ዮሃኒሲ ፃፊዳ
ናምዓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ዮሃኒሲ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ፥ ዬሱሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጪማይ፥ ዮሃኒሲ ፃፊስ። ፃፌቲዳይካ ዶሬቲዳ ጎዳቴሳኔ ኢ ናይታሳ። ኦኒ ኤሪ፥ ሄሲካ ኢሲ ዎሳ ኬꬃሲኔ ኢያን ጎይኒያ ኣሳስ ጊዶና ኣጌና። ሃ ቃንꬃ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ኤንቲ ኢሶይ ኢሱዋራ ሲቄታና ሜላ ኣኬኪሳናሳኔ ዎርዶ ኣስታማሬታፔኔ ኤንታ ቲሚርቲያፌ ናጌታና ሜላ ቆፊሳናሳ።
2 ዮሃኒሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1-3
ሲቆይ ኡባፌ ቦላ 4-6
ዎርዶ ቲሚርቲያፌ ናጌቴꬂ 7-11
ኩሻ ቆፋ 12-13
1
ታ ጪማይ ዶሬቲዳ ጎዳቴሲኔ ኢ ናይታስ ኪቲዳ ኪታ። ታ ፃላላ ጊዶናሺን ቱማ ኤሪያ ኡባይ ሂንቴና ዶሶሶና። ሃ ቱማይ ኑናን ዴዒያ ጊሾኔ ሜሪናው ኑራ ዳና ጊሾ ታኒ ሂንቴና ቱማ ዶሳይስ።
ፆሳ ኑ ኣዋኔ ኢያ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ቱማኒኔ ሲቆን ኢሲፌ ኑራ ጊዶ።
ቱማባኔ ሲቆባ
ኣዋይ ኑና ኪቲዳይሳዳ፥ ኔ ናይታፔ ባጋቲ፥ ቱማስ ኪቴቴይሳ ቤዓዳ ታኒ ዳሮ ኡፋይታስ። ጎዳቴ፥ ሃዒካ ኑኒ ኡባይ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቃና ሜላ ታኒ ኔና ዎሳይስ። ሃ ኪታይ ኮይሮፔ ኑራ ዴዒያ ኪታፔ ኣቲን ታኒ ኔው ኦራꬃ ኪታ ፃፊኬ። ዮሃ 13፡34፤ 15፡12፣ 17 ቱማ ሲቆይ ኑኒ ፆሳ ኪታ ናጊዲ ዳናይሳ። ቃሲ ኮይሮፔ ሂንቴ ሲዒዳይሳዳ ኢያ ኪታይ፥ ሂንቴ ኡባይ ሲቆን ዳና ሜላሳ።
ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪዳይሳ ኣማኖና፥ ዳሮ ባሌꬂያ ኣሳቲ፥ ኣላሜን ዴንዲዶሶና። ሄሳ ሜላ ኣሲ ኦኒካ ባሌꬄይሳኔ ኪሪስቶሳ ሞርኬ። ሂንቴ ኦꬂዳ ኩሜꬃ ዎይቱዋ ኤካናው ሚኒቴ። ሂንቴ ኦꬂዳይሲ ꬋዮና ሜላ ናጌቲቴ።
ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዶናይሳሲኔ ኢያፔ ሃኪያ ኡራስ ፆሳይ ባዋ። ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዴዒያ ኡራስ ኣዋይኔ ናዓይ ዴዖሶና። 10 ኦኒካ ሂንቴኮ ዪሼ ሃ ቲሚርቲያ ኤሆና ኢፂኮ፥ ሂንቴ ሶ ጌልሶፊቴ፤ ሳሮካ ጎፒቴ። 11 ኢያ ሳሮ ጊያ ኦኒካ ኢያ ኢታ ኦሱዋን ኢያራ ሻኬቴስ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
12 ታኒ ሂንቴው ፃፋናው ኮዪዳ ዳሮባይ ዴዔስ፥ ሺን ዎርቃቴኒኔ ቃላሜን ፃፋናው ኮዪኬ። ኑ ኡፋይሳይ ፖሌታና ሜላ ሂንቴራ ሶምዖን ጋሄታዳ ኦዴታናው ሂንቴኮ ባና ጋዳ ቆፓይስ።
13 ፆሳይ ዶሪዳ ኔ ሚቼ ናይቲ ኔና ሳሮ ያጎሶና።

1:5 ዮሃ 13፡34፤ 15፡12፣ 17