ዪሁዲ ፃፊዳ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ዪሁዳ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ኣማኖና ዴዒሼ ኣማኒያ ኣሲ ዳኒዲ ዎርዶ ቲሚርቴ ላሊያ ኣሳታፔ ኣማኒያ ኣሳይ ናጌታና ሜላ ኣኬኪሳናሳ። ሃ ቃንꬃ ኪታይ ባ ጊዶን ኦይኪዳ ቆፋታን ናምዓንꬆ ጴፂሮሳ ኪታ ዳኔስ። ፃፌይ፥ «ኣማኒያ ኣሳስ ኢሲ ቶሆኔ ዉርሴꬂ ጋካናው ኢሜቲዳ ኣማኑዋስ ኦሌቲቴ» ያጊዲ ናባቤይሳታ ሚንꬂዲ ቆፊሴስ።
ዪሁዳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1-2
ዎርዶ ኣስታማሬታ ቲሚርቲያኔ ኤንታ ኩንዴꬃ 3-16
ኣማኖ ናጋና ሜላ ኢሜቲዳ ዞሬ 17-23
ጋላታ ዎሳ 24-25
1
ታኒ ዪሁዲ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣይሌይ፥ ያይቆባ ኢሻይ፤
ፆሳይ ፄጊዳይሳታስ፥ ፆሳ ኣዋይ ዶሴይሳታሲኔ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ናጌቲዳይሳታስ ሃ ዳብዳቢያ ፃፋይስ። ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3
ማሮቴꬂ፥ ሳሮቴꬂኔ ሲቆይ ሂንቴው ኩሞ።
ዎርዶ ኣስታማሬታ
ታ ሲቆ ኢሻቶ፥ ኑኒ ኢሲፌ ሻኬቲያ ኣቶቴꬃባ ሂንቴው ፃፋናው ታኒ ዳሮ ኣሞታስ። ሺን ኣማኒያ ኣሳስ ኢሲ ቶሆኔ ዉርሴꬂ ጋካናው ኢሜቲዳ ኣማኑዋስ ኦሌታና ሜላ ሂንቴና ዞራሼ ፃፋናይሲ ታው ኮሺያባ ጊዲስ። ኤንታ ፒርዳይ ቤኒፔ ፃፌቲዲ ኡቲዳ፥ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኦኒካ ኤሮና ሂንቴ ጊዶ ጌሊዶሶና። ኤንቲ ፆሳ ኤሮናይሳታ፥ ኤንቲ ኑ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ላይማታናው ጎዔቲያ ኦጌ ኦꬂዲ ኤኮሶና። ባ ፃላላ ካዎ ጊዲዳ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ካዶሶና።
ሺን ሂንቴ ሃ ኡባ ኤሪያባ ጊዲኮካ፥ ጎዳይ ኢስራዔሌ ኣሳ ጊብፄ ቢታፌ ዋቲ ኬሲዳኮ፥ ቃሲ ጉዬፔ ኣማኖናይሳታ ꬋይሲዳይሳ ታ ሂንቴና ኣኬኪሳናው ኮያይስ። ኬሳ 12፡51፤ ታይ 14፡29-30 ባንታ ዴዒያሱዋ ኣጊዲ፥ ባንታው ኢሜቲዳ ማታ ናጊቦና ኪታንቾታ፥ ጊታ ፒርዳ ጋላሳይ ጋካናው ፆሳይ ኤንታ ꬉማፔ ጋርሳን ሜሪና ሳንꬃላታን ቃቺ ዎꬂስ። ሄሳዳ፥ ሶዶሜኔ ጋሞራ ኣሳይኔ ኤንታ ማታን ዴዒያ ካታማታን ዴዒያ ኣሳይ ላይማቲዶሶና፤ ላይማቴꬃራ ጋሄቲያ ቱናቴꬃ ኦꬂዶሶና። ኤንቲ ሜሪና ታማን ዋዬታናይሳታስ ሌሚሶ ጊዲዶሶና። ሜꬌ 19፡1-24
ሄሳዳካ፥ ሃ ኣሙሃንቾቲ ባንታ ኣሳቴꬃ ቱኒሶሶና፤ ማታ ኣዋታ ካꬎሶና፤ ሳሎ ሜꬌቴꬃታ ጫዮሶና። ሺን ኪታንቾታ ሃላቃይ ሚካዔሌይ ሙሴ ኣሃስ ፃላሄራ ፓላሚዳ ዎዴ «ጎዳይ ኔና ሴሮ» ያጊሲፔ ኣቲን ኢያ ቦላ ጫሻ ቃላ ኦዲዲ ሞታናው ኮዪቤና። ዳኔ 10፡13፣ 21፤ 12፡1፤ ዮ.ቆ 12፡7፤ ዛሬ 34፡6፤ ዛካ 3፡2 10 ሺን ሃ ኣሳቲ ባንታው ኤሮናባ ኡባ ጫዮሶና፤ ቃሲ ኤንቲ ዎዛኒ ባይና ሜሄዳ ሜꬎን ኤሪያ ኤራይ፥ ኢ ኤንታና ꬋይሳና። 11 ኤንታና ኣዬ! ኤንቲ ቃዔላ ኦጊያን ቢዶሶና። ሚሼ ኮዪዲ ባላማ ባላን ኩንዲዶሶና። ቆሬይ ፆሳ ቦላ ዴንዲዳይሳዳ ኤንቲ ፆሳ ቦላ ዴንዲዲ ꬋዪዶሶና። ሜꬌ 4፡3-8፤ ታይ 22፡1-35፤ 16፡1-35
