Kugbɔnku kùa Pɔl kɛle' ki de'
Filip
yaab nnɔ
Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Filip yé Maseduɔnn ya tinfɛnm ya du nɛ. Pɔl joh uʼsɛn nle bo nɛ ki tɔke' Filip yaab tigbɛmɔnmɔnt.
Pɔl kɛle' kugbɔnku kuu ki wuɔn' ki wɔn nin Filip yaab yíe tɔb ki gbien'. Nì tete nɛ bi lá cuo' Pɔl ki pɛkn' Yonbdaan ya tuonl bo. U te lipɛkl ni ka ń fre kí tore Filip yaab ma nnɔ nɛ nì wi wɔ cɛɛn, kimɛ u cii' binib biba nuunh bɛ ń tuln bɛ nɛ (1:15-17; 2:21; 3:2, 18). Pɔl sɔn' uba niʼbó wɔ ń tì tore bɛ kí cenge tigbɛr nnɔ (2:19-30).
Pɔl faare' Filip yaab biʼpum bo, ki sure' bɛ, bɛ ń li ŋuuke tigbɛmɔnmɔnt nnɔ tinɔjɛr tule, ki la cère uba ń tuln bɛ.
Yesu dàan' u là ŋmɔbe nà kɛ, nɛ Uwien taa' tibont kɛ ki ŋukn' wɔ. Nnɔ nɛ Pɔl mɔ dàan' nà kɛ là yé uʼbo lifaal nnɔ (3:3-10), ki tuo' ki jɛ̀ndeh Yesu Kristo bo, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye biʼmɔ ń tɛkn uʼtaal ni (3:17; 4:9), kí li ŋmɔbe uyɛnsɔnge uyo kɛ, kí li kpɛ buñɔbu.
1
Ifuonde
Min Pɔl nin Timote yé *Yesu Kristo ya tonsɔnb nɛ. Ti kiɛh kugbɔnku kuu tí de bà kɛ yé Uwien ya nib kí ñɛ *Yesu Kristo bo, ki te Filip ya du ni nnɔ nin bà likeh Kristo ya taanl nin biʼtotorb nɛ. TiʼBaa Uwien nin Yonbdaan *Yesu Kristo ń juoke nɛ, kí de nɛ uyɛnduɔn.
Pɔl kàareh ki dienh Filip yaab
Uyo wà kɛ n tiɛre' niʼbó la, n faareh nʼWien niʼbo nɛ. N kàareh ki dienh niʼkɛ uyo wà kɛ la, n kàareh nin uyɛnsɔnge nɛ. Kimɛ kí ñɛ lidaali là n baa' niʼsaan kí lá tu dinnɔ, ni toreh nni nɛ n tɔkeh binib tigbɛmɔnmɔnt. N du ki ye Uwien cin' lituonmɔnmɔnl là niʼni nnɔ u li sɔn kí tì gben lɛ̀ lidaali là *Yesu Kristo li baa ní nnɔ nɛ.
Nì kpɛ ń li ŋmɔbe i ya yɛnmaale niʼkɛ bo, kimɛ nʼyɛnm pɛ niʼbo nɛ. Uwien juoke' min nin ninbi kɛ ma nnɔ nɛ cère' ni tore' nni fɛnfɛnnɔ wà n te lipɛkl ni nɔ nin uyo wà n là mɔ̀h tigbɛmɔnmɔnt bo, ki nuunh binib ń tùɔre kí teke tù kí ji nnɔ. Imɔ̀n, Uwien nɛ yé umɔ̀nkunl ki ye n yíe niʼkɛ nin nʼfɛ̀l kɛ. Kimɛ n yíe nɛ tɛn *Yesu Kristo yíe nɛ ma bo nɛ.
N kàareh nà bo si: Uwien ń cère niʼyíem ń li yɛbreh ki joh ŋɔ niʼnun bó ń li wendeh ní li bɛndeh tibont kɛ ya tingi mɔnmɔnm, 10 ŋɔ kí sekn kí gɛ̀nde nà mɔn. Nnɔ nɛ na ń li ŋmɔbe jɔknt, ka ń li ŋmɔbe biil mɔ lidaali là Kristo li baa ní nnɔ. 11 *Yesu Kristo li cère ní li tuu ki teh nà cuube ŋɔ Uwien ń li ŋmɔbe ukpiɛke nin kupɛnpɛku.
Pɔl mɔ̀h tigbɛmɔnmɔnt bo
12 Nʼyaabɛ, n yíe ní bɛnde kí ye nà tu' nni nɔ bo binib cii' tigbɛmɔnmɔnt ki yɛbe nɛ. 13 Nɛn bo, sojambɛ bà gu ubɛrciɛn den nin binitɔb kɛ bɛn ki ye Kristo bo nɛ n te lipɛkl ni. 14 N te lipɛkl ni ma nnɔ cère' Kristo yaab bà yɛbe du Yonbdaan bo ki gbien', ki laa' lifɛ̀l cɛɛn, ki tɔkeh binib Uwien ya gbɛr ka fɛnge.
