Matoosi Xaafida
Nu Goda Yesus Kirstoosa Mishiraachcho Qaala
Giddo qofa
Matoosa Mishiraachcho qaalay, Yesus Kirstoosi buroppe yaanayssa sinthasidi iza gish yootetida dere ashshanaddey iza gididayssanne Xoossi kase Gal7a Caaqo Maxaafan ba derezas immida hidota qaala kunthiday iza baggara gididayssa yootiza Mishiraachcho qaalara dees. Hessika he Mishiraachcho qaalay, Yesus Kirstoosi ista giddon yeletti diccida Ayhuda asas xalala gidonta alame asas kumethassa.
Matoosa Mishiraachcho qaalay, daroppe naagetethan giigettida maxaafa. Maxaafazi koyroppe Yesusas yeletetha gish yooto doommidi iza xinqate gishshinne izi paacetida paaceza lo7ethi yootidappe guye izi Galila deren sabakidayssa, tamarsidayssanne asa hargefe pathidayssa qoncisees. Qasseka Yesusi Galila dereppe Yerusalame bidayssa, izi hayssa ha alameza bolla de7ida de7o gishshinne ha alameza bolla gam7ida wursetha laythan wursetha saamintan hanida hanota gish yootes. Heytikka Yesusi kaqettidayssa, hayqqidayssanne hayqoppe dendidayssa.
Ha Mishiraachcho qaalazi, Yesusi Xoossa woga birshanaas izas godateththi dizaddenne Xoossa Kawoteththa gish tamarsiza gita astamare histi shiishshes. Iza timirtezappe dariza baggay ichashu dumma dumma kifilen shaaketees.
1. Xoossa Kawoteththan dizayta hano, ista ooso, ista shene, isti hanana mala istas bessizazinne istas bessiza wursetha exxa shaakki erissiza zuma bolla sabakida qaala (shempo 5-7)
2. Tammanne nam7u iza ashkarati Mishiraachcho qaala yootanas kiitetti bishin istas imettida wogata (shempo 10)
3. Xoossa Kawoteththa gish shiiqida dumma dumma leemisota (shempo 13)
4. Yesussa wosti kaallanakkonne istas gelana mala imettida timirte (shempo 18)
5. Hayssa ha wodeza wursetha gishshinne Xoossa Kawoteththay yaanayssa gish imettida timirte (shempo 24-25)
Ha maxaafay oykkida kumeththa qofa
Yesus Kirstoosa yeletetha zarkenne iza yeletetha 1:1-2:23
Xammaqiza Yohannisa ooso 3:1-12
Yesusa xammaqetethinne iza paaceteth 3:13-4:11
Yesusi Galilan ooso doommides 4:12-18:35
Yesusi Galilappe Yerusalame buus 19:1-20:34
Yesusa wursetha saamintan gakkida metota 21:1-27:66
Yesusi hayqoppe dendi beettides 28:1-20
1
Yesus Kirstoosa yeletta zarke
(Luqa 3:23-38)
Dawute naa, Abrahaame naa gidida Yesus Kirstoosa yeletetha zarkey hayssafe kaallizayssa;
Abrahaamey Yisaaqa yelides; Yisaaqi Yaqoobe yelides; Yaqoobey Yuhudanne iza ishata yelides; Yuhuday Timaarippe Faareesanne Zaara yelides; Faareesay Esroome yelides; Esroomey Araame yelides; Araamey Aminadabe yelides; Aminadabey Ne7asoone yelides; Ne7asooney Salomoone yelides; Salomoonka Bo7eeze Era7aabippe yelides; Bo7eezey Urutippe Iyoobeede yelides; Iyoobeedey Isseye yelides; Isseyey kawo Dawute yelides; Dawutey Ooriyo macheyfe Solomoone yelides.
Solomoonka Robi7aame yelides; Robi7amey Abbiya yelides; Abbiyayka Aasafe yelides; Aasafey Yoosapixe yelides; Yoosapixey Iyooraame yelides; Iyooraamey Ooziya yelides; Ooziyaney Iyoo7aatame yelides; Iyoo7aatamey Akaze yelides; Akazey Hiziqaase yelides; 10 Hiziqaasi Minaase yelides; Minaasey Amoxe yelides; Amoxeykka Yoosiyaasa yelides; 11 Yoosiyaasi Babiloone di7o layth Ikonyaanenne iza ishata yelides.
12 Babiloone di7oppe guye Ikonyaaney Salatiyaale yelides; Salatiyaaleyka Zerubaabele yelides; 13 Zerubaabeley Abiyoode yelides; Abiyoodey Eliyaqeeme yelides; Eliyaqeemey Azaare yelides; 14 Azaarey Saadooqe yelides; Saadooqey Akime yelides; Akimeykka Eliyoode yelides; 15 Eliyoodey Alazaare yelides; Alazaarey Maataane yelides; Maataaney Yaqoobe yelides; 16 Yaqoobeyka Kirstoosa geetettidayssa Yesusa yelida Maaramo ekkana giigissida Yoosefe yelides. * Kirstoosa Kirstoosa guussi “Mesihe” woykko “Tiyetidayssa” guussa.
17 Hessa gish Abrahaameppe yiidi Dawute gakkanaas tammanne oyddu yeleteth; qasse Dawuteppe Babiloone di7o wode gakkanaas tammanne oyddu yeleteth; Babiloone di7oppe Kirstoosa yeleteth gakkanaas tammanne oyddu yeleteth gidees.
Yesus Kirstoosa yeletta
18 Yesus Kirstoosa yeletetha taarikey hayssafe kaalli dizayssa; iza aaya Maarama Yoosefes giigetta dishin izi izira gayttonta Xillo Ayanan qanthatada beettadus.* Luqa 1:27 19 Izo giigissida Yoosefey xillo as gidida gish Maaramo asaa sinthan qonce kessonta qotara agganas ba woznara qachchides. 20 Hayssa izi qoppishin Xoossa kiitanchay agumora izas qoncidi “Dawute naa Yoosefe! Ne giigissida Maarama qanthatiday Xillo Ayanan gidida gish izo neso efanaas babbofa. 21 Iza attuma naa yelana; izi asa nagarappe ashshanadde gidida gish iza sunth ne ‘Yesusa’ ga sunthana” gides.* Luqa 1:31
22-23 Goday nabe Isayaasa duunan “Hekko! Gela7oy qanthatana; attuma naakka yelana; naaza sunthayka Amanu7eela geetettana; hessa birsheththika ‘Xoossi nunara dees’ geetettidi xaafettidayssi polettana mala hayssi wurikka hanides” gides.* Isa 7:14
24 Yoosefeykka dhiskofe beeggidi Goda kiitanchay iza azazida mala Maaramo baso efides.
25 Gido attin baada iza koyro naaza yelana gakkanaas izo ekibenna. Yeletida guutha naaza suntha “Yesusa” gides.* Luqa 2:21

*1:16 Kirstoosa Kirstoosa guussi “Mesihe” woykko “Tiyetidayssa” guussa.

*1:18 Luqa 1:27

*1:21 Luqa 1:31

*1:22-23 Isa 7:14

*1:25 Luqa 2:21