ዮሃኒሳ ቆንጬꬃ
ጋꬃ ቆፋ
ዮሃኒሳ ቆንጬꬃይ ፃፌቲዳይ፥ ኣማኒያ ኣሳይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባንታው ጎዳ ኦꬂዲ፥ ጌሻቴꬃን ዴዒዳ ጊሾ ኤንታ ሜቶይኔ ዋዬይ ጋኪዳ ዎዴና። ፃፌይ ዉዲዲ ፄሊዳ ኣይፌ ቆፋይ፥ ኣማኒያ ኣሳ ኡፋይሳይ ኩሜꬂ ጊዳና ሜላ ኤንታ ሚንꬄꬂድ፥ ኤንታ ጋኪዳ ጎዳኔ ሜቱዋ ጊዶን ባንታ ኣማኑዋን ሚኒዲ ኤቃና ሜላ ዴንꬄꬃናሳ።
ማፃፋን ዳሪያ ኪፊሌይ ዳሮኔ ካሊ ካሊዲ ቆንጪዳ ቆንጬꬃ ኦይኬስ። ሃ ቆንጬꬃቲ ሄ ዎዴ ዴዒያ ኣሳስ ጌሌስ፥ ሺን ሃራታስ ፁራ ጊዲዲ ጋምዒስ። ኤንቲ ኦዴቲዳይካ ሌሚሶ ኦዳና። ሃ ማፃፋን ዴዒያ ታይቦቲ፥ ማካ ሚሼቲኔ ዶዓቲ ዴሬታኔ ኣያና ሜꬌቴꬃታ ሌሚሶ። ማዝሙሬ ኣዝማቼይ ሲሚ ሲሚዲ ዬፄቴይሳዳ፥ ሄ ማፃፋን ዴዒያ ሁዔ ቆፋቲ ዱማ ዱማ ቆንጬꬃታ ባጋራ ዱማ ዱማ ኦጌን ሲሚ ሲሚ ሺቂዶሶና። ሃ ማፃፋ ቢርሼꬃስ ዱማ ዱማ ቆፋይ ዴዒኮካ፥ ኢያው ሁዔ ቆፋይ ቆንጬ። ሄሲካ፥ «ፆሳይ ጎዳ ኪሪስቶሳ ባጋራ ዛሬꬆና ኦጌን ባ ሞርኬታ፥ ፃላሄራ ጉጂዲ፥ ኢሲ ቶሆኔ ዉርሴꬂ ጋካናው ፆናና። ሄ ፆኑዋፔ ጉዬ፥ ኢያው ኣማኔቲዲ ዴዒዳ ባ ባጋታ ኦራꬃ ሳሎኔ ኦራꬃ ሳዓ ኣንጆ ላቲሳና» ያጌይሳ።
ዮሃኒሳ ቆንጬꬃ ኣይፌ ቆፋታ
ጌሎ ቆፋ 1፡1-8
ዬሱሲ ላፑን ዎሳ ኬꬃታ ጊዶን 1፡9-20
ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ፃፌቲዳ ኪታ 2፡1-3፡22
ኣራታ፥ ፃꬃ ማፃፋኔ ዶርሳ 4፡1-5፡14
ላፑን ማታሜታ 6፡1-8፡1
ላፑን ሞይዜታ 8፡2-11፡19
ዳዊያኔ ናምዑ ዶዓታ 12፡1-13፡18
ዱማ ዱማ ቆንጬꬃታ 14፡1-15፡8
ላፑን ሃንቆ ፁዓታ 16፡1-21
ባቢሎኔ ኩንዴꬃ፥ ዶዓኔ ዎርዶ ናቢያ 17፡1-20፡10
ዉርሴꬃ ፒርዳ 20፡11-15
ኦራꬃ ሳሎ፥ ኦራꬃ ሳዓኔ ኦራꬃ ዬሩሳላሜ 21፡1-22፡5
ኩሻ ቆፋ 22፡6-21
1
ኤሶን ሃናናው ዴዒያባ ባ ኣይሌታ ቤሳና ሜላ ፆሳይ ኢያው ኢሚዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ቆንጬꬃይ ሃይሳ። ዬሱሲ ባ ኪታንቹዋ ኪቲዲ፥ ባ ኣይሊያ ዮሃኒሳስ ቆንጪሲስ። ዮሃኒሲ ፆሳ ኪታ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኦꬂዳባኔ ኦዲዳባ ኡባ ማርካቲስ። ሃ ኡባይ ሃናናው ዎዴይ ማቲዳ ጊሾ ሃ ቲንቢቴ ቃላ ናባቢያ ኦኒካ ኣንጄቲዳይሳ፤ ቃሲ ሃ ቃላ ሲዔይሳቲኔ ፃፌቲዳ ኪታ ናጊያ ኡባይ ኣንጄቲዳይሳታ።
