17
Asas dhuphe gidanappe naageteth
(Mato 18:6-7,21-22; Mar 9:42)
Yesusi bana kaallizayta “Asa dhuphidi nagaran yeggiza miishi yoonta aggenna; gido attin yaana dhuphezas gaaso gidizaddes aayye-ana! He addezi ha guuthatappe issas dhuphe gidanappe woxa shuchchi iza qoodhen qashetin abba gido izi yegetizakko izas lo7o gidana. Hessa gish inte hu7es naagetite. ‘Ne ishay nena qohikko hanqeta; izi ba mooro eridi simmikko maara.’ * Mato 18:15 Issi gallassan laapunto zaari zaari qohidi laapun tokka zaari zaari ‘Maara giikko maara’ ” gides.
Hawaaretikka “Godo! Nuus ammano gujja” gida.
Godaykka “Gaashe ayfe lagge ammanoy intes diikko hayssa ‘Eththa dhoqalleta baada abban gela tokketa’ inte giikko izi intes azazettana” gides.
7-8 Qasseka Yesusi “Inte giddofe issi asas goshshanchay woykko dorsa heemiza ashkaray diikko izi goshshasoppe simmishin ‘Taas maana kawo giigissa; ta maada uyana gakkanaas gixetada taas ooththa; hessafe guye baggan maandassanne uyandassa’ gees attin ha7i quma maana ha aadhdha gizee? Histikko he ashkara goday izi iza azazo polida gish iza galati erizee? 10 Hessa gish intenikka inte azazettidayssa wursi polida wode ‘Nuni go7ay baynda oosanchata nuus ooththanas bessizayssa poli ooththidos’ gite” gides.
Yesusi tammu asata inchiranchahargefe pathides
11 Hessafe guye Yesusi Yerusalame bishe Samaariyaranne Galila achchara aadhdhides. 12 Issi guta gelida wode inchiracha hargiza tammu asati iza demmida. Istika haahon eqqidi; 13 ba qaala dhoqu histidi “Yesusa! Godo! Nuus mishetarki!” gida.
14 Izikka ista beyidi “Biite! Intena Qeesetas bessite” gides. Istika buro bishe oge bolla paxida. * Lewe 14:1-32 15 Istafe issoy ba paxidayssa beyidi ba qaala dhoqu histidi Xoossa bonchishe simmides. 16 Izaadeyka Yesusa toho bolla kundidi galattides; izikka Samaariya biitta asa.
17 Yesusikka addeza “Paxidayti tamm as deettenee? Histin uddufunati awa bidoo? 18 Hayssa dumma dere addezappe attin Xoossa galatizay baawa guussee?” giidi oychides. 19 Addezakka zaaridi “Dendada ba! Nena ne ammanoy pathides” gides.
Xoossa Kawoteththa yuussa gish
(Mato 24:23-28,37-41)
20 “Xoossa Kawotethi ayde yaanee?” giidi Farsaaweeti Yesusa oychida wode Yesusi “Xoossa kawotethi beettiza malatatan yuukku. 21 Asay Xoossa kawotethi haan dawus woykko heen dawus gaanas dandayettenna; Xoossa kawotethi inte giddon dawus” giidi zaarides.
22 Bana kaallizaytaska “Asa Naa gallassatappe issi gallassayo beyanas inte amottana wodey yaana; gido attin inte beyekketa. 23 Asay intes ‘Haan dawus’ woykko ‘Heen dawus’ gaana shin inte ista kaallidi booppite. 24 Gaasoyka wolqanthi wolqamidi ha gaxappe he gaxa gakkanaas poo7isiza mala Asa Nay yiza gallas iza mala hanana. 25 Gido attin hayssi wuri hananappe koyro Asa Nay daro meto ekkanasinne hayssa ha yeletethan kadhettanas bessees.
26 “Nohe wode hanidayssa mala Asa Naa wodenka hessatho hanana. * Medhe 6:5-8 27 Nohey markaben gelana gallas gakkanaas asay mishininne uyishin; ekkishininne gelishin dhaysiza haaththi yiidi wursikka dhayssides. * Medhe 7:6-24
28 “Looxe wodekka iza mala hanides; asay meessinne uyees; bayizessinne shamees; tokkizaz tokkees; keeththika keexetes. 29 Gido attin Looxey Soddomeppe kezida gallas shuchinne mith qoronta diine tamay saloppe bukkidi wursi dhayssides.
30 “Asa Nay qonciza gallas hessatho hanana. 31 He wode ba keeththa bolla dizaddey oonikka keeththa giddon diza miish ekkana giidi duge wodhdhofo; hessathoka goshsha soon diza asi guye so simmofo. * Mato 24:17-18; Mar 13:15-16 32 Looxe macho qoppite. * Medhe 19:26 33 Ba de7o gam7isana koyizay wuri dhayssana; ba shempo aaththi immizaddey gam7isana. * Mato 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luqa 9:24; Yoha 12:25 34 Ta intes gizay he wode omars nam7u asi issi hiixan ichchana; issoneya ekettana; issoy attana. 35 Nam7u macasati issife gaaccishin issineya ekettana; hankoora attana. 36 Nam7u asi issife goshshason daana; issoy ekettana; issoy attana. * Issi issi Geeshsha Maxaafatan paydo 36 bolla diza qofa gujjetes; qofazikka Mato 24:40 dizayssa misatees.
37 “Istika zaaridi ‘Godo! Isti awa ekettanee?’ gida. Izikka ahay dizason ankoti shiiqana” gides.

*17:3 Mato 18:15

*17:14 Lewe 14:1-32

*17:26 Medhe 6:5-8

*17:27 Medhe 7:6-24

*17:31 Mato 24:17-18; Mar 13:15-16

*17:32 Medhe 19:26

*17:33 Mato 10:39; 16:25; Mar 8:35; Luqa 9:24; Yoha 12:25

*17:36 Issi issi Geeshsha Maxaafatan paydo 36 bolla diza qofa gujjetes; qofazikka Mato 24:40 dizayssa misatees.