Tigbɛmɔnmɔnt tà
San
kɛle' tù nnɔ
Nà wɔngeh kugbɔnku kuu te ma bo
Yesu ya tond San nɛ kɛle' kugbɔnku kuu nnɔ. U yíe binib ń bɛnde Yesu yé udaan wà nɛ. Yesu yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ. Wɔn nɛ liɛbe' ki yé Uwien ya Bijɛ.
San kɛle' tigbɛmɔnmɔnt ma bo nnɔ bore' nin Matie nin Mark nin Luk kɛle' tù ma bo. U yíe binib ń tùɔre kí cii Yesu tien' tibont tà nin u len' tà nnɔ ya tingi nɛ. San ya gbɔnku ya cincinm (1:1-18) u tɔkeh binib ki teh Yesu bugbɛn nɛ yé Uwien ya ñɔbonl. U là te nin Uwien nɛ haali ucincinyo nɛ ki baa' ki lá kɔn' nin binib (1:1-18).
San ya gbɔnku gbiire' ibɔk ile nɛ. Libɔkkpiɛkl ni (1:18–12:50), San lienh Yesu tien' miyɔkm ya bont tà nnɔ bó nɛ. U tien' tù ki tì dukn' bolm milole nɛ. Tu ya bont nɛ wɔngeh ki teh Yesu yé Uwien ya Bijɛ. Sufmbɛ ya ciɛnb tuu ki findeh nin wɔ ki teh u taah uʼba ki kpàandeh Uwien nɛ, ki kɛndeh Saba ya daali ya yiko bo. Yesu tɔke' binib ki ye wɔn nɛ yé tijier tà dienh limiɛl, ki yé kuwenwenku kùa wendeh uŋɛndun.
Libɔkliel ni (13:1–21:25), San liɛbe' ki ye Yesu nɛ yé usɛn wà unisaal li kpìen wù kí baa Baa Uwien saan, ki liɛbe' ki ye Yesu siere' uŋɛndun wuu ni ki liɛbe' uʼBaa bó (iyul 13–17). Li ya bɔkl ni San lienh bi cuo' Yesu ma bo, ki bun' wɔ tibuur ki ye u kpɛ mikuum, ki kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn ma bo nɛ. U mɛkre' bitɛnkpiib ni, ki cère' uʼpanpaankaab laa' wɔ u fuobe (iyul 18–21).
1
Yesu Kristo nɛ yé Uwien ya ñɔbonl
Uwien ŋa laan là ñɛn' uŋɛndun ma nnɔ ki laa' Liñɔbonl te nɛ. Lì là te nin Uwien nɛ, ki yé Uwien. Lì là te nin Uwien nɛ micincinm. Uwien là ñɛn' tibont kɛ nin lɛn nɛ. Uwien ŋa ñɛn' bonn niba ŋɔ la te niʼñɛnm ni. Lɛn nɛ yé limiɛl ya daan. Limiɛl nnɔ nɛ dienh binib kuwenwenku. Kuwenwenku nnɔ wendeh licinñunl ni, nɛ licinñunl ŋa fre' ki kpiin' kù.* Bi li fre kí lɛbre licinñunl ŋa fre' ki kpiin' kù kí ye licinñunl ŋa teke' kù mɔ.
Uwien sɔn' unil uba ní, bi yih wɔ San. U baa' wɔ ń kun kuwenwenku nnɔ bo imɔ̀n nɛ, ŋɔ wɔn bo binib kɛ ń teke kù kí ji. Wɔn ŋa yé kuwenwenku nnɔ, ama u baa' wɔ ń kun kuʼbo imɔ̀n nɛ. Kù yé kuwenwenmɔ̀nku kùa baa' uŋɛndun ni kù ń wende binib kɛ nɛ.
10 Uwien ñɛn' uŋɛndun nin Liñɔbonl nnɔ nɛ. Lì baa' uŋɛndun ni ama uŋɛndun ya nib ŋa bɛnde' lɛ̀. 11 Lì baa' liʼyaab saan, nɛ liʼyaab ŋa teke' lɛ̀. 12 Ama binib bà kɛ teke' lɛ̀ nnɔ, bi teke' lɛ̀ ki jin' nɛ, nɛ lì de' bɛ usɛn bɛ ń li yé Uwien ya bumu. 13 Bi yé Uwien ya bumu ma nnɔ, na yé u maa' bɛ tɛn unisaal maa' mubumu ma bo nɛ, Uwien nɛ yíe ki cère' bi yé uʼbumu.
