2
Bi tien' upiikuɔn uba Kana ya du ni
Wienta daali nɛ bi tien' upiikuɔn uba Kana ya du ni, Galile ya tinfɛnm ni. *Yesu ya naa mɔ là te niʼsaan. Bi là yin' *Yesu nin uʼpanpaankaab mɔ upiikuɔn nnɔ. Midaam là pɔre', nɛ *Yesu ya naa tɔke' wɔ ki ye: «Ba ji ŋmɔbe daam.» Nɛ *Yesu jiin' wɔ ki ye: «Upii, min nin sin tu lɛ nɛ? Nʼyo ŋa laan baa'-a!» Nɛ uʼnaa tɔke' bitonsɔnb ki ye: «U ye ma la, ní tien nnɔ.»
Tɔ, icincɛnciɛn iluob iba là se niʼsaan. Cin kɛ cin là li fre kí teke tɛn icùɔn iniin bii icùɔn piik nin ile. *Sufmbɛ là kuonh i ya cin ni nɛ miñunm ki taah ki sɔkreh biʼba, ki paakeh iyaajɛbok ye ma bo. *Yesu tɔke' bitonsɔnb nnɔ ki ye: «Gbien mɛn icin yii nɔ miñunm.» Nɛ bi gbien' iʼkɛ miɛɛn. Nɛ u ye: «Kon mɛn kí tì de wà likeh kunacenku ya tùon.» Nɛ bi kon' ki tì de' wɔ, ki laa' miñunm nnɔ kpɛnde' midaam ŋɔ. Nɛ u wube' ki liike', ka bɛn mì ñɛn' nà saan. Ama bitonsɔnb bà kon' ki tì de' wɔ nnɔ, bɛn bɛn. Nɛ u yin' piicɛ, 10 ki tɔke' wɔ ki ye: «Wà kɛ ye wɔ ń de midaam la, u kpìɛreh ki dienh mà ŋmɛ nɛ. Binib ñun' ki tì gbo' la, nɛ u ji dienh mà ŋa ŋmɛ ki gbien'. Sin sìen' ma ŋmɛ ki tì kɛnde' nɛ ki yùɔn' ki de'-a!»
11 Nɛn nɛ yé miyɔkm ya bonn nà *Yesu cin' ki tien' nɛ̀. U là tien' miyɔkm ya bonn bugbɛn Kana ni nɛ, Galile ya tinfɛnm ni, ki cère' binib laa' u ŋmɔbe ukpiɛke ma bo. Nɛ uʼpanpaankaab teke' wɔ ki jin'.
12 Ni ya puoli bó nɛ wɔn nin uʼnaa nin uʼninjiɛb nin uʼpanpaankaab jiire' Kapɛrnawum ya du bó, ki tì tien' niʼbó iwenkàankɛ.
Yesu ŋɔre' ikpenkpend Uwien ya duku ya luo bo
(Matie 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Nì là sìen' waamu nɛ *Sufmbɛ ya Pak ń jele, nɛ *Yesu don' Yerusalɛm bó, 14 ki tì kɔn' Uwien ya duku* Liike Matie 12:5; Mark 11:11; Luk 2:27. ya luo bo, ki laa' binib te uʼbo. Biba kuɔreh inɛ nin ipe nin inɛnjel, bitɔb kpendeh ilike. 15 Nɛ u taa' iŋmi ki tien' unalɛbe yaam, ki ŋɔre' biwɛnkuɔrb nnɔ nin biʼpe nin biʼnɛ nnɔ kɛ ki ñɛn' saali, ki kpɛnkpiɛn' bilikkpendb nnɔ ya like, ki tuture' biʼteb ki gbɔ̀gbɔ̀be'. 16 Nɛ ki tɔke' binɛnjekuɔrb nnɔ ki ye: «Ñɛn mɛn niʼkɛ niɛ saan! Ni la taa nʼBaa ya duku kí tien kukpenkpendduku.» 17 Nɛ uʼpanpaankaab tiɛre' ki ye nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «Uwien, nʼnun mɔ́n aʼduku ya gbɛr bo cɛɛn, nɛ nì siɛnh nʼfɛ̀l ni tɛn umu.»
18 Nɛ *Sufmbɛ ya ciɛnb niire' wɔ ki ye: «A li tien mi lɛ yɔkm ya bonn kí wuɔn tɛ kí ye a ŋmɔbe usɛn á tien a teh nà nɔ?» 19 Nɛ u ye: «We mɛn Uwien ya duku kuu, ŋɔ ń taa iwien ita kí liɛbe kí mɛ kù.» 20 Nɛ bi ye: «Bi taa' ibin pinan nin iluob nɛ ki mɛn' Uwien ya duku kuu nɔ, nɛ sin ye a li taa iwien ita kí liɛbe kí mɛ kù-uu?» 21 Ama *Yesu lienh Uwien ya duku kùa bó nnɔ, u niireh uʼgbɛnɛnt nɛ. 22 Uyo wà u mɛkre' bitɛnkpiib ni nnɔ, nɛ uʼpanpaankaab tiɛre' ki ye u là len' nnɔ. Nɛ ki teke' nà kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ nin *Yesu ya lenm ki jin'.
Yesu bɛn nà te unil ya fɛ̀l ni
23 *Yesu là te Yerusalɛm ni nɛ Pak ya nacenku nnɔ ya yo, ki tien' miyɔkm ya bont, binib laa', nɛ bà yɛbe teke' wɔ ki jin'. 24 Ama wɔn ŋa du biʼbo, kimɛ u bɛn binib kɛ ya yɛnmaale. 25 Wa nuunh uba ń tɔke wɔ unil ya gbɛr. Kimɛ wɔn bugbɛn bɛn nà te unil ya fɛ̀l ni.

*2:14 Liike Matie 12:5; Mark 11:11; Luk 2:27.