2
Awa arshey mokkiza baggafe yida eranchata
Kawo Herdoosa wode Yesusi Beeteleme Yuhudan yeletidappe guye awa arshey mokkiza baggafe eranchati Yerusalame yiidi “Yeletida Ayhuda kawoy awan dizee? Awa arshey mokkiza baggara iza xoolinteza beyidi izas goynnana yidos” giidi oychida.
Kawo Herdoosi hessa siydi daggammides; Yerusalamen diza asay wuri izara daggammides. Izikka Qeeseta halaqatanne woga tamarsizayta ubba shiishshidi “Kirstoosi awan yelettanee?” giidi oychides.
5-6 Istika izas “Nabey
‘Yuhuda biittan dizaare hanne Beeteleme!
Ta dere Isra7eele naagizadey neeppe kezana gish
hanko Yuhuda haarizaytappe aazanka guuxakka’
giidi xaafida gish izi Beeteleme Yuhudan yelettana”
giidi yootida.* Mik 5:2
Hessafe guye Herdoosi he eranchata geemara xeygisidinne ista hasayssidi xoolintezi istas bettida wodeyo shaakki erides. Eranchata Beeteleme yeddidi “Biidi guutha naaza koyite, takka baada izas goynnana mala demmida mala ha taakko simmidi izi awan dizaakkon taas yootite” gides.
Eranchatikka kawoy istas gidayssa siyidappe guye simmi bida; awa arshey mokkiza baggara istas bettida xoolintey ista kaaleththidi guutha naazi dizaso gaththides. 10 Isti xoolinteza beyida wode daro ufayetida. 11 Keeththe gelidi guutha naaza iza aayo Maaramira demmidinne gulbatidi izas goynnida; ba saaxine saaxine dooydi worqa, exaanenne karbe giza miish izas immida.
12 Isti Herdoosakko simmonta mala agumon keehi naagettana mala geetettida gish hara ogera ba dere simmida.
Gibxe biitta bete buus
13 Eranchati bidappe guye Goda kiitanchay Yoosefes agumora beettidi “Herdoosi guutha naaza wodhana koyiza gish ne simmana wode ta nena erissana gakkanaas dendada guutha naaza aayeyra ekkada duge Gibxe biitta baqatada heen daashsha” gides.
14 Hessa gish Yoosefey dendidi aayiyo naazara ekkidi gidoththara duge Gibxe biitta bides. 15 Herdoosi hayqqana gakkanaas heen de7ides. Hessanka “Ta naaza ta Gibxe biittafe xeeygadis” giidi Goday kase nabe duunan haasayidayssi polettides. * Hose 11:1
16 Eranchati iza baleththidayssa erida wode Herdoosi keehi hanqettides. Eranchati izas kase yootida mala ba as kiittidi nam7u laythanne nam7u layth kumontayta Beetelemeninne Beetaleme yuushon diza guutha attuma nayta ubba wodhisides.
17-18 Hessan
“Yeehoynne gita waaso giirisay Eraaman siyettides;
Ira7eela ba naytas yeekkadus;
nayti wuri wurida gish
minnanas dandayonta ixadus”
geetettidi nabe Ermaasan yootettidays polettides. * Er 31:15
Gibxeppe Naazirete simo
19 Herdoosi hayqqidappe guye Goda kiitanchay agumora Yoosefes Gibxe biittan beettidi, 20 “Dendada guutha Naazanne iza aayiyo ekkada Isra7eele biitta simma; Naaza wodhana koyizayti hayqqida” gides. 21 Yoosefey dendidi naaza aayiyra ekkidi Isra7eel biitta simmides.
22 Gido attin Arkalawosi ba aawa Herdoosa soon Yuhudan kawotidayssa siydinne he baanas babbides; Goday agumora izi he boonta mala yootida gish Galila awurajja bides. 23 Naazirete geetettiza katamayo biidi heen duus oykkides. Hessanka kase nabetan “Naazirete as geetettana” geetettidi kasetidi sinthafes hasayettidayssi kumides. * Mar 1:24; Luqa 2:39; Yoha 1:45

*2:5-6 Mik 5:2

*2:15 Hose 11:1

*2:17-18 Er 31:15

*2:23 Mar 1:24; Luqa 2:39; Yoha 1:45