14 Liñɔbonl nnɔ tien' liʼba unisaal, ki baa' ki lá kɔn' tiʼni, ki teh tinimɔ̀nt cɛɛn, ki tɔkeh tigbɛmɔ̀nt baba. Ti laa' uʼkpiɛke. Ukpiɛke wà uʼBaa Uwien de' wɔ wù, kimɛ u yé uʼbubaabk nɛ. 15 San kun' uʼbo imɔ̀n ki kpaande' ki ye: «N là lienh wɔn bo nɛ ki teh wà li paan nʼbo ní nnɔ cɛn' nni, kimɛ u là te ki laa' ba laan maa' nni.»
16 Uʼnimɔ̀nt ni nɛ u de' tiʼkɛ bupaabu, ki li liɛbe kí de tɛ bù kí pukn. 17 Imɔ̀n, Moyis nɛ là de' tɛ *yiko. Tinimɔ̀nt nin tigbɛmɔ̀nt tun wɔn, *Yesu Kristo nɛ baa' nin tù. 18 Uba ŋa kpele ki laa' Wien. Ama uʼBijɛbaab wà yé Uwien ki te nin Uwien nnɔ nɛ cère' ti bɛnde' wɔ.
San wà siih binib Uwien ya ñunm ya gbɛr
(Matie 3:1-12; Mark 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Sufmbɛ ya ciɛnb bà te Yerusalɛm ni nnɔ sɔn' bitɔtuɔrkaab nin Lefi yaab Lefi yaab yé binib bà là toreh bitɔtuɔrkaab Uwien ya duku ni nɛ. San saan, nɛ bi tì niire' wɔ ki ye: «A yé ŋmɛ nɛ?» 20 Nɛ San kun' imɔ̀n ki ye: «Min ŋa yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo.» 21 Nɛ bi liɛbe' ki niire' wɔ ki ye: «A nín yé ŋmɛ? A yé Eli nɛ-ɛɛ?» Nɛ u ye: «Ma yé Eli.» Bi tí niire' wɔ ki ye: «A yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl wà li baa ní nnɔ nɛ-ɛɛ?» Nɛ u ye: «Hnhn.» 22 Nɛ bi tí niire' wɔ ki ye: «A nín yé ŋmɛ nɛ? A bugbɛn tɔke tɛ a yé udaan wà, ŋɔ tí bɛnde ti li tì jiin bà sɔn' tɛ ní nnɔ kí ye bà.»
23 Nɛn saan nɛ San jiin' bɛ ki ye: «N yé
wà wuureh kupenpelku ni ki teh:
‹Tùɔre mɛn kí cubn Yonbdaan ya sɛn,› nnɔ nɛ.
*Uwien ya ñɔbonsɔknl Esayi là len' nnɔ nɛ.»
24 Bi sɔn' binib bà San saan nnɔ ya biba là yé *Farisiɛnmbɛ nɛ. 25 Bi liɛbe' ki niire' wɔ ki ye: «Ŋa yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo, ka yé Eli, ka yé *Uwien ya ñɔbonsɔknl wà li baa ní nnɔ mɔ la, bɛ nín tien' a siih binib Uwien ya ñunm-i?» 26 Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Min taah miñunm nɛ ki siih binib Uwien ya ñunm. Ama uba te niʼsiik ni, na bɛn wɔ. 27 U pɛ nʼpuoli bó ní nɛ, ama ma kpɛ ń lore uʼtacɛningbɛn mɔnɔn.»
28 Niʼkɛ là tien' Betani ya du ni nɛ, Sudɛn ya kpenpuol bó. San là siih binib Uwien ya ñunm nɛn saan nɛ.
Yesu nɛ yé Uwien ya Pebuk
29 Kutaaku faa', San laa' *Yesu we ní uʼsaan, nɛ u ye: «Liike mɛn, Uwien ya *Pebuk kà ñɛndeh uŋɛndun ya nib ya biɛre nnɔ sɔ. 30 N là tɔke' wɔn ya gbɛr nɛ ki ye ujɛ uba pɛ nʼpuoli bó ní ki cɛn' nni nnɔ, kimɛ u là te ki laa' ba laan maa' nni. 31 Min mɔnɔn ŋa là bɛn udaan wà nɛ, ama n baa' ki siih binib Uwien ya ñunm ŋɔ Israyɛl yaab nɛ ń bɛnde wɔ.»
32 Nɛ San tɔke' binib ki ye: «N laa' *Mifuoñaanm ñɛn' paaki bó ki jiinh ní, ki naan unɛnjel, ki lá te uʼbo. 33 Min mɔnɔn ŋa là bɛn udaan wà nɛ, ama Uwien wà sɔn' nni ń li siih binib uʼñunm nnɔ, nɛ tɔke' nni ki ye n li lɛ *Mifuoñaanm jiire' ní ki lá te ujɛ uba bo. Wɔn nɛ li cère *Mifuoñaanm ń jiire ní binib bo. 34 N laa', nɛ ki kun' imɔ̀n ki ye wɔn nɛ yé Uwien ya Bijɛ.»