ላፑን ኢሲያ ዎሳ ኬꬃታስ ኪቴቲዳ ሳሮꬆ
4-5 ሃ ዳብዳቤይ፥ ዮሃኒሳፔ፥ ኢሲያ ቢታን ዴዒያ ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ፃፌቲስ። ካሴካ፥ ሃዒካ ዴዒያ፥ ሲንꬃፌካ ያናው ዴዒያ ፆሳፌ፥ ቃሲ ኢያ ኣራታ ሲንꬃን ዴዒያ ላፑን ኣያናታፔ፥ ሄሳዳካ፥ ሃይቆፔ ዴንዶን ኮይሮ ጊዲዳይሳፌ፥ ሳዓ ካዎታ ሃሪያ ኣማኔቲያ ማርካ ጊዲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴው ጊዶ። ኬሳ 3፡14፤ ዮ.ቆ 4፡5
ዬሱሲ ኑና ሲቄስ፥ ቃሲ ባ ሱꬃን ናጋራ ኣይሌቴꬃፌ ኑና ላዓ ኬሲስ። ኢሳ 55፡4፤ ማዝ 89፡27 ኑኒ ፆሳ ኢያ ኣዋስ ኦꬃና ሜላ ኑና ካዎቴꬃ ካሂኔ ኦꬂስ። ኢያው ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ቦንቾይኔ ዎልቃይ ጊዶ። ኣሚንዒ። ኬሳ 19፡6፤ ዮ.ቆ 5፡10
ሄኮ፥ ዬሱሲ ሻራራ ዬስ። ኣሳ ኡባይ ሃሪ ኣቶሺን፥ ኢያ ጫዲዳ ኣሳይካ ኢያ ቤዓና። ሳዓን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ኢያ ጊሾ ዬካና። ሄሲ ቱማ ሃናና! ኣሚንዒ። ዳኔ 7፡13፤ ማቶ 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቃ 21፡27፤ 1ቴሴ 4፡17፤ ዛካ 12፡10፤ ዮሃ 19፡34
«ካሴካ፥ ሃዒካ ዴዔይሲ፥ ሲንꬃፌካ ያና ጎዳይ፥ ኡባፌ ዎልቃማ ፆሳይ፥ ኣልፋኔ ኦሜጊ ታና» * ኣልፋኔ ኦሜጋ፡ ጊሪኬ ዶናን ኣልፋኔ ኦሜጊ ኮይሮኔ ዉርሴꬃ ፒዳሌታ፤ ቢርሼꬃይካ ኮይሮኔ ዉርሴꬂ ጉሱ። ያጌስ ጎዳ ፆሳይ። ዮ.ቆ 22፡13፤ ኬሳ 3፡14
ጎዳ ቆንጬꬃ
ታኒ፥ ዮሃኒሲ፥ ሂንቴ ኢሻይ፥ ሂንቴራ ኢሲፌ ዬሱሳን ዋያ፥ ኢያ ካዎቴꬃኔ ኢያ ዳንዳዓ ቤዓስ። ታኒ ፆሳ ቃላ ጊሾኔ ዬሱሳባ ማርካቲዳ ጊሾ ፓፂሞ ጊያ ሃꬃን ቴቄቲዳ ቢታን ዴዓይስ። 10 ጎዳ ጋላሳን ታ ጌሻ ኣያናን ሃሬታዳ ዴዓይስ፤ ታፔ ጉዬራ ሞይዜ ፑኖ ሜላ ጊታ ጊርሲ ሲዓስ። 11 ሄ ጊርሳይ ታና፥ «ኔ ቤዔይሳ ማፃፋን ፃፋዳ፥ ኢሲያን ዴዒያ ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ፥ ኤፌሶና፥ ሳሚርኔሳ፥ ጴርጋሞና፥ ቲያቲሮና፥ ሳርዴሳ፥ ፊላዴልፊያኔ ሎዶቂያ ዬዳ» ያጊስ።
