^
2 DHATJALUNIKAPUYŊUWU
Gunhu'yunydja boŋguŋu dhunupa mala-yarr'yurru guḻk-guḻkthurruna yolŋu'-yulŋunha
Dhuwalanydja ḻakarama yukurra Rom-yätjmirrinhana Yolŋunha
Gunhu'yu garr'yurrunanydja nhumalanha nhanukalay romlili nherrara, walŋamirrilili wapmaraŋala
Dhawar'yunarayŋuna dhäruk
Ŋilimurru yurru djäma yana, ga yakana ḏuŋḏuŋdhirrinydja
Dhawar'yunarayŋuna dhäruk