ጴፂሮሲ ፃፊዳ
ናምዓንꬆ ኪታ
ጋꬃ ቆፋ
ሃዋሪያ ጴፂሮሲ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታይ ፃፌቲዳይ፥ ዱማ ዱማ ቤሳን ዴዒያ ቢኒ ኣማኒያ ኣሳሳ። ሃ ኪታ ኣይፌ ቆፋይ፥ ዎርዶ ኣስታማሬታ ኢታ ኦሱዋኔ ኤንታ ቲሚርቲያ ጋሶን ሜꬌቲዳ ዬላያ ዴዑዋ ኢፃና ሜላሳ። ሄ ሜꬌቲዳ ሜቶታ ዲጋናው ኦጌ ጊዳናይ፥ ዬሱሳ ባንታ ኣይፊያን ቤዒዳ ኣሳቲኔ ኢ ታማርሲያ ዎዴ ባንታ ሃይꬃን ሲዒዳ ኣሳቲ ታማርሲዳ ቲሚርቲያ ባጋራ ፆሳባኔ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳባ ኣማንꬂያ ኤራ ኦይካናይሳ። ፃፌይ ሚንꬂዲ ኦዲዳይ፥ «ኪሪስቶሲ ናምዓንꬆ ዬና» ያጊያ ዎርዶ ቲሚርቲያባ። ሄ ቆፋ ሚንꬂዲ ኦዲሼ፥ «ኪሪስቶሲ ሲሚዲ ዮና ጋምዒዳይ፥ ኣሳ ኡባይ ባ ናጋራፔ ሲማና ሜላፔ ኣቲን ኦኒካ ꬋያና ሜላ ኮዮና ጊሾሳ» ያጌስ።
2 ጴፂሮሳ ኪታ ኣይፌ ቆፋታ
ሳሮꬆ 1፡1-2
ኣማኒያ ኣሳ ፄሳ 1፡3-21
ዎርዶ ኣስታማሬታ 2፡1-22
ኪሪስቶሳ ናምዓንꬆ ዩሳ 3፡1-18
1
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬይኔ ኢያ ኣይሌይ፥ ታኒ፥ ሲሞን ጴፂሮሲ፥ ኑ ፆሳኔ ኑና ኣሺያ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ፂሎቴꬃ ባጋራ ኑይሳ ሜላ ኣልዖ ኣማኖ ኤኪዳይሳታስ ሃ ዳብዳቢያ ፃፋስ።
ፆሳኔ ኑ ጎዳ ዬሱሳ ኤሮን ኣꬎ ኬሃቴꬃይኔ ሳሮይ ሂንቴው ኩሞ።
ፆሳ ፄሳኔ ዶሩዋ
ባ ቦንቾኒኔ ሎዖቴꬃን ኑና ፄጊዳ ኢያ ኤሮን ዴዖሲኔ ፆሳ ዳኒዲ ዳናው ኮሺያባ ኡባ ፆሳይ ባ ዎልቃን ኑስ ኢሚስ። ሂንቴ ኢታ ኣሞ ጋሶን ሜꬌቲያ ሃ ኣላሚያን ዴዒያ ባሻፌ ኬሲ ኤካናዳኔ ፆሳ ፆሳቴꬃን ሻኬታናዳ፥ ሃ ኢሞታታ ባጋራ ዳሮ ኣልዖኔ ጊታ ኡፋይሳ ኑስ ኢሚስ። ሄሳ ጊሾ፥ ሚኒዲ፥ ሂንቴ ኣማኑዋ ቦላ ሎዖቴꬂ፥ ሎዖቴꬃ ቦላ ኤራቴꬂ፥ ኤራቴꬃ ቦላ ባና ሃሮ፥ ባና ሃሮ ቦላ ጌንጫ፥ ጌንጫ ቦላ ፆሳ ዳኖ፥ ፆሳ ዳኖ ቦላ ኢሻቴꬃ ኬሃቴꬂ፥ ኢሻቴꬃ ኬሃቴꬃ ቦላ ሲቆ ጉጂቴ። ሃይሳቲ ሂንቴው ዳሪዲ ዴዒያባ ጊዲኮ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኤሮን ማዲያ ኣሲኔ ኣይፌራ ዴዒያ ኣሲ ኦꬃና። ሺን ሄሳቲ ባይና ኦኒካ ማታን ዴዒያባ ፃላላ ቤዒያ ቆቄ። ኢ ባ ካሴ ናጋራፔ ጌዪዳይሳ ዶጊስ።
