2
Li jiindeh mɛn niʼba tingi tɛn Kristo
Kristo bo, ni ŋmɔbe ugbɛnɛnsaake, uʼyíem cèreh ni faakreh, *uʼFuoñaanm cèreh ni kpɛ buñɔbu, ki ŋmɔbe tinimɔ̀nt, ki muɔh tɔb micɛcɛkm ma nnɔ, ní li kpɛ buñɔbu, kí li yíe tɔb, kí li tɛ iyɛnmaale, kí li pɛ usɛn uba bo ŋɔ ń li ŋmɔbe uyɛnsɔnge kí tì gben. La li ŋmɔbe mɛn naniɛrku tɔb bo, ki la li wɔngeh niʼba. Na ŋmɔbe kpɛle. Ama ní li jiindeh niʼba tingi, kí li bùh binitɔb tɛn bɛn nɛ cɛn' nɛ. Uba la li nuunh uʼtiɛma mɔnm, ama wɔ ń li nuunh bitɔb yaam. Li ŋmɔbe mɛn mi ya tetem nin niʼtɔb tɛn *Yesu Kristo.
Wɔn wà nin Uwien kɛ te miba nnɔ,
wa cɛ ki ye wɔn nin Uwien ń li kpɛ.
Ama uʼyɛnm ni nɛ u dàan' tibont kɛ,
ki ŋmɔbe utonsɔnl ya tetem,
ki tien' uʼba unisaal,
unil kɛ laa' u yé unisaal.
U jiin' uʼba tingi,
ki tuo' Uwien ya ñɔbu bó,
haali ki tì kpo'.
U kpo' udɔpɔnpɔn bo nɛ.
Nɛn bo nɛ Uwien kpien' wɔ ki tì gbien',
ki de' wɔ liyel là cɛn' iyel kɛ,
10 ŋɔ bà te paaki bó nin bà te kitink bo nin bà te dɛntingi nnɔ kɛ cii' *Yesu ya yel la,
bɛ ń gbaan kí kpiɛke wɔ,
11 ŋɔ inibol kɛ ń len kí ye *Yesu Kristo
nɛ yé tibont kɛ ya Yonbdaan,
kí kpiɛke tiʼBaa Uwien.
Li yé mɛn kuwenwenku uŋɛndun wuu ni
12 Nɛn bo, nʼjɔtiebɛ, ni yé binib bà tuu ki ŋmɔbe mibom nɛ. Ni la ŋmɔbe bom uyo wà n te niʼsaan baba, ama fɛnfɛnnɔ ma te niʼsaan ma nɔ, li ŋmɔbe mɛn mibom ki cɛn' uyo wà n te niʼsaan. Tùɔre mɛn kí li boh Uwien, kí li sɔnh itùon yà wɔngeh ki teh ni ŋmɛre' nnɔ kí tì gben. 13 Kimɛ wɔn Uwien nɛ sɔnh niʼni, ki cèreh ni yíe u yíe nà, ki liɛbe' ki cèreh ni teh nɛ̀ mɔ.
14 Li teh mɛn tibont kɛ ki la ŋulnh, ki la findeh nin tɔb mɔ, 15 ŋɔ kí li yé binib bà ŋa ŋmɔbe biil, ka ŋmɔbe jɔknt, kí li yé Uwien ya bumu mùa mɔn ki tì gben' binib bà ŋa cuube, ka kpe sɛn ya siik ni, ki li te tɛn kuwenwenku kí wendeh uŋɛndun, 16 kí li tɔkeh bɛ tigbɛr tà dienh limiɛl. Nnɔ nɛ ninbi bo n li jɛbn nʼba lidaali là Kristo li baa ní nnɔ, kimɛ n sɔn' lituonl là nin inunmɔ́n nnɔ ŋa juore' fɛnm.
17 Niʼtekjim yé lituɔrl nɛ ki de' Uwien. Nba la, bi li ku nni. Bi ku' nni la, nʼsɛ̀m mɔ li tien lituɔrl nɛ kí pukn niʼyaal bó. Nì te nnɔ la, n ŋmɔbe uyɛnsɔnge nɛ ki poknh nin niʼkɛ. 18 Nɛn bo, niʼmɔ ń li ŋmɔbe uyɛnsɔnge kí li poknh nin nni.
Pɔl yíe wɔ ń sɔn Timote nin Epafrodit
19 N daan ki ye Yonbdaan *Yesu de' usɛn la, n li sɔn Timote niʼsaan itàan yiɛ bo, wɔ ń tì cenge niʼgbɛr, kí lá tɔke nni ŋɔ nʼyɛnm ń duɔn. 20 Kimɛ wɔn ŋa ñí la, ma ŋmɔbe min nin wà maaleh niʼbó. Nil ŋa te ki cinbe ki tɔnge niʼgbɛr. 21 Bitɔb kɛ nuunh biʼtiɛma mɔnm nɛ, ba tɔnge *Yesu Kristo ya tuonl. 22 Ama Timote wɔn, ni bɛn wɔ, ki laa' u sɔn' ma bo. U sɔnh nin nni tigbɛmɔnmɔnt ya sɛn ni tɛn kibuk sɔnh nin kiʼbaa ma bo nɛ. 23 Nɛn bo, n tì laa' nʼgbɛr ya donbó la, n daan ń pɔk kí sɔn wɔn nɛ niʼsaan. 24 N du Yonbdaan bo ki ye min nin nʼyul li baa niʼsaan na ń taande. 25 Ama n maale' ki ye nì kpɛ ń cère tiʼninjɛ Epafrodit ń liɛbe niʼsaan nɛ. U yé min nin wà tɛ ki sɔnh, ki tɛ ki mɔ̀h limuɔl liba nɛ, ki yé unil wà ni sɔn' wɔ, wɔ ń lá de nni nà pɔre' nni. 26 Uʼnun mɔ́n wɔ ń tí ń lɛ niʼkɛ ama uʼyɛnm saa' nì tì kɛnde', kimɛ ni cii' uʼwìɛn bó. 27 Imɔ̀n, u bunge' ki tì benh wɔ ń kpo nɛ, ama Uwien muɔ' wɔ micɛcɛkm. Na yé u muɔ' wɔn baba nɛ micɛcɛkm, u muɔ' nʼmɔ nɛ ŋɔ nʼyɛnsaa la yɛbre kí pukn. 28 Nɛn bo nɛ n teh tontonm ń cère wɔ ń liɛbe niʼsaan, ní tí ń tì lɛ wɔ niʼyɛnm ń sɔnge ŋɔ nʼbugbɛn ya yɛnm ń duɔn waamu. 29 Nɛn bo, teke wɔ mɛn nin uyɛnsɔngciɛn, kimɛ u yé Yonbdaan yɔ nɛ. Li selndeh mɛn binib bà kɛ te tɛn wɔn. 30 Kimɛ Kristo ya tuonl bo nɛ u là sìen' waamu wɔ ń kpo. Wa là jie uʼmiɛl, nɛ ki sɔn' nni lituonl là ninbi nin niʼyul ŋa bi li fre kí sɔn nni lɛ̀ nnɔ.