ማርቆሲ ፃፊዳ
ዬሱሳ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ
ጋꬃ ቆፋ
ማርቆሳ ዎንጌላይ፥ «ሃይሲ ፆሳ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ ዶሜꬃ» ጊሼ ኮይሮ ዶሜስ። ሃ ዎንጌላን ዬሱሲ ኦሶ ኣሲኔ ማታ ኣዋ ጊዲዲ ሺቂስ። ኢያ ማታይ ኢያ ቲሚርቲያን፥ ቱና ኣያና ቦላ ዴዒያ ዎልቃኒኔ ኣሳ ናጋራፔ ማሬይሳን ቆንጪስ። ዬሱሲ፥ «ታኒ፥ ኣሳ ናጋራ ኣይሌቴꬃፌ ኬሳናው ታ ዴዑዋ ኣꬃዳ ኢማናው ዪዳ ኣሳ ናዓ» ያጊዲ ባ ዶናን ሃሳዪስ።
ማርቆሲ ዬሱሳ ታሪኪያ ሱሬ ኦጌኒኔ ዎልቂ ኩሚዳ ኦጌን ኦዲስ። ማርቆሲ ዬሱሳ ቃላኔ ቲሚርቲያ ጊዶናሺን ኢ ኦꬂዳ ማላሊሲያ ኦሶታ ባይራዪዲ ኦዴስ። ማርቆሲ ፃማቂያ ዮሃኒሳ ታሪኪያ፥ ዬሱሳ ፂንቃቲያኔ ኢያ ፓጬቴꬃ ቃንꬃን ኦዲ ሲሚዲ፥ ዬሱሳ ቲሚርቲያኔ ኢያ ፓሱዋ ዳልጊሲዲ ኦዴስ። ኣቂ ኣቂ ቢሺን ዬሱሳ ታማሬቲ ዬሱሳ ሎይꬂዲ ኤሪ ኤሪ ቢዶሶና፥ ሺን ዬሱሳ ኢፄይሳቲ ኣꬂዲ ኢፂሼ ኢፂሼ ቢዶሶና። ዉርሴꬃ ሼምፖቲ ዬሱሳ ዴዖን ዉርሴꬃ ሳሚንታን ፖሌቲዳ ኦሶታባ ኦዶሶና። ሄሳቲካ ኢያ ካቄቴꬃኔ ኢያ ዴንዱዋባ ኦዶሶና።
ማርቆሳ ዎንጌላ ኣይፌ ቆፋታ
ዎንጌላ ዶሜꬃ 1፡1-13
ዬሱሲ ጋሊላን ባ ኦሱዋ ኦይኪዳይሳ 1፡14-9፡50
ዬሱሲ ዬሩሳላሜን ኦꬂዳ ኦሱዋ 10፡1-52
ዉርሴꬃ ሳሚንታ ዬሩሳላሜ ሄራን 11፡1-15፡47
ዬሱሳ ሃይቆፔ ዴንዱዋ 16፡1-8
ሃይቆፔ ዴንዲዳ ጎዳ ቆንጬꬃኔ ሳሎ ኬሳ 16፡9-20
1
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ኦጌ ጊጊሴስ
(ማቶ 3፡1-12፤ ሉቃ 3፡1-18፤ ዮሃ 1፡19-28)
ሃይሲ ፆሳ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዎንጌላ ዶሜꬃ። ናቢያ ኢሳያሲ ፃፊዳ ማፃፋን ፆሳይ፥
«ሄኮ፥ ታኒ ታ ኪታንቹዋ
ኔፔ ሲንꬄ ዬዳና።
ኢ ኔ ኦጊያ ጊጊሳና። ሚል 3፡1
ኢሶይ ባዞ ጊዶን ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ጊጊሲቴ፤
ኢ ሃሙታና ሆሮጋ
ኢያው ሱሪሲቴ ጊስ› »
ያጌስ። ኢሳ 40፡3
