18
Am7eyonne makala daanna
Bana kaallizayti azallonta ubba wode woossanas bessizaysa erisanas Yesusi ha leemisoza istas yootides. “Issi kataman Xoossas yayonta asinne bonchonta issi daannay dees. He katamanka issi am7e macassi dawus. Izakka “Ta balgarara taas mootoy diza gish pirdarkii?” gashe izakko simeretadus.
Daannazikka daro wode gakkanaas izis pirdibenna; gido attin guyeppe ba woznan “Xoossas yayonta asekka bonchonta aggikko, hanna am7e macasaya tana waayssiza gish ta izis pirdana Hessa histonta aggikko ubba wode simeretada iza tana daabbursana” gides.
“Godayka “Makalancha daannay gidayssa siyite; Xoossi qamma, gallasinne omars izakko waassiza doorettidaytas pirdeneyee? Tana ay metide! giidi ba maado gam7issandee? Ta intes gays; istas elle pirdana; gido attin Asa Nay yiza wode biitta bolla ammano demmandeshaa?” gides.
Otorancha Farsaaweenne ashke qaraxa shiishshizade leemiso
Bana xillo asa mala qoodidi ceeqettizaytassinne harata leqo ayfen xeellizaytas leemisora, 10 “Nam7u asati woossanas Xoossa Keeththe bida; issoy Farsaawe, hinkoyssi qaraxa shiishshizade. 11 Farsaaweezikka eqqidi ba gish ‘Xoosso! Tani hara asa mala bonqizadde, makalizade, laymatizade harappeka hayssa qaraxa shiishshizadde mala gidonta aggida gish ta nena galatays. 12 Saamintan nam7a xoomays; taas diza tammafe issa immays’ giidi woossides.
13 “Gido attin qaraxa shiishshizaddezi haahon eqqidi pude salo dhoqu giidi xeellanas koybenna; gido attin ba tira iccishe ‘Xoosso! Tana nagaranchaza maararki!’ gides.
14 “Ta intes yootays; Xoossa sinthan Farsaawezi xillotethi demmibenna shin hayssi qaraxizayssi xillidi baso simmides. Bana dhoqusizay wuri ziqqi gaana; bana ziqqisizay gidikko dhoqu gaana” gides. * Mato 23:12; Luqa 14:11
15 Yesusi bosherethana mala asay guutha nayta izakko ehides. Iza kaallizaytikka hessa beyidi hanqettida. 16 Gido attin Yesusi guutha nayta baako xeygidi “Guutha nayti taakko yaanayssa diggofte; Xoossa kawotethi haytanta malatassa. 17 Ta intes tumu gays; Xoossa kawotethi guutha naa mala ekkontay wuri izin gelenna” gides.
Ha biitta haaronne Salo Kawoteth
(Mato 19:16-30; Mar 10:17-31)
18 Ayhudata halaqatappe issoy “Kiya astamare! Merna de7o laattanas ta ay ooththoo?” giidi oychides.
19 Yesusikka “Aazas tana kiya gay? Issi Xoossafe attin hara kiyay deenna. 20 ‘Laymatoppa; wodhoppa; kaysotoppa; wordo markattofa; ne aawa boncha’ giza azazozata ne eraasa” gi zaarides. * Kessa 20:12-16; Zaare 5:16-20
21 Addezikka “Hayta gidikko guutha natetethafe doomada naagadis” gides.
22 Yesusikka hessa siydi “Histikko nees issi miishi paccees; nees dizazi wursa bayizada manqotas imma; salo mazgaban demmandasa; izappe guye yaada tana kaalla” gides. 23 Gido attin addezi hessa siyida wode daro haaroy izas diza gish keehi mishettides.
24 Yesusikka addeza xeelidi “Daro miishi diza asati Xoossa kawotethi gelanayssi ay mala meto! 25 Durey Xoossa kawoteth gelanayssafe Gaammelay narpe lukkora aadhdhanayssi matana” gides.
26 Hessa siyida asay “Histin ooni attana dandayizee?” gides.
27 Yesusikka asa achchan dandayetontay Xoossa achchan dandayettes gides.
28 Phexroosikka “Hekko nuni nuus dizaz ubba aggidi nena kaallidos” gides.
29 Yesusikka istas “Ta intes tumu gays; Xoossa Kawoteththa gish giidi ba keeththe, ba macho, ba ishanta woykko bana yelidayta woykko ba nayta aggidadey, 30 ha7i wode daro dakko kushe ekkontaynne yiza wode qasse merna de7o ekkontay oonikka deenna” gides.
Yesusi ba hayqo gishshinne dentha gish heedzdzantho yootides
(Mato 20:17-19; Mar 10:32-34)
31 Yesusikka bana kaalliza tammanne nam7ata dumma efidi “Ha7i nuni Yerusalame kezana goos; nabeti asa naa gish xaafidayssi wuri polettana. 32 Dere asas aaththi immana; istika iza qidhi ka7ananne waayssana; iza bolla cuttana. 33 garafana; hessafekka zaaridi wodhana; Izikka heedzdzantho gallas hayqoppe dendana” gides.
34 Iza kaallizayti gidikko hessa ubbafe issinoka eribeyttenna. Iza gizayssikka istas gelibenna. Izi aaza gish haasayidakkonne eribeyttenna.
35 Yesusi Iyarko geetettizaso matida wode issi qooqe addey oge duunan uttidi woosses. 36 He qooqe addezikka daro asay ogera aadhdhizayssa siydi “Hessi aazee?” gi oychides. 37 Istika izas “Naazirete Yesusi hayssara aadhdhees” giidi yootida.
38 Izikka “Dawute naa Yesusa taas qadheta” gi waassides.
39 Yesusappe sintheti bizayti “Co7u ga!” giidi hanqettida. Gido attin izi “Dawute nawu! Taas qadheta” giidi darsi waassides. 40 Yesusikka eqqidi addeza izakko ehanna mala azazides; izikka izakko shiiqida wode 41 “Ta nees ay ooththana mala koyay?” giidi oychides. Qooqezikka “Godo xeellanas koyays” gides.
42 Yesusikka “Nena ne ammanoy pathides xeella” gides. 43 Addezi heerakka xeellides; Xoossakka bonchishe Yesusa kaallides. Hessa beyida derey wuri Xoossa galattides.

*18:14 Mato 23:12; Luqa 14:11

*18:20 Kessa 20:12-16; Zaare 5:16-20