Bà kpiɛ' ki tien' Yesu ya panpaankaab
35 Kutaaku faa', nɛ San tí te niʼsaan nin uʼpanpaankaab bile. 36 U laa' *Yesu gɛ̀breh, nɛ u caan' uʼbo inun, ki ye: «Liike mɛn, Uwien ya Pebuk sɔ.» 37 San ya panpaankaab bile nnɔ cii' u len' nà, nɛ ki paan' *Yesu bo. 38 *Yesu jiɛbe', ki laa' bi pɛ uʼbo, nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ni yíe ba?» Nɛ bi ye: «Rabi, a te lɛ saan-i?» Rabi ya tingi si: Uwɔnwɔknl bii Cɛnbaa nɛ. 39 Nɛ u ye: «Dɛn mɛn, ni li lɛ.» Nì là te kutaajuɔku tikur tunan ya yo nɛ. Bi paan' uʼbo ki tì laa' u te nà saan, nɛ ki juore' uʼsaan ki tonde' niʼdaali ya wentunl.
40 Bijɛb bile bà là cii' San ya lenm ŋɔ ki paan' *Yesu bo nnɔ, bi yih uba Andre, u yé Simɔn Piɛr ya ninjɛ. 41 U kpiɛ' ki jon' ki tì laa' uʼninjɛ Simɔn nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Ti laa' Mɛsi.» Mɛsi ya tingi si: Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ. 42 Nɛ ki taa' wɔ ki baa' *Yesu saan. *Yesu caan' Simɔn bo inun, ki tɔke' wɔ ki ye: «Bi yih ŋɛ Simɔn nɛ, San ya bijɛ. Bi ji li yih ŋɛ Sefas nɛ.» Sefas ya tingi si: Litɛnpenl nɛ.
43 Kutaaku tí faa' nɛ *Yesu yíe wɔ ń jo Galile ya tinfɛnm bó. U laa' Filip nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Paan nʼbo ní.» 44 Filip nnɔ yé Bɛtsayida ya du yɔ nɛ. Andre nin Piɛr mɔ yé nɛn bó yaab nɛ. 45 Filip jon' ki tì laa' Natanayɛl nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Ti laa' unil wà Moyis là kɛle' uʼgbɛr Yiko ya gbɔnku ni nnɔ. *Uwien ya ñɔbonsɔknb mɔ là len' uʼgbɛr. Wɔn si: Nasarɛt ya Yesu, Yosɛf ya bijɛ.» 46 Nɛ Natanayɛl niire' wɔ ki ye: «Nibonmɔnmɔnn li fre kí ñɛ ní Nasarɛt ya du ni-ii?» Nɛ Filip tɔke' wɔ ki ye: «Dɛn kí tì liike.»
47 *Yesu laa' Natanayɛl we ní uʼsaan, nɛ u ye: «Liike mɛn, Israyɛl ya bol ya nil tenten sɔ, u yé ugbɛmɔ̀ndaan nɛ.» 48 Nɛ Natanayɛl niire' wɔ ki ye: «A bɛn nni lɛ saan-i?» Nɛ *Yesu ye: «A bi te bukɛnkɛnbu ni ma nnɔ n kpiɛ' ki laa' ŋɛ nɛ ki yaan Filip yin' ŋɛ.» 49 Nɛ Natanayɛl ye: «Cɛnbaa, a mɔnbe ki yé Uwien ya Bijɛ nɛ. A yé Israyɛl ya bɛrciɛn nɛ.» 50 Nɛ *Yesu ye: «N tɔke' ŋɛ ki ye n laa' ŋɛ bukɛnkɛnbu ni ma nnɔ nɛ a teke' nni ki jin'. A li lɛ miyɔkm ya bont tà yɛbe ki cɛn' niɛ nɔ.» 51 Nɛ ki ye: «N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, ni li lɛ kutaaku yɛ, kí lɛ Uwien ya tondb doh kutaaku ki jiinh ní *Unil ya Bijɛ ya yul ya paaki.»

*1:5 Bi li fre kí lɛbre licinñunl ŋa fre' ki kpiin' kù kí ye licinñunl ŋa teke' kù mɔ.

1:19 Lefi yaab yé binib bà là toreh bitɔtuɔrkaab Uwien ya duku ni nɛ.