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ኣሳ ፃማቂሼ፥ «ሂንቴ ናጋራፔ ሲሚዲ ፃማቄቲቴ፤ ፆሳይ ሂንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና» ያጊዲ ቃላ ኦዲሼ ባዞ ቢታፌ ዪስ። ዪሁዳ ቢታን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይኔ ዬሩሳላሜ ካታማ ኣሳ ኡባይ ዮሃኒሳኮ ዮሶና። ባንታ ናጋራ ፓፂን፥ ዮሃኒሲ ኤንታ ዮርዳኖሴ ሻፋን ፃማቄስ።
ዮሃኒሲ ጊማሌ ኢኪሴፔ ዳዴቲዳ ኣፊላ ማዔስ። ባ ፄሳን ዳፎ ዳንጬስ፤ ቃሲ ቦሌኔ ዴጌራ ኤሲ ሜስ። 2ካዎ 1፡8 ዮሃኒሲ ቃላ ኦዲሼ፥ «ታፔ ጉዬራ ዳሮ ሚኔይሲ ዬስ። ሃሪ ኣቶሺን፥ ታኒ ኢያ ጫማ ዎዶሩዋ ሆካዳ ቢላናው ቤሲኬ። ታኒ ሂንቴና ሃꬃን ፃማቃይስ፥ ሺን ኢ ሂንቴና ጌሻ ኣያናን ፃማቃና» ያጊስ።
ዬሱሳ ፓጬቴꬃ
(ማቶ 3፡13-17፤ 4፡1-11፤ ሉቃ 3፡21-22፤ 4፡1-13)
ዬሱሲ ሄ ዎዴ ጋሊላ ቢታን ዴዒያ ናዚሬቴ ካታማፔ ዪን፥ ዮሃኒሲ ዮርዳኖሴ ሻፋን ኢያ ፃማቂስ። 10 ዬሱሲ ሃꬃፌ ኬያ ዎዴ ሳሎይ ዶዬቲን፥ ጌሻ ኣያናይ ባ ቦላ ሆሌዳ ዎꬊሺን ቤዒስ። 11 ቃሲ ሳሎፔ፥ «ታኒ ዶሲያ ታ ናዓይ ኔና፤ ታ ኔናን ኡፋይታይስ» ያጊያ ቃላይ ዪስ። ሜꬌ 22፡2፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 9፡7፤ ሉቃ 3፡22
12 ኢራ ጌሻ ኣያናይ ዬሱሳ ባዞ ቢታ ኤፊስ። 13 ዬሱሲ ባዞ ቢታን ፃላሄን ፓጬቲሼ ኦይታሙ ጋላስ ጋምዒስ። ዶዓታራ ዴዒስ፥ ሺን ኪታንቾቲ ዪዲ ኢያ ማዲዶሶና።
ዬሱሲ ሞሎ ኦይኪያ ኦይዱ ኣሳታ ፄጊስ
(ማቶ 4፡12-22፤ ሉቃ 4፡14-15፤ 5፡1-11)
14 ዮሃኒሲ ቃሼቲዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ፆሳ ካዎቴꬃ ዎንጌላ ኦዲሼ ጋሊላ ቢታ ቢስ። 15 ያን፥ «ዎዴይ ጋኪስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃይ ማታቲስ። ሂንቴ ናጋራፔ ሲሚዲ፥ ዎንጌላን ኣማኒቴ» ያጊስ። ማቶ 3፡2
