qasseka intekon dizay haa nuukko aadhdhana koyizadey haa aadhdhonta mala intessinne nuus giddon gita aafoy giigettides gides.
27-28 “Dure addezi qasse ‘Aabo! Hessi hessa gidikko neni Alazaare duge ta aawaso yeddana mala ta nena woossays; taas ichashu ishati deettes; hayti hayssa ha waayeso yoonta mala biidi istas lo7ethi yootana mala Alazaare yeddarkii?’ gides.
29 “Abrahaamey izas zaaridi ‘Museynne nabeti heen ista achchan diza gish istafe siyeto’ gides.
30 “Izikka zaaridi ‘Aawa Abrahaame hessa mala gidenna; hayqida asappe issidey hayqoppe dendi biikko isti Xoossa maarotethan gelana’ gides.
31 “Abrahaameyka zaaridi ‘Museynne nabeti gizayssa siyonta ixikko hayqqida asappe issadey dendidakkokka isti amanettenna’ ” gides.

*16:13 Mato 6:24

*16:16 Mato 11:12-13

*16:17 Mato 5:18

*16:18 Mato 5:32; 1Qoro 7:10-11