10 ሄሳ ጊሾ፥ ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ፄሳኔ ሂንቴ ዶሩዋ ሚንꬃናው ካሴይሳፌ ኣꬂዲ ሚኒቴ። ሂንቴ ሄሳታ ኦꬂያባ ጊዲኮ፥ ꬉቤቴኬታ። 11 ሄሳን ኑ ጎዳኔ ኑና ኣሺያ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሜሪና ካዎቴꬃ ጌሊያ ኩሜꬃ ማታይ ሂንቴው ኢሜታና።
12 ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ሃይሳታ ኤሪያባኔ ሄ ኦይኪዳ ቱማን ሚኒዲ ዴዒያባ ጊዲኮካ፥ ታኒ ሃይሳታ ኡባ ዎዴ ሂንቴና ሃሳዪሶ ኣጊኬ። 13 ታኒ ሼምፖራ ዴዒዳ ዎዴ ኡባን ሂንቴና ሃሳዪሳናይሲ ኮሺያባ ጋዳ ቆፓይስ። 14 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ታው ቆንጪሳዳይሳዳ ታኒ ሃ ሃይቂያ ኣሳቴꬃ ጋምዖና ቃራ ዬጋዳ ባናይሳ ኤራይስ። 15 ታኒ ሂንቴፌ ሻኬቲኮካ ሂንቴ ሃይሳታ ኡባ ዎዴ ኣኬካና ሜላ ታው ዳንዳዔቲያባ ኡባ ኦꬃና።
16 ኑኒ ጎዳ ኪሪስቶሳ ዎልቃኔ ኢያ ዩሳባ ሂንቴው ኦዴይ፥ ኢያ ጊታ ቦንቹዋ ቤዒዲፔ ኣቲን ሜꬊ ኬሲዳ ሃይሴ ጊዴና። 17 ዳሮ ዎልቃማ ቦንቹዋፌ፥ «ታኒ ኡፋይቲያ፥ ታ ዶሲያ ናዓይ ሃይሳ» ያጊያ ቃላይ ዪዳ ዎዴ ፆሳ ኣዋፔ ቦንቾኔ ጋላታ ኤኪስ። ማቶ 17፡1-5፤ ማር 9፡2-7፤ ሉቃ 9፡28-35 18 ኑኒ ጌሻ ዴሪያ ቦላ ኢያራ ዴዒያ ዎዴ ሄ ቃላይ ሳሎፔ ዪሺን ሲዒዳ።
19 ኑስ ሄሳፌ ኣꬊያ ኣማኔቲዳ ቲንቢቴ ቃሊ ዴዔስ። ሳዒ ዎንታና ጋካናዉኔ ባካሊ ሂንቴ ዎዛናን ዶላና ጋካናው፥ ꬉማን ፖዒያ ፖዖ ኣሲ ናጌይሳዳ፥ ሂንቴ ሄ ቃላ ናጊኮ ሎዖ ኦꬄታ። 20 ኡባፌ ካሴቲዲ ሃይሳ ኤሪቴ። ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ቲንቢቴ ቃላ ኦኒካ ባ ዶሲዳዳ ቢርሻናው ዳንዳዔና። 21 ቲንቢቴ ኡባ፥ ፆሳይ ኪቲዳ ኣሳቲ ጌሻ ኣያናይ ካሌꬂን፥ ኦዲዶሶናፔ ኣቲን ኣሳ ሼኔን ኦዲቦኮና።

1:17 ማቶ 17፡1-5፤ ማር 9፡2-7፤ ሉቃ 9፡28-35