16 ዬሱሲ ጋሊላ ኣባ ማታራ ኣꬊሼ፥ ሞሎ ኦይኪያ፥ ሲሞናኔ ኢያ ኢሻ ኢንዲሪያሳ፥ ባንታ ጊቲያ ኣባን ዬጌይሳታ ቤዒስ። 17 ኤንታኮ፥ «ታና ካሊቴ፤ ታኒ ሂንቴና ኣሴ ኦይꬁ ታማርሳና» ያጊስ። 18 ኤንቲ ሶሁዋራ ባንታ ጊቲያ ዬጊ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሊዶሶና።
19 ዬሱሲ ጉꬂ ሲንꬄ ቢዲ፥ ናምዑ ኢሻታ ዛብዲዮሳ ናይታ፥ ያይቆባኔ ዮሃኒሳ ዎጎሉዋ ጊዶን ባንታ ጊቲያ ጊጊሴይሳታ ቤዒስ። 20 ኢ ኤንታ ቤዒዳ ሜላ ፄጊስ። ኤንቲ ባንታ ኣዋ ዛብዲዮሳ፥ ኢያ ኦሳንቾታራ ዎጎሉዋ ጊዶን ዬጊ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሊዲ ቢዶሶና።
ቱና ኣያናይ ኦይኪዳ ኡራይ ፓፂስ
(ሉቃ 4፡31-37)
21 ኤንቲ ቂፊርናሆሜ ካታማ ጌሊዶሶና። ሳምባቲ ጌሊዳ ሜላ ዬሱሲ ኤሌሲዲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ታማርሶ ኦይኪስ። 22 ማታራ ዴዒያ ኣሳዳ ታማርሴሲፔ ኣቲን ሂጌ ኣስታማሬታꬆ ታማርሶና ጊሾ ኣሳይ ኢያ ቲሚርቲያን ማላሌቲዶሶና። ማቶ 7፡28
23 ሄ ዎዴ ቱና ኣያናይ ኦይኪዳ ኢሲ ኡራይ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ 24 «ናዚሬቴ ዬሱሳ፥ ኔኒ ኑፔ ኣይ ኮያይ? ኑና ꬋይሳናው ያዲ? ኔኒ ኦኔኮ ታ ኤራይስ፤ ኔኒ ፆሳ ጌሻ ጊዲኪ?» ያጊስ።
25 ዬሱሲ ሄ ቱና ኣያና፥ «ሃይዛ፥ ሃ ኣዲያፌ ኬያ» ጊዲ ኪቲስ።
26 ቱና ኣያናይ ኡራ ዳፌሬꬂዲ፥ ዋሲዲ ኢያፔ ኬዪስ። 27 ኣሳይ ኡባይ ማላሌቲዲ፥ «ሃይሲ ኣይቤ? ሃ ኡራይ ባ ማታን ሃሪ ኣቶሺን ቱና ኣያናታካ ኪቴስ። ኤንቲ ኢያው ኪቴቶሶና፤ ሃይሲ ኣይቢ ኦራꬃ ቲሚርቴ?» ጊዲ፥ ባንታ ጊዶን ኢሶይ ኢሱዋ ኦይቺዶሶና።
28 ዬሱሳ ሱንꬃይ ኤሌሲዲ ጋሊላ ቢታን ዴዒያ ሄራ ኡባን ኬዪስ።
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቾታ ፓꬂስ
(ማቶ 8፡14-17፤ ሉቃ 4፡38-41)
29 ዬሱሲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዪዲ፥ ያይቆባራኔ ዮሃኒሳራ ሲሞና ሶኔ ኢንዲሪያሳ ሶ ቢስ። 30 ሲሞና ማቼ ኣያ ቆፆ ሚሻ ሃርጋዳ ዚንዒዳሮ ዬሱሲ ያ ጋኪያ ዎዴ ኢያው ኦዲዶሶና። 31 ኢ ኢኮ ሺቂዲ፥ ኢ ኩሺያ ኦይኪዲ፥ ኢዮ ዴንꬂ ኤሲስ። ቆፆይኔ ሚሻይ ኣጊን ኢያ ኤንታ ሞካሱ።
