2
ኤፌሶና ዎሳ ኬꬃስ ኪቴቲዳ ኪታ
«ኤፌሶና ዎሳ ኬꬃ ኪታንቹዋስ ሃይሳዳ ያጋዳ ፃፋ።
ባ ኡሻቻ ኩሼን ላፑን ፆሊንቶታ ኦይኪዳይሲኔ ላፑን ዎርቃ ኮጫታ ጊዶራ ሃሙቴይሲ ሃይሳዳ ያጌስ፡ ታኒ ኔ ኦሱዋ፥ ኔ ዳቡራኔ ኔ ጌንጫ ኤራይስ። ኔኒ ኢታ ኣሳታባ ጌንጫናው ዳንዳዓቦናይሳ ኤራይስ። ቃሲ ሃዋሬ ጊዶናሺን ባንታና፥ ሃዋሬ ጌይሳታ ፒልጋ ኤራዳ ኤንቲ ዎርዳንቾ ጊዴይሳ ዴሚዳይሳ ታ ኤራይስ። ኔኒ ጌንጫዳሳ፤ ታ ሱንꬃ ጊሾ ሜቶ ዳንዳዓዳሳ፤ ፆኔታባካ። ጊዶሺን፥ ሃዒ ታ ኔና ቦሪያባይ ዴዔስ፤ ሄሲካ ኔኒ ካሴ ኔ ሲቁዋ ኣጋዳሳ። ሂዛ፥ ኔ ኣይ ሜላ ꬎቃ ቤሳፌ ኩንዲዳኮ ኣኬካ! ኔ ናጋራፔ ሲማ፤ ኔኒ ካሴ ኦꬂያ ኦሱዋ ኦꬃ። ኔኒ ኔ ናጋራፔ ሲሞና ኢፂኮ፥ ኔ ፆምፔ ዎꬂያ ኮጫ ኢያ ቤሳፌ ኤካና። ሃዒ ታ ኔና ናሺያ ኢሲባይ ዴዔስ፤ ታ ኢፂያ ኒቆላዌታ ኦሱዋ ኔካ ኢፃዳሳ።
ጌሻ ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊያባ ሲዓናው ሃይꬂ ዴዒያ ኦኒካ ሲዖ። ፆኒያ ኦኒካ ፆሳ ጋናቲያን ዴዒያ ዴዖ ሚꬄ ኣይፌፔ ማና ሜላ ማታ ኢማና። ሜꬌ 2፡9፤ ዮ.ቆ 22፡2፤ ሂዝ 28፡13፤ 31፡8
ሳሚርኔሳ ዎሳ ኬꬃስ ኪቴቲዳ ኪታ
«ሳሚርኔሳ ዎሳ ኬꬃ ኪታንቹዋስ ሃይሳዳ ያጋዳ ፃፋ።
ኮይሮይኔ ዉርሴꬃይ፥ ሃይቂዳይሲኔ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሲ ሃይሳዳ ያጌስ፡ ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ዮ.ቆ 1፡17፤ 22፡13
ታኒ ኔ ዋያኔ ኔ ማንቆቴꬃ ኤራይስ፤ ጊዶሺን ኔኒ ዱሬ። ኣይሁዴ ጊዶናሺን ባንታና ኣይሁዴ ጌይሳቲ ጫያ ጫሻ ታ ኤራይስ፥ ሺን ኤንቲ ፃላሄ ማባራን ዴዖሶና። 10 ኔኒ ኤካናው ዴዒያ ዋያ ባቦፋ። ፃላሄይ ሂንቴፌ ኢሶታ ኢሶታ ፓጫናው ቃሾ ኬꬃን ዬጋና፤ ታሙ ጋላስ ጋካናው ሂንቴ ዋዬታና። ሃይቃና ጋካናው ኣማኔቲዳይሳ ጊዳ፤ ታ ኔው ዴዖ ካላቻ ኢማና።
11 ጌሻ ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊያባ ሲዓናው ሃይꬂ ዴዒያ ኦኒካ ሲዖ። ፆኒያ ኦኒካ ናምዓንꬆ ሃይቁዋን ቆሄቴና። ዮ.ቆ 20፡14፤ 21፡8
ጴርጋሞና ዎሳ ኬꬃስ ኪቴቲዳ ኪታ
12 «ጴርጋሞና ዎሳ ኬꬃ ኪታንቹዋስ ሃይሳዳ ያጋዳ ፃፋ።
ናምዑ ባጋራ ቃራቲዳ ማሺ ዴዔይሲ ሃይሳዳ ያጌስ፡ 13 ታኒ ኔ ዴዒያ ቤሳ ኤራይስ፤ ኔኒ ፃላሄ ኣራታይ ዴዒያ ቤሳን ዴዓሳ፤ ታ ሱንꬃ ሚንꬃ ናጋዳሳ። ሃሪ ኣቶሺን፥ ፃላሄይ ዴዒያ ሂንቴ ካታማን ሃይቂዳ ታው ኣማኔቲዳ ማርካይ፥ ኣንቲጳሲ፥ ዴዒያ ዎዴካ ኣማኑዋ ኣጋባካ።
14 ጊዶሺን፥ ታ ኔና ቦሪያ ጉꬃባቲ ዴዖሶና። ሄሲካ ኢስራዔሌ ኣሳይ ኤቃስ ያርሼቲዳ ካꬃ ሚዲ ቱናና ሜላኔ ላይማቴꬃ ናጋራ ኦꬃና ሜላ ባላቃ ታማርሲዳ ባላማ ቲሚርቲያ ኤኪዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኔራ ዴዖሶና። ታይ 22፡5 15 ሄሳዳካ፥ ኒቆላዌታ ቲሚርቲያ ታማሪያ ኣሳቲ ኔራ ዴዖሶና። 16 ሄሳ ጊሾ፥ ኔኒ ኔ ናጋራፔ ሲማ። ሄሲ ሃኖና ኢፂኮ፥ ታ ኔኮ ኤሌሳ ያዳ ሄ ኣሳታ ታ ዶናፔ ኬያ ማሻን ኦላና።