12 ሃ ኣሳቲ፥ ሂንቴ ሲቆ ጊቢራ ሚያ ቤሳን ሂንቴራ ኡቲያ ዎዴ ዬሊ ባይና ካዉሻታ። ኤንቲ ባንታና ፃላላ ሄሜይሳታ። ኤንቲ ጫርኮይ ኤፊያ ኢሪ ባይና ሻራ ሜላ። ቃሲ ኣይፌ ዎዴን ኣይፌ ኣይፎና፥ ፃጶራ ሾዴቲድ፥ ናምዑ ቶሆ ሜሊዳ ሚꬃ ሜላ። 13 ኤንቲ ሃንቄቲዳ ኣባ ዙሊያ ሜላ ባንታ ፖኩዋ ጎፖንቴይሳታ። ኤንቲ ሜሪናው ሳካና ꬉማይ ናጊያ ቶይላቲያ ፆሊንቶታ።
14 ኣዳሜፔ ዶሚዲ፥ ላፑንꬃ ዬሌታ ጊዲዳ ሄኖኬይ፥ ሃ ኣሳታባ ቲንቢቴ ኦዲሼ፥ «ሄኮ፥ ጎዳይ፥ ባ ዳሮ ሙኩሉ ጌሻታራ ያና። ሜꬌ 5፡18፣ 21-24 15 ኣሳ ኡባ ፒርዳና፤ ጌላታ ኡባ ኤንቲ ኦꬂዳ ኢታ ኦሶ ኡባ ጊሾኔ ማካላቴꬃን ኤንቲ ፆሳ ቦላ ኦዴቲዳ ኢታ ኦዳ ኡባ ጊሾ ፒርዳና» ያጊስ። 16 ሄ ኣሳቲ ኡባ ዎዴ ዙዙሜይሳታኔ ኦዳ ኮዬይሳታ። ቃሲ ባንታ ኢታ ኣሙዋ ካሎሶና፤ ባንታናን ጬቆሶናኔ ባንታና ጎዒያባ ዴማናው ሃራታ ሳቦሶና።
ዉርሴꬃ ዞሬ
17 ሺን ታ ኢሻቶ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬቲ ካሴ ሂንቴው ኦዲዳ ቃላ ኣኬኪቴ። 18 ኤንቲ፥ «ዉርሴꬃ ዎዲያን፥ ባንታ ኣሙዋ ካሊዲ ቶቼይሳቲ ያና» ያጊዶሶና። 2ጴፂ 3፡3 19 ሄ ኣሳቲ ኣሳ ጊዶን ሻሆቴꬂ ሜꬌይሳታ፥ ባንታ ኣሾ ኣሙዋስ ሃሬቴይሳታኔ ጌሻ ኣያናይ ባይናይሳታ።
20 ሺን ታ ኢሻቶ፥ ጌሺ ጊዲዳ ሂንቴ ኣማኑዋን ሂንቴና ዲቻናው ሚኒቴ፤ ቃሲ ጌሻ ኣያና ዎልቃን ዎሲቴ። 21 ሂንቴና ሜሪና ዴዑዋኮ ጋꬂያ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ማሮቴꬃ ናጊሼ ሂንቴና ፆሳ ሲቁዋን ናጊቴ።
22 ሲꬌይ ዴዒያ ኣሳስ ቃꬌቲቴ። 23 ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ታማፔ ኬሲ ኤኪቴ። ቃሲ ኢታ ኣሞን ቱኒዳ ኤንታ ማዑዋ ኢፂሼ ሃራታስ ያሻን ቃꬌቲቴ።
ጋላታ ዎሳ
24 ሂንቴ ኩንዶና ሜላ ናጋናው ቦሬይ ባይናይሳታኔ ጊታ ኡፋይሳን ኩሚዳይሳታ ኦꬂዲ ባ ቦንቹዋ ሲንꬃን ሂንቴና ሺሻናው ዳንዳዒያ፥ 25 ኑና ኣሺያ ኢሲ ፆሳስ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ቦንቾይ፥ ጊታቴꬂ፥ ዎልቂኔ ማቲ፥ ካሴካ፥ ሃዒካ፥ ሜሪናዉካ ኢያው ጊዶ። ኣሚንዒ።

1:1 ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3

1:5 ኬሳ 12፡51፤ ታይ 14፡29-30

1:7 ሜꬌ 19፡1-24

1:9 ዳኔ 10፡13፣ 21፤ 12፡1፤ ዮ.ቆ 12፡7፤ ዛሬ 34፡6፤ ዛካ 3፡2

1:11 ሜꬌ 4፡3-8፤ ታይ 22፡1-35፤ 16፡1-35

1:14 ሜꬌ 5፡18፣ 21-24

1:18 2ጴፂ 3፡3