32 ሃርጊዳ ኣሳ ኡባኔ ቱና ኣያናቲ ኦይኪዳ ኣሳ ኡባ ኦማርሲ ኣዋይ ዉሊዳፔ ጉዬ ኢያኮ ኤሂዶሶና። 33 ካታማን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ሄ ኬꬃ ካሬ ሺቂዶሶና። 34 ዬሱሲ ዱማ ዱማ ሃርጌን ኦይኬቲዳ ዳሮ ኣሳ ፓꬂዲ፥ ዳሮ ቱና ኣያናታ ኬሲስ። ኢ ኦኔኮ ቱና ኣያናቲ ኤሪዳ ጊሾ ኤንታ ኦዲሶና ዲጊስ።
ዬሱሲ ጋሊላን ታማርሲስ
(ሉቃ 4፡42-44)
35 ዬሱሲ ዎንታ ጉራ ዴንዲዲ፥ ኣሲ ባይና ቤሲ ቢዲ፥ ያን ፆሳ ዎሲስ። 36 ሲሞኒኔ ኢያራ ዴዔይሳቲ ኢያ ኮዪሼ ቢዶሶና። 37 ኤንቲ ኢያ ዴሚዲ፥ «ኣሳይ ኡባይ ኔና ኮዬስ» ያጊዶሶና።
38 ዬሱሲ ቃሲ ኤንታ፥ «ሄ ሄራን ዴዒያ ሃራ ካታማታ ዬꬊቴ። ታኒ ዪዳይ ዎንጌላ ኦዳናው ጊዲያ ጊሾ ያንካ ቃላ ኦዳናው ቤሴስ» ያጊስ። 39 ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃታን ቃላ ኦዲሼኔ ቱና ኣያናታ ኬሲሼ፥ ጋሊላ ቢታ ኡባን ዩዪስ። ማቶ 4፡23፤ 9፡35
ዬሱሲ ባሮ ሃርጋንቹዋ ፓꬂስ
(ማቶ 8፡1-4፤ ሉቃ 5፡12-17)
40 ባሮይ ኦይኪዳ ኢሲ ኡራይ ዬሱሳኮ ዪዲ፥ ኢያ ሲንꬃን ጉልባቲዲ፥ «ኔኒ ኮይኮ ታና ጌሻናው ዳንዳዓሳ» ያጊዲ ዎሲስ።
41 ዬሱሲ ኢያው ቃꬌቲዲ፥ ባ ኩሺያ ዬዲዲ ኢያ ቦቺዲ፥ «ታኒ ኮያይስ፥ ጌያ» ያጊስ። 42 ሶሁዋራ ባሮይ ኡራ ዬዲን ኡራይ ፓፂስ። 43 ዬሱሲ ኡራ ሚንꬂ ናጊሲዲ ኬሲ ዬዲስ። 44 ዬሱሲ ኢያ፥ «ኔና ኤራ፥ ሃይሳ ኦዴስካ ኦዶፓ። ሺን ባዳ ኔ ኣሳቴꬃ ካሂኔ ቤሳ። ኔኒ ሃዒ ጌሺ ጊዲዳይሳ ኣሳ ኤሪሳናው፥ ሙሴይ ኪቲዳ ያርሹዋ ያርሻ» ያጊስ። ሌዌ 14፡1
45 ሺን ኡራይ ቢዲ፥ ጉታ ኡባን ኣሳ ኡባስ ኦዲስ። ሄሳ ጊሾ፥ ዬሱሲ ቆንጬ ኬዪዲ፥ ካታማ ጌላናው ዳንዳዒቤና። ሺን ኣሲ ባይናሶን ጋፃን ዴዒስ፤ ቃሲ ኣሳይ ኡባ ቤሳፌ ኢያኮ ዮሶና።

1:2 ሚል 3፡1

1:3 ኢሳ 40፡3

1:6 2ካዎ 1፡8

1:11 ሜꬌ 22፡2፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 9፡7፤ ሉቃ 3፡22

1:15 ማቶ 3፡2

1:22 ማቶ 7፡28

1:39 ማቶ 4፡23፤ 9፡35

1:44 ሌዌ 14፡1