ዮሃኒሲ ፃፊዳ
ሄꬓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ዮሃኒሲ ፃፊዳ ሄꬓንꬆ ኪታ፥ ዬሱሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጪማይ፥ ዮሃኒሲ ፃፊስ። ኢ ፃፊዳይካ ጋዮሳ ጊያ ኢሲ ዎሳ ኬꬃ ሄሜይሳሳ። ፃፌይ ኢሲ ባጋራ ጋዮሲ ሃራ ኣማኔይሳታ ማዲዳ ጊሾ ኢያ ጋላቴስ፤ ቃሲ ሃራ ባጋራ ዲዮቲራፊሳ ጌቴቲያ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃ ጊዳናው ኮያ ጌላ ኡራፔ ናጌታና ሜላ ኣኬኪሴስ።
3 ዮሃኒሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1-4
ጋዮሲ ጋላቴቲስ 5-8
ዲዮቲራፊሲ ቦሬቲስ 9-10
ዲሜፂሮሲ ጋላቴቲስ 11-12
ኩሻ ቆፋ 13-15
1
ታኒ ጪማይ፥ ቱማ ዶሲያ ጋዮሳስ ኪቲዳ ኪታ። ሃ.ኦ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23፤ 1ቆሮ 1፡14 ታ ሲቁዋው፥ ኔኒ ኔ ሼምፑዋን ሎዖ ዴዔይሳ ታ ኤሬይሳዳ ኔው ፓያቴꬂ ዳና ሜላኔ ኔ ኦꬂያባይ ሱራና ሜላ ኔው ፆሳ ዎሳይስ። ጉꬃ ኣማኒያ ኣሳቲ ዪዲ፥ ኡባ ዎዴ ኔኒ ቱማን ዴዔይሳኔ ኔ ቱማቴꬃባ ማርካቲዳ ዎዴ ታኒ ዳሮ ኡፋይታስ። ታ ናይቲ ቱማቴꬃን ዴዔይሳ ሲዔይሳፌ ኣꬊዲ፥ ታና ኡፋይሲያባይ ባዋ።
ጋዮሲ ጋላቴቲስ
ታ ሲቁዋው፥ ኤንቲ ኔው ኢማꬄ ጊዲኮካ፥ ኔኒ ኣማኒያ ኣሳታስ ኣማንꬂያ ኦሶ ኦꬃሳ። ኤንቲ ኔ ሲቁዋባ ዎሳ ኬꬃን ማርካቶሶና። ሃዒካ ኤንቲ ቢያ ኦጊያን ፆሳይ ዶሴይሳዳ ኦꬃዳ ኤንታ ማዲኮ ሎዖ ኦꬃሳ። ኤንቲ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ጊሾ ኬዪሼ፥ ኣማኖና ኣሳታፔ ኣይኮካ ኤኪቦኮና። ኑኒ ቱማ ኦሱዋ ኤንታራ ኢሲፌ ኦꬃናው ሃይሳ ሜላ ኣሳታ ማዳናው ቤሴስ።
ዲዮቲራፊሳኔ ዲሜፂሮሳ
ታኒ ዎሳ ኬꬃታስ ዳብዳቤ ፃፋስ፥ ሺን ኤንታ ሃላቃ ጊዳናው ኮያ ዲዮቲራፊሲ ኑኒ ጌይሳ ኤኬና። 10 ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ያ ቢያ ዎዴ ኢ ኑ ቦላ ኦዴቲያ ኢታ ኦዳኔ ኢ ኦꬂዳ ኦሱዋ ኦዳና። ኢ ሄሲ ጉፂስ ጊዲ፥ ኑ ኢሻቲ ያ ዎዴ ሞኬና። ሃሪ ኣቶሺን፥ ኤንታ ሞካናው ኮዬይሳታካ ዲጊዲ ዎሳ ኬꬃፌ ኬሴስ።
11 ታ ሲቁዋው፥ ሎዖባ ዳናፔ ኣቲን ኢታባ ዳኖፓ። ሎዖባ ኦꬂያ ኦኒካ ፆሳ ኣሲ፥ ሺን ኢታባ ኦꬂያ ኦኒካ ፆሳ ቤዒቤና።
12 ዲሜፂሮሲ ሎዖ ኣሲ ጊዴይሳ ኣሳ ኡባይ ማርካቴስ። ቱማይ ባ ሁዔን ኢያባ ማርካቴስ፤ ኑካ ኢያባ ማርካቶስ፤ ኑ ማርካቴꬃይ ቱማ ጊዴይሳ ሂንቴ ኤሬታ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
13 ታኒ ኔው ፃፋናው ኮዪዳ ዳሮባይ ዴዔስ፥ ሺን ቃላሜኒኔ ዎርቃቴን ፃፋናው ኮዪኬ። 14 ሺን ታኒ ማታራ ኔራ ጋሄታናው ቆፓይስ፤ ሄ ዎዴ ኑኒ ኦዴታና።
15 ሳሮይ ኔው ጊዶ።
ኔ ዳቦቲ ኔና ሳሮ ያጎሶና። ኑ ዳቦታ ኡባ ኤንታ ሱንꬃ ሱንꬃ ፄጋዳ ታና «ሳሮ ጊስ» ያጋ።

1:1 ሃ.ኦ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23፤ 1ቆሮ 1፡14