15 Imɔ̀n, biʼni biba ŋmɔbe nʼbo iponponbe nɛ ki tɔkeh Kristo ya gbɛr, ki nuunh bɛ ń li niɛh nin nni. Ama bitɔb mɔ tɔkeh Kristo ya gbɛr nin iyɛnmaalmɔnmɔn nɛ. 16 Bɛn wɔn, bi ŋmɔbe miyíem nɛ ki teh nnɔ, kimɛ bi bɛn ki ye n te lipɛkl ni ń mɔ̀ tigbɛmɔnmɔnt bo nɛ. 17 Bitɔb nnɔ bɛn wɔn, bi nuunh bɛ ń wuɔn kí ye bi cɛn' nni nɛ ki tɔkeh Kristo ya gbɛr. Biʼyɛnmaale ŋa mɔn. Bi teh nnɔ ki nuunh nʼjɛnd nɛ ń yɛbre lipɛkl ni. 18 Bi tɔkeh Kristo ya gbɛr nin iyɛnmaalbiɛre bii bi tɔkeh tù nin iyɛnmaalmɔnmɔn nɛ la, nʼbaka ŋa kpe len. Nin nɛn kɛ ŋɔ biʼkɛ tɔkeh Kristo ya gbɛr nɛ. Nɛn nɛ cère' n poknh, ki li tuu ki poknh. 19 Kimɛ n bɛn ki ye nɛn nɛ li cère ń ñɛ len kí ñɛ ni kàareh ki dienh nni ma nnɔ nin *Yesu Kristo ya Fuoñaanm bo. 20 N gu nɛn nɛ nin inunmɔ́n, ki daan nɛ̀ ń lì ń tien. N li tien nà kpɛ ń tien nɛ̀ nɛ, kí li ŋmɔbe lifɛ̀l uyo wuu nɔ tɛn n là ŋmɔbe lɛ̀ ma bo uyo kɛ, kí cère n li kpo bii n li fuobe la, binib ń li kpiɛkreh Kristo nʼbo. 21 Kimɛ min wɔn, n fuobe la, Kristo nɛ yé nibonmɔ̀nn, n tí kpo' la, nì yé kpɛle nɛ nʼbo. 22 Ama n li biɛ ki fuobe nɛ kí sɔn Uwien ya tuonl lɛ̀ ń tore binib la, ma ji bɛn n li gɛ̀nde nà. 23 Nì fike' nni nɛ. N bi yíe ń kpo kí li te nin Kristo nɛ. Nɛn nɛ tu. 24 Ama ninbi bo, n juore' ki fuobe nɛ la, nì mɔn. 25 Nɛn bo, n bɛn ki ye ma ń kpo, nì yé imɔ̀n nɛ. N li juore kí li te nin niʼkɛ nɛ, kí li toreh nɛ niʼtekjim ń li joh inun bó, ní li ŋmɔbe uyɛnsɔnge, 26 ŋɔ n tí liɛbe' ní niʼsaan la, ní li jɛbnh niʼba kí ñɛ *Yesu Kristo cère' n sɔn' itùon yà ki de' nɛ nnɔ bo.
Li tuu ki cɛ mɛn limuɔl Kristo ya gbɛmɔnmɔnt bo
27 Nì te ma kɛ la, li fuobe mɛn binib ni Kristo ya gbɛmɔnmɔnt wɔkn' nɛ ma bo. Nì yé n fre' la, n li baa niʼsaan. Ma tí baa la, ń cii niʼgbɛr kí ye ni pɛ mitekjim ya sɛn bo mɔnmɔnm, ki kpɛ buñɔbu, ki ŋmɔbe iyɛnmaale iba, ki mɔ̀h limuɔl liba mitekjim mà kpe tigbɛmɔnmɔnt ya sɛn nnɔ bo. 28 La sɛn mɛn niʼnɛnnɛndb jɛwaanbu. Nɛn nɛ li wuɔn bɛ kí ye bi joh mibolm nɛ, kí wuɔn niʼmɔ kí ye ni li ŋmɛre. Nì yé Uwien yaam nɛ. 29 Kimɛ Uwien ŋa juoke' nɛ ní teke Kristo kí ji baba nɛ, ama u juoke' nɛ ní jɛ̀nde uʼbo mɔ nɛ, 30 kí li mɔ̀h limuɔl là ni là laa' n mɔ̀n' lɛ̀ uʼbo, ki cii' n biɛ ki mɔ̀h lɛ̀ fɛnfɛnnɔ nnɔ.