APOCALIPSIS
O REVELACIÓN A SAN JUAN
1
Che co jae Juan. Che co jae Jesucristo jembiocui. Tumpa uicuaaca Jesucristo pe ɨmambae uyeyapota vae. Jare Jesucristo ombou ángel uyeyocui chupe vae umɨmbeu vaerã cheve, che amɨmbeu-yuapɨ ye vaerã Jesucristo jembiocui reta pe. Cua aicuatía vae Tumpa iñee co. Jesucristo etei umɨmbeu cheve cua. Che aecha cua opaete.
Cua amɨmbeu peve ndei uyeyapo mbove. Cua umɨngueta vae reta jare cua uyandu vae reta uyeroviata co, uyapo reta yave Tumpa jei vae cua pe aicuatía vae. Echa'ã uyaro ma ara reta cua amɨmbeu peve vae uyeyapo vaerã.
Siete tenta guasu Asia pegua pe uyembatɨmbatɨ vae reta pe
4-5 Che aicuatía aĩ cua tupapire pepurugüɨrovia vae siete tenta guasu Asia pegua pe piyembatɨmbatɨ vae reta pe. Tumpa jare Espíritu Santo siete jembiapo güɨnoi vae - jae Tumpa iguapɨa jovai oĩ - jare Jesucristo tumee peve ipɨacavi jare ipɨacatu. Tumpa iyɨpɨ güive jare añave jecuaeño ico. Jare jae jecuae oĩta. Jesucristo co jae jecuaeño umɨmbeu cavi Tumpa regua vae. Jae tenonde voi icove ye ou umanocue vae reta ipɨte güi. Jae co opaete ɨvɨ pegua reta juvicha guasu reta Juvicha. Jae yanderau jare umbai opaete yanembaeyoa reta jugüɨ pe. Jare yandeapo mburuvicha guasu retarã jare sacerdote retarã yayeyocui vaerã Tumpa pe - jae co Jesucristo Tu. Jesucristo tuyembɨadoraca jare tugüɨnoi opaete mbaepuere jaeño mai pegua. Amén.
Mase, jae outa amapɨ̃tu reve, jare opaete vae uechata. Israel pegua reta vi uechata. Echa'ã Israel pegua reta uicutuca. Jare opaete jocua ɨvɨ pegua reta ipɨatɨtɨ eteta jese. Cuarãi tuyeyapo. Amén.
—Che co jae Alfa jare Omega jee vae —jei yandeYa Tumpa—. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae. Che co jae añave jare iyɨpɨ güive ico vae. Che co jae jecuae oĩta vae. Che co jae opaete mbaepuere güɨnoi vae —jei.
Juan uecha cuimbaerã uyeyapo vae
Che co jae perɨqueɨ Juan, Jesús re yarovia ramo. Che vi aiporara aĩ pe reta rami Tumpa iporoyocuia jeco pegua, jare chepɨaguasu pe reta pepɨaguasu rami.
Che aĩ ɨvɨ ɨ mbɨte pe oĩ vae Patmos jee vae pe penti peresorã Tumpa iñee amɨmbeu jare Jesús regua chemiari ramo. 10 Espíritu Santo imbaepuere rupi añevãe domingo ara pe, jare ayandu cheraɨcue cotɨ ñee jɨapu ete vae. Jɨapu penti trompeta rami. 11 Jare ñee jei:
—Che co jae Alfa jare Omega jee vae. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae.
Jayave jei:
—Icuatía penti tupapire pe ndeechata vae. Jayave emondo tupapire upurugüɨrovia vae siete tenta guasu Asia pegua pe uyembatɨmbatɨ vae reta pe. Emondo Efeso pe, jare Esmirna pe, jare Pérgamo pe, jare Tiatira pe, jare Sardis pe, jare Filadelfia pe, jare Laodicea pe —jei cheve.
12 Jayave ayerova aecha vaerã chemɨngueta vae. Jare ayerova amae yave, aecha siete vela iguapɨca oro pegua reta. 13 Jare aecha jocua siete vela iguapɨca reta ipɨte pe penti cuimbae. Cuimbaerã uyeyapo vae echa cheve. Güɨnoi temimonde pucu ipɨ rupi uvãe vae. Jare ipɨtía rupi aecha güɨnoi penti cuacuaa oro pegua. 14 Ía tĩ ovecha-raagüe tĩ vae rami echa cheve. Tĩ asɨ co roɨ tĩ asɨ vae rami. Jare jesa tata jendɨ oĩ vae rami co. 15 Ipɨ bronce uyembacu yave tata pe uyepiro ete vae rami echa cheve. Jare uyemɨngueta yave, iñee jɨapu ete ɨ guasu jɨapu rami. 16 Jae güɨnoi siete yasɨtata reta ipo iyacata pe, jare iyuru güi oẽ penti quɨsepucu jaimbeyovai vae. Jova jembipe ete guarasɨ ara mbɨte yave jembipe rami.
17 Jare aecha yave, aa jae jovai cuimbae umano vae rami. Jayave jae oñono ipo iyacata cheré jare jei cheve:
—Agüɨye equɨye. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae —jei—. 18 Che co jae jecuaeño ico vae. Amano, ẽrei, mase, añave aico jaeño mai pegua. Jare che anoi mbaepuere mano jare cañɨtei re —jei—. 19 Icuatía opaete mbaembae ndeecha vae regua jare emɨmbeu mbae re uyemɨjaanga jocua mbaembae. Jucuarãi nemɨmbeuta mbae taɨcue rupi uyeyapota vae —jei cheve—. 20 Taicuaaca ndeve mbae re uyemɨjaanga siete yasɨtata reta chepo cheacata pe ndeecha vae jare mbae re uyemɨjaanga siete vela iguapɨca oro pegua reta. Siete yasɨtata reta uyemɨjaanga siete ángel reta re. Jocua siete ángel reta uyeyocui upurugüɨrovia vae jocua siete tenta guasu reta pe uyembatɨmbatɨ vae reta pe. Jare siete vela iguapɨca reta uyemɨjaanga upurugüɨrovia vae jocua siete tenta guasu reta pe uyembatɨmbatɨ vae reta re —jei—.