6
Mubumu li fuobe ma bo lidencɛnl ni
Mubumu, ni yé Yonbdaan yaamu nɛ, li boh mɛn niʼnaambɛ nin niʼbaambɛ, kimɛ nì kpɛ ní li teh nɛn nɛ. «Li boh aʼnaa nin aʼbaa» yé liwɔbkpiɛkl là Uwien de' lɛ̀ ki pole' lipol ki kpɔbn' lɛ̀ nɛ. A pɛ liʼbo la, «A li te liwiel ni nɛ, kí li ŋmɔbe limɛfɔkl uŋɛndun wuu ni.»
Bibaambɛ, la cère mɛn niʼbumu ya yɛnm ń li ñɛh niʼni. Ama ní li wubeh mù, kí li pekreh mù, kí li gbiereh mù Yonbdaan yíe ma bo.
Iyonbe nin iʼcɛnbaambɛ li te ma bo
Iyonbe, li boh mɛn niʼcɛnbaambɛ uŋɛndun wuu ni, kí li fɛnge bɛ imɔ̀nmɔ̀n, kí li sɔnh biʼtùon nin niʼfɛ̀l kɛ tɛn ni te ma bo nin Kristo. Ni la li boh bɛ biʼnun ni baba tɛn ni nuunh binib nɛ ń li pɛ̀keh nɛ, ama ní li teh tɛn ni yé Kristo ya yonbe nɛ, ki nuunh ní li teh Uwien yíe nà nin niʼfɛ̀l kɛ. Li sɔnh mɛn itùon nin uyɛnŋmaa, tɛn ni sɔnh ki dienh Yonbdaan nɛ, na sɔnh ki dienh nib. Ní li bɛn kí ye wà kɛ teh nà mɔn, yé uyonb bii wa yé yonb la, mimɔnm nnɔ bo nɛ Yonbdaan li suu wɔ. Iyonbe ya cɛnbaambɛ, niʼmɔ ń li teh niʼyonbe mɔnmɔnm, kí dàan liwɔbl, kí li bɛn kí ye ninbi nin bɛn kɛ tɛ Cɛnbaa uba nɛ paaki bó. Wɔn ŋa yíe uba ki cɛn' utɔ.
Uwien de' Kristo yaab tijɛkɔnwɛnt tà
10 N li len nà kí fɔre si: li nuunh mɛn niʼtuɔm Yonbdaan saan ŋɔ uʼtɔciɛnm ń cère ní li faa. 11 Taa mɛn Uwien dienh tijɛkɔnwɛnt tà kɛ nnɔ ŋɔ kí li faa kí fre kí tuobe usɛnpol nin uʼcekn ya sɛn kɛ. 12 Na yé ti li tɔ nin unisaal nɛ lituɔl. Ama ti li tɔ lituɔl nin nà ŋmɔbe ufaa kɛ ya bol nin nà ŋmɔbe ticiɛnt kɛ ya bol nin nà ŋmɔbe mituɔm kɛ ya bol ki ŋuuke licinñunl ya ŋɛndun wuu nɔ nin isɛnpol yà te paaki bó nnɔ nɛ. 13 Nɛn bo, taa mɛn Uwien dienh tijɛkɔnwɛnt tà kɛ nnɔ, ŋɔ uwenbiɛre ya daali ní fre kí tɔ mɔnmɔnm kí ñɛ len, kí juore kí li se ki faa. 14 Nɛn bo, bonde mɛn kí sere, kí li pɛ tigbɛmɔ̀nt bo. Tù yé niʼbo liningbɛnl nɛ ki co niʼciɛk ni, kí li pɛ imɔ̀n bo. Ì yé niʼbo tijɛkɔnwɛnt tà lèkndeh niʼfɛ̀l bo nɛ. 15 Taa mɛn tigbɛmɔnmɔnt ya tɔkm kí tien tɛn niʼtacaan, kí cère niʼgbɛnɛnt ń li ñaanh tuʼtɔkm bo. Tun nɛ cèreh unil ya yɛnm dɔ. 16 Li taah mɛn mitekjim ki teh tɛn lipikl uyo kɛ. Ni li taa lɛn nɛ kí fre kí kpiin usɛnpol ubiɛrɔ ya pien yà teknh umu nnɔ, 17 kí cère niʼŋmɛrm ń li yé niʼbo tikur ya kɛnpinl, kí li ŋuuke *Mifuoñaanm ya jusiek, niʼtingi si: Uwien ya gbɛr. 18 Li kàareh mɛn uyo kɛ, kí cère *Mifuoñaanm ń li toreh nɛ niʼkaare nin niʼmiɛbu ni isɛn kɛ ni. Nɛn bo, la gɔh mɛn, kí li tuu ki kàareh ki dienh Uwien ya nib kɛ. 19 Li kàareh wɔ mɛn ki dienh nʼmɔ, ŋɔ wɔ ń cère ń lá yàare nʼñɔbu la, ń bɛnde n li len ma bo, kí de nni lifɛ̀l ń tɔke binib tigbɛmɔnmɔnt tuu ya bonbɔlkaar ki la bɔle tù. 20 N tɔkeh tun nɛ ki te lipɛkl ni. Nɛn bo, ní li kàareh, Uwien ń de nni lifɛ̀l, ń tɔke binib tigbɛmɔnmɔnt nnɔ ya bonbɔlkaar, n bi li tɔke bɛ tù ma bo ki la bɔle tù.
Ifuondfɔrkɛ
21 N yíe niʼmɔ ń bɛnde n te ma bo nin n teh nà nɛ. Tiʼninjɛ Ticik wà n yíe wɔ u sɔnh Yonbdaan ya tuonl mɔnmɔnm nnɔ li tɔke nɛ nʼgbɛr kɛ. 22 N sɔnh wɔ niʼsaan nà bo si: wɔ ń lá tɔke nɛ tiʼgbɛr, kí saake niʼgbɛnɛnt nɛ.
23 Baa Uwien nin Yonbdaan *Yesu Kristo ń de ninbi tiʼyaab uyɛnduɔn, kí cère ní li yíe tɔb, kí li ŋmɔbe mitekjim. 24 Uwien ń juoke binib bà kɛ yíe tiʼYonbdaan *Yesu Kristo miyíem mà ŋa ŋmɔbe biɛn nnɔ.