17 ጌሻ ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊያባ ሲዓናው ሃይꬂ ዴዒያ ኦኒካ ሲዖ። ፆኒያ ኦዴስካ ቆሴቲዲ ዴዒያ ማናፌ * ማና፡ ኢስራዔሌ ኣሳይ ባዞ ቢታን ሃሙቲያ ዎዴ ሳሎፔ ፆሳይ ኤንታው ኢሚዳ ዱማ ካꬂ ዎይኮ ኪታንቾ ካꬂ። ኢማና። ቃሲ ኤኪያ ኡራፔ ኣቲን ሃራ ኣሲ ኤሮና ኦራꬃ ሱንꬃይ ፃፌቲዳ ቦꬃ ሹቻ ታ ኢያው ኢማና። ኬሳ 16፡14
ቲያቲሮና ዎሳ ኬꬃስ ኪቴቲዳ ኪታ
18 «ቲያቲሮና ዎሳ ኬꬃ ኪታንቹዋስ ሃይሳዳ ያጋዳ ፃፋ።
ታማ ላጮ ዳኒያ ኣይፌይ ዴዔይሲ፥ ቃሲ ታማን ሴሪዳ ናሴ ቢራታ ዳኒያ ቶሆይ ዴዔይሲ፥ ፆሳ ናዓይ፥ ሃይሳዳ ያጌስ፡ 19 ታኒ ኔ ኦሱዋ፥ ኔ ሲቁዋ፥ ኔ ኣማኑዋ፥ ኔ ኦሱዋኔ ኔ ጌንጫ ኤራይስ። ኔኒ ኮይሮ ኦꬄይሳፌ ሃዒ ኣꬃዳ ኦꬄይሳካ ኤራይስ።
20 ጊዶሺን፥ ታ ኔና ቦሪያ ኢሲባይ ዴዔስ፤ ባና ናቤ ጊያ ማጫሲው፥ ኤልዛቤሎ፥ ኣይኮካ ጋባካ። ሄ ማጫሲያ ኤቃስ ያርሼቲዳ ካꬃ ሚዲ ቱናናዳኔ ላይማታናዳ ኦꬃዳ ታ ኣይሌታ ባሌꬃሱ። 1ካዎ 16፡31፤ 2ካዎ 9፡22 21 ኢያ ባ ናጋራፔ ሲማና ሜላ ታ ኢው ዎዴ ኢማስ፥ ሺን ኢያ ሲማናው ኮያቡኩ። 22 ኤንቲ ኢ ባላ ኦጊያፔ ሲሞና ኢፂኮ፥ ታ ኢዮ ኢታ ሃርጌን ዬጋና፤ ኢራ ላይማቴይሳቲካ ኢታ ዋዬ ዋዬታና። 23 ታኒ ኢ ናይታ ዎꬋና፤ ቃሲ ዎሳ ኬꬃ ኡባይ ታ ኣሳ ቆፋኔ ኣሳ ዎዛና ኤሬይሳ ጊዴይሳ ኤራና። ታ ኢሱዋስ ኢሱዋስ ሂንቴ ኦሱዋዳ ኦሱዋዳ ኢማና። ማዝ 7፡9፤ ኤር 17፡10፤ ማዝ 62፡12 24 ሺን ቲያቲሮናን ዴዒያ ሃራታ፥ ሄ ኢታ ቲሚርቲያ ኤኪቦናይሳታኔ፥ «ፃላሄ ጊታ ፁራ» ጌቴቲያ ሃ ቲሚርቲያ ታማሪቦና ሂንቴና ሃራ ዴፆ ቶሆ ቶሲኬ። 25 ጊዶሺን፥ ታ ያና ጋካናው ሂንቴው ዴዒያባ ሚንꬂ ናጊቴ።
26 ፆኔይሳሲኔ ዉርሴꬂ ጋካናው ታው ኪቴቲያ ኦዴስካ ካዎቴꬃታ ሃራና ሜላ ማታ ኢማና። ማዝ 2፡8-9
27 ‹ኢ ኤንታ ቢራታ ፃምዓን ሃራና፤
ሜቃ ሚሼዳካ ሜንꬄሬꬃና።›
ሄ ማታይ ታኒ ታ ኣዋፔ ኤኪዳ ማታ ሜላ። 28 ቃሲ ታ ኢያው ባካላ ፆሊንቶ ኢማና። 29 ጌሻ ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊያባ ሲዒያ ሃይꬂ ዴዒያ ኦኒካ ሲዖ።

2:7 ሜꬌ 2፡9፤ ዮ.ቆ 22፡2፤ ሂዝ 28፡13፤ 31፡8

2:8 ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ዮ.ቆ 1፡17፤ 22፡13

2:11 ዮ.ቆ 20፡14፤ 21፡8

2:14 ታይ 22፡5

*2:17 ማና፡ ኢስራዔሌ ኣሳይ ባዞ ቢታን ሃሙቲያ ዎዴ ሳሎፔ ፆሳይ ኤንታው ኢሚዳ ዱማ ካꬂ ዎይኮ ኪታንቾ ካꬂ።

2:17 ኬሳ 16፡14

2:20 1ካዎ 16፡31፤ 2ካዎ 9፡22

2:23 ማዝ 7፡9፤ ኤር 17፡10፤ ማዝ 62፡12

2:26 ማዝ 2፡8-9