12 ታኒ ታው ኦዲያ ጊርሳ ቤዓናው ጉዬ ሲማዳ ፆምፔ ዎꬂያ ላፑን ዎርቃ ኮጫታ ቤዓስ። 13 ሄ ኮጫታ ጊዶን ኣሳ ናዓ ዳኔይሳ ቤዓስ። ኢ ኣዱሳ ኣፊላ ባ ቶሁዋ ጋꬂ ማዒስ፥ ዎርቃ ዳንጮን ባ ቲራ ዳንጪስ። ዳኔ 7፡13፤ ዳኔ 10፡5 14 ኢያ ሁዔይኔ ኢያ ቢናናይ ቦꬃ ዶርሳ ኢኪሴ ሜላ ዎይኮ ሻቻ ሜላ ቦꬂ፤ ኢያ ኣይፌይ ታማ ላጮ ዳኔስ። ዳኔ 7፡9 ዳኔ 10፡6 15 ኢያ ቶሆይ ታማን ሴሪዲ ዞዒዳ ናሴ ቢራታ ዳኔስ፤ ኢያ ጊርሳይካ ጊታ ሻፋ ኮሺንቻ ሜላ። ሂዝ 1፡24፤ 43፡2 16 ኢ ባ ኡሻቻ ኩሼን ላፑን ፆሊንቶታ ኦይኪስ። ኢያ ዶናፔ ናምዑ ባጋራ ቃራቲዳ ማሺ ኬዬስ። ኢያ ሶምዖይ ሴታ ጋላሳ ኣዋ ኣይፌ ዳኔስ።
17 ታኒ ኢያ ቤዒዳ ዎዴ ሃይቂዳ ኣሳዳ ሃናዳ ኢያ ቶሁዋ ማታን ኩንዳስ። ኢ ባ ኡሻቻ ኩሺያ ታ ቦላ ዎꬂዲ፥ «ያዮፋ፤ ኮይሮይ ዉርሴꬃይ ታና። ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ዮ.ቆ 2፡8፤ 22፡13 18 ታኒ ዴዖን ዴዓይስ፤ ታኒ ሃይቃስ፥ ሺን ሄኮ ሜሪ ሜሪናዉካ ዴዖን ዴዓይስ። ሃይቆኔ ሲዖሌ ቁልፔይ ታ ኩሼና። 19 ሂዛ፥ ሃዒ ሃኒያባኔ ሲንꬃፌ ሃናናባ ኔ ቤዒዳባ ፃፋ። 20 ኔኒ ታ ኡሻቻ ኩሼን ቤዒዳ ላፑን ፆሊንቶታኔ ላፑን ዎርቃ ኮጫታ ቢርሼꬃይ ሃይሳ፡ ላፑን ፆሊንቶቲ ላፑን ዎሳ ኬꬃታ ኪታንቾታ፤ ላፑን ዎርቃ ኮጫቲ ላፑን ዎሳ ኬꬃታ።»

1:4-5 ኬሳ 3፡14፤ ዮ.ቆ 4፡5

1:4-5 ኢሳ 55፡4፤ ማዝ 89፡27

1:6 ኬሳ 19፡6፤ ዮ.ቆ 5፡10

1:7 ዳኔ 7፡13፤ ማቶ 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቃ 21፡27፤ 1ቴሴ 4፡17፤ ዛካ 12፡10፤ ዮሃ 19፡34

*1:8 ኣልፋኔ ኦሜጋ፡ ጊሪኬ ዶናን ኣልፋኔ ኦሜጊ ኮይሮኔ ዉርሴꬃ ፒዳሌታ፤ ቢርሼꬃይካ ኮይሮኔ ዉርሴꬂ ጉሱ።

1:8 ዮ.ቆ 22፡13፤ ኬሳ 3፡14

1:13 ዳኔ 7፡13፤ ዳኔ 10፡5

1:14 ዳኔ 7፡9

1:14 ዳኔ 10፡6

1:15 ሂዝ 1፡24፤ 43፡2

1:17 ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ዮ.ቆ 2፡8፤ 22፡13